JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

 

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

            Na osnovu člana 136. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“ broj 46/10 i 75/13) i  člana 5. Pravilnika o bližim uvjetima i postupku davanja u zakup kapaciteta zdravstvenih ustanova, kao i vrsti kapaciteta zdravstvenih ustanova koje se mogu dati u zakup („Službene novine F BiH“ broj 28/12), člana 46. Statuta Kantonalne bolnice i pozitivnog mišljenja Federalnog ministarstva zdravstva Sarajevo broj 05-02-0179/20 od 20.01.2020 godine,  Javna ustanova Kantonalna bolnica Zenica raspisuje,  

JAVNI OGLAS

za izdavanje u zakup prostora

I

U zakup se nude slijedeći prostori  :

 

 

Rb

 

 

Lokacija i namjena

 

Površina prostora

 

Početna cijena mjesečnog zakupa po m² bez PDV-a

 

 

Režijski troškovi mjesečno

 

1.

Prostor u suterenu glavne zgrade Bolnice.

Namjena: popravka slušnih aparata.

9,00 m²

11,00 KM/m²

/

II

Uslovi zakupa:

 • Pravo učešća imaju sva pravna lica.
 • Cijena zakupa se plaća po m² zakupljenog prostora.
 • Poslovni prostor koji se daje u zakup se uzima u viđenom stanju.
 • Izvođenje bilo koje vrste radova u prostorima zakupa moguće je samo uz saglasnost zakupodavca.
 • Troškove za pripremu prostora za rad snosi zakupac.
 • Djelatnost kojom će se baviti zakupac mora biti isključivo u skladu sa namjenom prostora za koji se podnosi prijava.
 • Vremenski period na koji se prostor daje u zakupu je  3 (tri) godine.
 • Izdavanje poslovnog prostora u podzakup nije dozvoljeno.
 • Troškove PDV-a plaća zakupac.

III

 

Kriteriji za odabir najpovoljnijeg zakupca je ponuđena najviša cijena zakupa.

IV

Sadržaj ponude :

 • Pismena prijava sa podacima o ponuđaču, PDV broj, ID broj, adresa i kontakt broj telefona, prostor za koji se daje ponuda i ponuđena cijena,
 • Oiginal ili ovjerena kopija Aktuelnog izvoda iz sudskog registra, ne starija od 3 mjeseca
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji

Izabrani ponuđač u obavezi je prilikom potpisivanja ugovora o zakupu dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • važeći SPESIMEN potpisa od banke kod koje imaju otvoren glavni račun .
 • dokaz o uplati pologa u visini od tri mjesećne zakupnine.

V

Rok za dostavljanje ponuda je 15 dana od dana objave.

VI

Ponude sa traženom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na javni oglas za izdavanje prostora – NE OTVARATI“, na adresu Kantonalna bolnica Zenica, Crkvice br 67, 72000 Zenica.

Kontakt osoba za razgledanje prostora je Ismir Hečimović 032-447-022.

Ponuda mora sadržavati sve tražene  dokumente u originalu ili ovjerenoj kopiji ;u suprotnom će se smatrati nepotpunom i neće biti uzeta u dalje razmatranje.

Sve obaveze koje nisu regulisane javnim oglasom bit će regulisane ugovorom o zakupu.