JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

Na osnovu člana 66. Statuta JU Kantonalna bolnica Zenica (prečišćen tekst) broj 20/1-1-8331 od 31.07.2018. godine, člana 34. Pravilnika o radu JU Kantonalna bolnica Zenica (prečišćen tekst, broj 20/1-1-8513 od 31.07.2018. godine) i Odluke direktora broj: 20/1-1-8513 od 05.02.2021. godine, direktor Bolnice dana 08.02.2021. godine, raspisuje:

INTERNI OGLAS
ZA IMENOVANJE RADNIKA SA POSEBNIM OVLAŠTENJIMA I ODGOVORNOSTIMA

I
Nazivi radnih mjesta za koja se raspisuje oglas:

1. Načelnik Odjela za humanu reprodukciju, menopauzu i estetsku gonekološku endokrinologiju;
2. Načelnik Odjela otorinolaringologije i maksilofacijalne hirurgije;
3. Načelnik Odjela anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja;
4. Načelnik Transfuzijskog centra;
5. Načelnik Odjela za bolesti dojke – Breast Unit;
6. Načelnik Odjela za mikrobiološku dijagnostiku i
7. Glavna medicinska sestra/tehničar Bolnice.

II
Opisi poslova radnih mjesta

Opis poslova radnih mjesta dat je u Prilogu 2. Pravilnika o radu.

III
Period imenovanja

Period imenovanja radnika na radna mjesta iz tačke I ovog oglasa je do 3 (tri) godine.

IV
Uvjeti za kandidate

IV-1 Opći uvjeti

- da je stariji od 18 godina i
- da je državljanin Bosne i Hercegovine

IV-2 Posebni uvjeti

Za radno mjesto pod tačkom 1.
- VSS doktor medicine;
- specijalista ginekolog, subspecijalista humane reprorodukcije;
- pet godina radnog iskustva i
- licenca za rad.

Za radno mjesto pod tačkom 2.
- VSS medicinski/stomatološki fakultet;
- specijalizacija;
- pet godina radnog iskustva i
- licenca za rad.

Za radno mjesto pod tačkom 3.
- VSS medicinski fakultet;
- specijalizacija;
- pet godina radnog iskustva i
- licenca za rad.

Za radno mjesto pod tačkom 4.
- VSS medicinski fakultet;
- specijalizacija;
- tri godine radnog iskustva u transfuzijskoj djelatnosti i
- licenca za rad.

Za radno mjesto pod tačkom 5.
- VSS medicinski fakultet;
- specijalizacija;
- pet godina radnog iskustva i
- licenca za rad.

Za radno mjesto pod tačkom 6.
- VSS medicinski fakultet;
- specijalizacija;
- pet godina radnog iskustva i
- licenca za rad.

Za radno mjesto pod tačkom 7.
- VSS zdravstveni fakultet sa 180 ili 240 ECTS bodova, ili viša medicinska škola, VI stepen;
- 5 godina radnog iskustva.

V
Potrebni dokumenti kojim se dokazuje ispunjenje općih i posebnih uvjeta

a) Izvod iz matične knjige rođenih;
b) uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 (šest) mjeseci;
c) ovjerena kopija diplome kojom se dokazuje potrebna stručna sprema;
d) ovjerena kopija uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu (za radna mjesta pod rednim brojem 1. do 6.);
e) ovjerena kopija licence za rad (za radna mjesta od 1. do 6.) i
f) uvjerenje o radnom iskustvu.

Napomena: Umjesto dokumenata iz tačke a) do f) kandidat može priložiti potvrdu Sektora za pravne poslove da se ta dokumenta nalaze u njegovom personalnom dosijeu.

Kandidati su dužni dostaviti i plan i program rada za period do 3 (tri) godine.

VI
Rok za podnošenje prijava na oglas

Interni oglas je otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Bolnice i web stranici Bolnice.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

VII
Adresa na koju se dostavlja prijava sa dokazima

Prijava sa dokazima se dostavlja lično na protokol Bolnice ili preporučenom poštom na adresu:
JU Kantonalna bolnica Zenica
Crkvice 67
72000 Zenica
Sa naznakom „Prijava na interni oglas“
Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon.

VIII
Interni oglas je objavljen na oglasnoj tabli Bolnice i web stranici Bolnice i dostavljen je organizacionoj jedinici

OGLAS U PDF-u