JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Čestitamo 1.maj Međunarodni praznik rada

GrbPoštovani posjetioci naše web stranice, radnici naše ustanove i naši sugrađani,upućujemo vam iskrene čestitke povodom nastupajućeg praznika, 1. maja – Međunarodnog praznika rada.

Menadžment JU Kantonalna bolnica Zenica

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

Na osnovu člana 66. Statuta JU Kantonalna bolnica Zenica (prečišćen tekst) broj 20/1-1-8331 od 31.7.2018.godine, člana 34. Pravilnika o radu JU Kantonalna bolnica Zenica (prečišćen tekst) broj 20/1-1-8513 od 31.7.2018. godine i Odluke direktora broj 20/1-448 od 14.1.2019.godine, direktor Bolnice dana 14.1.2019. godine, raspisuje

PONOVLJENI INTERNI OGLAS ZA IMENOVANJE RADNIKA SA POSEBNIM OVLAŠTENJIMA I ODGOVORNOSTIMA

I Naziv radnog mjesta za koja se raspisuje oglas:

1. Rukovodilac Sektora za pravne poslove.

II Opis poslova radnog mjesta

Opis poslova radnog mjesta je dat u Prilogu 2. Pravilnika o radu.

III Period imenovanja

Period imenovanja radnika na radno mjesto iz tačke I ovog oglasa je do tri godine.

IV Uvjeti za kandidate

IV-1 Opći uvjeti

-da je stariji od 18 godina,
-da je državljanin Bosne i Hercegovine

 

IV-2 Posebni uvjeti

- završen pravni fakultet (zvanje stečeno četverogodišnjim studijem na fakultetu prije reforme visokog obrazovanja ili po sistemu obrazovanja prema bolonjskom procesu završen četverogodišnji studij na fakultetu i stečeno najmanje 240 ECTS bodova)
-pet godina radnog iskustva u struci i spremi na istim ili sličnim poslovima

 

V Potrebni dokumenti kojim se dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uvjeta

a)izvod iz matične knjige rođenih
b)uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci
c)ovjerena kopija diplome kojom se dokazuje potrebna stručna sprema
d)uvjerenje o radnom iskustvu

Napomena: Umjesto dokumenata iz tačke a) do d) kandidat može priložiti potvrdu Sektora za pravne poslove da se ta dokumenta nalaze u njegovom personalnom dosijeu.

Kandidati su uz prijavu dužni dostaviti i program rada.

VI Rok za podnošenje prijava na oglas

Interni oglas je otvoren 15dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Bolnice i web stranici Bolnice.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

VII Adresa na koju se dostavlja prijava sa dokazima.

Prijava sa dokazima se dostavlja lično na protokol Bolnice ili preporučenom poštom na adresu.
JU Kantonalna bolnica Zenica
Crkvice 67
72000 Zenica
sa naznakom „Prijava na interni oglas“
Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca prijave,adresu i kontakt telefon.

VIII Interni oglas je objavljen na oglasnoj tabli Bolnice i web stranici Bolnice i dostavljen je organizacionoj jedinici .

PDF

Stručna saradnja KB Zenica sa  SRI RAMACHANDRA  MEDICAL CENTRE  Porur, Chennai, India

 GrbPokrenuta je saradnja između KB Zenica  i   SRI RAMACHANDRA  MEDICAL CENTRE  iz Indie. U tu svrhu  19.04.2018. g. Bolnicu je posjetio predstvanik centa iz Indie G-din  Jaulikar Mohamed Nayyar.
 Na radnom sastanku sa Pomoćnikom direktora za medicinske poslove i  ljekarima predstavnicima odjela hirurgije, neurohirurgije, ginekologije, urologije , ortopedije, neurologije i  radiološke dijagnostike  dogovoreni su oblici i principi dalje saradnje.U prvoj fazi saradnje planira se organizacija edukacijskih kampova i telemedicine.

Obavijest o obilježavanju Svjetske sedmice svijesti o tumorima glave i vrata

VIJEST 17 04 2018Cijenjeni korisnici zdravstvenih usluga naše ustanove i posjetioci naše web stranice obavještavamo vas o slijedećem:

Dan otvorenih vrata Odjela otorinolaringologije i maksilofacijalne hirurgije (ORL i MFH) JU Kantonalna bolnica Zenica održava se po šesti put kao dio obilježavanja sedmice svijesti o tumorima glave i vrata.Tim povodom u četvrtak, 19.4.2018.godine u periodu od 13.00. do 19.00. sati specijalisti maksilofacijalne hirurgije JU Kantonalna bolnica Zenica u prijemnoj ambulanti Odjela otorinolaringologije i maksilofacijalne hirurgije (ORL i MFH) JU Kantonalna bolnica Zenica, vršiti će specijalističko-konsultativne preglede bez uputnica i potrebe prethodnog naručivanja.

Počeo proces akreditacije Kantonalne bolnice Zenica

VIJEST 11 04 2018Edukacijom uposlenica i uposlenika u Kantonalnoj bolnici u Zenici u utorak je počeo opsežan proces akreditacije ove zdravstvene ustanove. Predavanja na prvom od šest modula održali su direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) doc.dr. Ahmed Novo i vanjski ocjenjivač i saradnik AKAZ-a mr.sci. Enis Hasanović. Obuci će prisustvovati i uposlenice i uposlenici Zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu u Zenici koji također ulazi u proces akreditacije.