JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Na osnovu člana 66. Statuta JU Kantonalna bolnica Zenica (prešičćen tekst) broj 20/1-1-8331 od 31.07.2018. godine, člana 34. Pravilnika o radu JU Kantonalna bolnica Zenica (prečišćen tekst) broj 20/1-1-8513 od 31.07.2018. godine i Odluke direktora broj 01-04-683/20, od 21.09.2020. direktor Bolnice dana 22.09.2020. godine raspisuje

Interni oglas za imenovanje radnika sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima

Naziv radnog mjesta za koja se raspisuje oglas:

Rukovodilac službe za organizaciju, standardizaciju i poboljšanje kvaliteta

PDF- Interni oglas za imenovanje radnika sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima