JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

nac orl2 vNačelnik - Prim. Dr Đenad Hodžić

tel: 032 447-382 lok:7382

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.kbze.ba

Šifrarnik usluga


ORGANIZACIJA SLUŽBE

1. Zajednički poslovi

2. Odjeljenje za otorinolaringologiju
2.a. Odsjek za otologiju i otohirurgiju
2.b. Odsjek za rinologiju
2.c. Odsjek za faringolaringologiju
2.d. Kabinet za endoskopiju
2.d.a. Punkt za audiometriju i skrining
2.d.b.Punkt za odredjivanje slušnih aparata i fiting
2.d.c.Laboratorija za izradu priključaka slušnih aparata i servis slušnih aparata
2.e. Prijemna ambulanta

3. Odjeljenje za maksilofacijalnu hirurgiju
3.a. Odsjek za traumatologiju
3.b. Odsjek za rekonstruktivnu hirurgiju i tumore
3.c. Odsjek za urođene anomalije
3.d. Prijemna ambulanta

4. Operativno odjeljenje

5. Specijalističko-poliklinička ambulanta
5.a.Ambulanta za ORL
5.b. Kabinet za rehabilitaciju slušanja i govora
5.d. Kartoteka
5.e. Previjalište i sala za manje hirurške intervencije

Naziv službe

Odjel otorinolarigologije i maksilofacijalne hirurgije

Načelnik službe: Dr Đenad Hodžić

Glavna sestra: VMS Azemina Dautbegović

Služba za ORL i MFH bavi se dijagnostikom i liječenjem oboljenja iz ova dva područja za pacijente Zeničko-dobojskog i Srednjebosanskog kantona, a povremeno edukacijom kadra, prevencijom i naučno istraživačkim radom. ORL služba formirana je 1958 godine u sklopu tadašnje Opšte bolnice na čelu sa doktorom Đurom Balenovićem. 1959. godine izgradnjom i otvaranjem nove zgrade bolnice postaje jedan od najvećih otorinolaringoloških službi na području BiH sa ukupno 60 bolesničkih postelja. Dostignuti nivo razvoja službe može se okarakterisati kao veoma uspješan, posebno u operativnom dijelu. Imamo educiran stručni tim, koji uspješno operiše gotovo sva oboljenja iz područja glave i vrata, a u druge ustanove upućuju se samo pacijenti na iradijacionu i hemoterapiju te složene rekonstruktivne zahvate.

Rad osoblja odvija se u: Statistički podaci za 2006 godinu
2 prijemne ambulante 11172 pregleda, 3147 intervencija
2 operacione sale 1315 operativnih zahvata
8 specijalističko konsultativnih ambulanti na  području ZDK 20691 pregled (2005 god.)
kabinetu za audiologiju 2653 pregleda, 6577 usluga
kabinetu za rehabilitaciju slušanja i govora 2900 usluga (2005 god.)
hospitalnom dijelu sa 30 bolesničkih postelja

7978 bo dana, prosječna dužina ležanja 5.88 dana, iskorištenost kapaciteta 72.8%

OSOBLJE NA SLUŽBI

9 specijalista ORL
1 specijalizant ORL
2 specijalista MFH
3 doktora medicine
2 defektologa - logopeda
1 surdoaudiolog
7 viših medicinskih sestara
20 medicinskih sestara/tehničara
1 administrator

TELEFONI NA ODJELU:

ŠIFRA ODJELA KORISNIK LOKALNOG BROJA LOKALNI TEL. BROJ DIREKTNI TEL. BROJ
15 Načelnik službe – Dženad Hodžić 7382 447-382
15 Glavna Sestra / Tehničar službe 7383 447-383
15 Administracija 7384 447-384
15 Prijemna ambulanta 7385 447-385
15 Kabinet  – Audiometrija 7386 447-386
15 Odjel – Soba sestara 7388 447-388
15 Operaciona sala – instrumentarke 7389 447-389
15 Ljekarska soba: Nermin Hrnčić, Nedim Baručija, Armin Šahović 7390 447-390
15 Ljekarska soba:  Fatima Hadžiselimović, Fahira Arnautović, Amna Goga 7391 447-391
15 Ljekarska soba: Adnan Dedić, Adis Omerspahić, Nadir Omerović 7392 447-392
15 Ljekarska soba: Bakir Škaljo, Haris Hatibović 7393 447-393
15 Soba dežurnog doktora 7394 447-394
15 Ljekarska soba  – Emina Kadribašić, Meliha Vučak-Čaušević 7395 447-395
15 Kuhinja na odjelu – servirke 7396 447-396