JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

nac djecije1 vNačelnik - Mr. biomed. sci prim. Diana Štimjanin-Koldžo
Subspecijalista iz pedijatrijske endokrinologije i dijabetologije

tel: 00 387 32 447-336 lok. 7336

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.kbze.ba

Šifrarnik usluga


ORGANIZACIJA SLUŽBE

1. Zajednički poslovi

2. Odjeljenje za djecu od 0-2 god.
2.a. Odsjek za intenzivnu njegu i inkubatore
2.a.a. Savjetovalište za neonatologiju
2.a.b. Kabinet za ultrazvuk kukova za novorodjenčad i dojenčad
2.b. Odsjek za respiratorna oboljenja
2.c. Odsjek za neuropedijatriju
2.c.a. Kabinet za ultrazvuk glave
2.c.b. Kabinet za EEG
2.c.c. Neurorazvojno savjetovalište
2.d. Odsjek za gastroenterološka oboljenja i bolesti metabolizma
2.d.a. Kabinet za gastroenterologiju i ultrazvuk abdominalnih organa
2.d.b. Savjetovalište za gastroenterologiju
2.e . Odsjek za dojenačku kardiologiju
2.f. Mliječna kuhinja

3. Odjeljenje za djecu od 2-14 god.
3.a. Odsjek za kardioreumatologiju
3.a.a. Kabinet za kardiologiju i kardioreumatologiju sa eho dopllerom
3.b. Odsjek za nefrologiju i endokrinologiju
3.b.a. Kabinet za dijabetes i druga endokrinološka oboljenja
3.b.b. Savjetovalište za dijabetes
3.b.c. Savjetovalište za nefrologiju

4. Odjeljenje za TBC i respiratorna oboljenja
4.a. Odsjek za tuberkulozu
4.b. Odsjek za nespecifična plućna oboljenja
4.b.a. Kabinet za pulmoalergologiju i spirometriju
4.b.b. Savjetovalište za pulmologiju i alergologiju

5. Dnevna bolnica

6. Prijemna ambulanta


Arrow right small Vodič za roditelje 

Arrow right small Rad kabineta i utvrđivanje termina

Arrow right small Priručnik za dijabetes


Odjel za dječije bolesti je osnovana davne 1959. godine. Od osnivanja do danas služba se intenzivno razvijala, kadrovski i opremom poboljšavala i unapređivala svoj rad.

Egzistira na 1160 m2 prostora sa 108 bolesničkih kreveta te kreveta za majke pratilje.

Organizirana je u pet osnovnih cjelina:

  1. Prijemno-konsultativni blok sa kabinetima i savjetovalištima za ultrazvuk glave, abdomena, kukova, EEG kabinet, neuropedijatrijski kabinet, pulmoalergološki kabinet, kardiološki kabinet, endokrinološki kabinet i gastroenterološki kabinet
  2. Odjeljenje za gastroenterologiju i poremećaje metabolizma sa Odsjekom za intenzivnu njegu i inkubatore
  3. Odjeljenje za kardioreumatologiju, nefrologiju i endokrina oboljenja
  4. Odjeljenje za respiratorna oboljenja i Tbc.
  5. Mliječna kuhinja za potrebe svih odjela sa djecom

djecije 2 vSlužba raspolaže sa 11 specijalista pedijatara, 3 specijalizanta, 2 VSS dipl. medicinske sestre, jedna VŠ med. sestra, četrdeset i dvije SS med. sestre, dva administrativna radnika, te radnici pomoćnih službi.
Godišnje se hospitalizira oko 2.800 pacijenata sa prosječnom dužinom liječenja 6,1 dana. U specijalističkim ambulantama i savjetovalištima službe se godišnje obavi oko 10.000 pedijatrijskih i subspecijalističkih pregleda i učini oko 38.000 različitih ambulantnih usluga.

Na službi se hospitaliziraju sva djeca sa Ze-Do kantona od rođenja do navršenih 16 godina starosti. Dostignuti razvoj Kantonalne bolnice omogućava dijagnostičke procedure i liječenje večine patoloških stanja osim hematoonkoloških oboljenja koji se nakon osnovne dijagnostike na liječenje upućuju u KCU Sarajevo.

Usvajanjem Konvencije o pravima djeteta te potom Europske povelje o pravima djeteta u bolnici rad službe od 2003 godine prolazi određene promjene i prilagođava se zahtjevima Europske povelje te na taj način služba stiče status BOLNICA PRIJATELJI DJECE što je dovelo do bliske i iskrene suradnje između bolnica, roditelja, dječijeg okruženja i same djece. Broj hospitaliziranih majki dojilja i majki pratilja je oko 750 sa prosječnom dužinom boravka 6,5 dana.

Načelnica Službe: Mr. sc. prim. dr. Diana Štimjanin-Koldžo, subspecijalista endokrinolog, dijabetolog

Pedijatri službe:

djecije 1 vPrim. dr. Majda Smajlagić, pedijatar, subspecijalista kardiolog
Prim. dr. Emira Gasal-Gvozdenović, pedijatar, subspecijalista neuropedijatar
Prim. dr. Edina Pepić-Kapidžić, pedijatar
Prim. dr. Mirsada Karahasan
dr. Orhana Grahić-Mujčinović,
dr. Edina Muratović-Sarač,
dr. Mersiha Karavdić,
dr. Aida Pripoljac-Mustajbegović.

Specijalizanti: dr. Mešić Sibila, dr. Elma Kapetanović

Glavna sestra službe: dipl. med. sestra Nihada Smajlović

Rad službe je 24 satni.

Rad kabineta na službi je svakodnevan.

Pregledi i konsultacije izuzev u hitnim potrebama zakazuju se na tel. 405 -133


lok. 1334 – kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku

djecije 3 vOpremljen je novim savremenim ultrazvučnim aparatom. U kabinetu se obavlja eho glave, eho abdomena. Tokom godine se uradi oko 2300 ultrazvučnih pretraga.

Ultrazvučne pretrage rade: dr. Orhana Grahić-Mujčinović, dr. Aida Pripoljac-Mustajbegović, dr. Mersiha Karavdić, dr. Edina Muratović-Sarač, mr. sc. prim. dr. D. Štimjanin.

Odgovorna sestra Spahić Nasiha


lok. 1331 – EEG kabinet

djecije 4 vKabinet je opremljen izuzetno kvalitetnim aparatom i pripadajućim kapama za dječiju dob uz mogućnost obavljanja dijagnostike i u neonatalnoj dobi. Pregledi i EEG snimanje se obavljaju u utvrđenim terminima. U kabinetu se osim snimanja obavljaju pregledi, uvodi terapija i vrši nadzor nad provođenjem antiepileptogene terapije uz određivanje nivoa lijekova. Uradi se u prosjeku 800 EEG snimanja u toku godine.

U kabinetu rade prim. dr. Emira Gasal-Gvozdenović, neuropedijatar i educirane VSS diplomirane sestre Mirza Osmančević i Nihada Smajlović


lok. 1334 - neuropedijatrijski kabinet sa neurorazvojnim savjetovalištem.

djecije 5 vU kabinetu se vrši praćenje psihomotornog razvoja novorođenčadi i dojenčadi, nadzor razvoja neurorizične djece, nadzor razvoja djece sa posebnim potrebama, liječenje i kontrola djece sa neurološkim oštećenjima. Po potrebi obavljaju se konsulativni pregledi sa drugim specijalnostima: okulistički pregled, pregled fizijatra, psihologa, defektologa. U toku godine se obavi oko 2000 pregleda.

U kabinetu rade prim. dr. Emira Gasal-Gvozdenović, neuropedijatar, dr. Edina Muratović-Sarač na subspecijalizaciji iz neuropedijatrije i VSS diplomirane sestre Mirza Osmančević i Nihada Smajlović.


lok. 1410 - endokrinološki kab. sa savjetovalištem za dijabetes

Edukacija, reedukacija i kontrola djece dijabetičara na Ze-Do kantonu i njihovih roditelja i skrbnika uz mogućnost provođenja kontinuirnog monitoringa glukoze u krvi-holter glukoze u krvi se provodi u kabinetu kao i kontrola smanjenog rasta, hipotireoza, hipertireoza, adipoziteta i drugih endokrinoloških stanja. Intenzivno se vrši edukacija djece i roditelja kroz rad savjetovališta i školu dijabetesa. Tokom godine se uradi oko 350 edukacija i reedukacija te oko 700 pregleda.

U kabinetu rade Mr. sc. prim. dr. Diana Štimjanin-Koldžo subspecijalista endokrinolog, dijabetolog i Mujezinović Alisa, vmš

Elektronska forma priručnika za dijabetes:

Priručnika za dijabetes.pdf


lok. 1334 – kardiološki kabinet sa savjetovalištem

U kabinetu se vrše prvi i svi dugogodišnji kontrolni pregledi te konsultativni pregledi djece sa urođenim srčanim greškama, poremečajima ritma, kardioreumatološki bolesnici djeca sa hipertenzijom, kardiomiopatije. Radi se EKG, eho srca, pulsoksimetrija.

U kabinetu rade prim. dr. Mirsada Karahasan, prim. dr. Majda Smajlagić,subspecijalista kardiolog uz med. sestre Mirsadu Karabegović i Zumru Kahrimanović. U kabinetu se uradi oko 1500 pregleda i kontrola te oko 600 ultrazvuka srca djece iznad 3 godina starosti.


lok. 1424 – pulmoalergološki kabinet sa astma savjetovalištem

U kabinetu se vrše pregledi i kontrole svih respiratornih oboljenja, pulmoalergološko testiranje, praćenje plućne funkcije, astma škola, savjetovalište za djecu i roditelje. Tokom godine se uradi oko 800 pregleda i kontrola.

U kabinetu radi Prim. dr Edina Pepić-Kapidžić i med. sestra Majda Alić


lok. 1410 – gastroenterološki kabinet sa savjetovalištem

U ambulanti se vrše pregledi i kontrole djece sa akutnim i kroničnim problemima probave, ishrane, prirasta u tjelesnoj masi, kontrola i praćenje djece sa celijakijom, ulceroznim kolitisom, Chronova bolest.

Kontrole obavlja Mr. sc. prim. dr. Diana Štimjanin i med. sestra Mujezinović Alisa, vmš


lok. 1334 – nefrološka kabinet sa savjetovalištem

U amb. se vrši kontrola i prati tok kroničnih bubrežnih bolesti, prati TA, prirast u TM, laboratorijski parametri, terapijski nivoi lijeka.

U ambulanti radi dr. Adisa Čamdžić i med. sestra Mirza Osmančević.

Služba za dječije bolesti je nastavna baza za studente Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici sa 3 asistenta u nastavi: Mr. sc. prim. dr. Diana Štimjanin-Koldžo, viši asistent, te asistenti u nastavi prim. dr. Emira Gasal-Gvozdenović i prim. dr. Edina Pepić-Kapidžić, kao i za učenike Srednje medicinske škole u Zenici.

Telefoni službe

ŠIFRA SL. KORISNIK LOKALNOG BROJA LOKALNI TEL. BROJ DIREKTNI TEL. BROJ
4 Načelnik službe - Mr. sci prim. Diana Štimjanin-Koldžo 7336 447-336
4 Gl. medicinska sestra 7337 447-337
4 Administracija službe 7338 447-338
4 Mliječna kuhinja 7339 447-339
4 Ljekarska soba 7340 447-340
4 Intenzivna njega 7341 447-341
4 Soba za sestre 7342
447-342
4 Ljekarska soba 7343 447-343
4 Neuropedijatrijska ambulanta 7344 447-344
4 EEG kabinet 7345 447-345
4 Pulmoalergološko ambulanta 7346 447-346
4 Informativni pult 7347 447-347
4 Kardiološka ambulanta 7348 447-348
4 UZV abdomena
7351 447-351
4 Dežurna ljekarska 7349 447-349
4 Inkubatori 7350 447-350
4 Intervencija – prizemlje 7352 447-352
4 Prijemna ambulanta
7356 447-356
4 Endokrinološka ambulanta
7357 447-357
4 Soba za sestre - pulmologija 7358 447-358
4 Ljekarska soba - pulmologija 7355 447-355
4 Intervencija  - Pulmologija 7353 447-353
4 Soba za sestre - Pulmologija 7358 447-358