JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Načelnik:
Dr Dijana Šarić
fax: 00 387 32 447-227
centrala: 00 387 32 447-000 lok. 7227

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.kbze.ba

Šifrarnik usluga


ORGANIZACIJA SLUŽBE

1. Zajednički poslovi

2. Odjeljenje za bakteriologiju sa parazitologijom
2.a. Odsjek za bolničku dijagnostiku
2.a.a. Kabinet za dijagnostiku anaerobnih infekcija
2.a.b. Kabinet za dijagnostiku mikoza
2.b. Odsjek za vanbolničku dijagnostiku

3. Odjeljenje za serologiju sa virusologijom
3.a. Kabinet za ELISA dijagnostiku
3.b. Kabinet za imunofluorescenciju

4. Odjeljenje za dijagnostiku tuberkuloze

 

Naziv Službe:

ODJEL MIKROBIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE

Načelnik/ca Službe:

Dr Sabina Šarić

Glavna medicinska sestra-tehničar Službe:

Ganibegović Admira, dipl. med. sestra

Kratki istorijat Službe:

Služba postoji od 50-ih godina prošlog vijeka. kao jedna od službi u sastavu bolnice. Na čelu Službe od osnutka do danas bili su: dr Hadžić, dr Miroslav Lazarević, Dr Dragan Branković, dr Advija Hedžić.

Do septembra 2005. godine Služba je radila samo za potrebe pacijenata Kantonalne bolnice a nakon toga pruža mikrobiološke usluge i za ambulantne pacijente sa područja Kantona. Od osnivanja pa do danas Služba se kontinuirano razvijala prateći nova dostignuća u mikrobiologiji. Služba je i mjesto edukacije mladih specijalizanata medicinske mikrobiologije i drugih specijalnosti (epidemiologija, dermatologija, infektologija) te studenata Zdravstvenog fakulteta u Zenici.

Djelatnost Službe:

Osnovna djelatnost Službe za mikrobiologiju je laboratorijska dijagnostika iz područja bakteriologije, virusologije, parazitologije, mikologije i bolničke higijene.Spektar usluga i analiza se usklađuje sa zahtjevima službi i epidemiološkom situacijom u Bolnici.

Kvalitet rada u laboratoriju je podvrgnut unutrašnjoj i vanjskoj kontroli.

Služba pruža oko 160.000 usluga godišnje, kako bolničkim tako i ambulantnim pacijentima.

Uži oblici dijelova procesa rada (odjeljenja, odsjeci, kabineti, ambulante, punktovi...):

Odjeljenje za bakteriologiju

Na ovom odjeljenju se vrši dijagnostika:
aerobnih i anaerobnih bakterija iz svih vrsta uzoraka/briseva
urinarnih infekcija, gnojnih i septičnih infekcija,
spolno- prenosivih infekcija (Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma spp., Micoplasma spp.)
crijevnih zaraznih bolesti (koprokultura)

Odjeljenje za parazitologiju i mikologiju

dijagnostika kavsnica (vrijeme izdavanja nalaza 48-72h)
dijagnostika dermatofita (vrijeme izdavanja nalaza 7-21 dan)
dijagnostika parazitarnih oboljenja (pregled stolice na parazite, analni otisak, dijagnostika Entamoebae hystolitica, Giardia lamblia, Cryptosporidium parvum- ICU metodom)

Odjeljenje za sreologiju sa virusologijom

U okviru ovog odjeljenja rade se slijedeći serološki testovi: ASTO, Reuma faktor test, Walle-Rose test, Rose-Bengal test, Monosticon test.
Odjeljenje posjeduje dva aparata za serološku dijagnostiku virusnih, bakterijskih i parazitarnih bolesti: Bep 2000 – ELISA metoda i miniVIDAS - ELFA metoda na kojima se rade slijedeće analize:
TORCH (Toxoplasma gondii, Rubella virus, Cytomegalovirus, Herpes simplex virus tip1 I i tip II, kao kompletna analiza ili pojednačno prema zahtjevu kliničara)
Brucella IgM i IgG
Clostridium difficile
Procalcitonin

U planu je i uvođenje analiza za dijagnostiku slijedećih mikrorganizama:
Chlamydia trachomatis
Borellia
EBV –Ebstain Bar virus IgG i IgM
Virus Mumpsa
VZV-Varicella zoster virus

Takođe, u planu je i uvođenje dijagnostike mikroorganizama PCR metodom.

Odjeljenje za dijagnostiku tuberkuloze

Ovo odjeljenje je u sastavu Službe od njenog osnivanja. Od januara 2013. godine, zahvaljujući donaciji UNDP-a, odjeljenje za dijagnostiku tuberkuloze radi u adaptiranom prostoru sa savremenom opremom predviđenom evropskim standardima.

Na odjelu se radi standardiziranom tehnikom kultivacije po Loewenstainu a vrijeme kultivacije podloga do izdavanja nalaza je 6-8 nedelja. Na odjelu se vrši redovna unutrašnja kontrola svih etapa rada, dok vanjsku kontrolu obavlja Nacionalni referentni laboratorij za dijagnostiku tuberkuloze Klinike „Podhrastovi“ UKC Sarajevo i Supranacionalni referantni laboratorij za dijagnostiku tuberkuloze - Borstel, SR Njemačka.

Organizacija rada unutar organizacione jedinice (Službe):

Služba je organizovana kroz redovan rad od 8,00-14,00 h svakim radnim danom, subotom i nedeljom za potrebe pacijenata Bolnice.

Prijem mikrobiološkog materijala za potrebe pacijenata sa područja Zenice je u prijemnoj ambulanti u vremenu od 8-10h, a izdavanje nalaza u periodu od 11-14.00h prijemna ambulanta je smještena u prizemlju Stacionara.

Van redovnog radnog vremena za hitne pacijente (hemodijaliza) Služba radi serološku dijagnostiku markera na hepatitis B i C.

Uputstvo za pacijente:

Molimo pacijente, korisnike naših zdravstvenih usluga da sa sobom imaju:
Uputnicu u bolnicu uredno popunjenu sa pečatom ustanove i ljekara porodične medicine
Svi pacijenti uz uputnicu su obavezni ponijeti kopiju specijalističkog nalaza za navedene analize:
TORCH (kao kompletnu ili pojedinačanu analizu)
Brucella IgM i IgG.

TELEFONI NA ODJELU:

ŠIFRA ODJELA KORISNIK LOKALNOG BROJA LOKALNI TEL. BROJ DIREKTNI TEL. BROJ
24 Načelnica službe-Dijana Šarić 7227 447-227
24 Šefovi službe 7228 447-228
24 Glavna sestra službe 7229 447-229
24 Administracija 7230 447-230
24 Kabinet za TBC 7231 447-231
24 Mikroskop 7226 447-226
24 Osoblje 7232 447-232
24 Soba broj 3 7233 447-233