JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

SenadDervisevic nNačelnik - Prim. mr. sc. dr Senad Dervišević

tel: 00 387 32 447-359
fax: 00 387 32 226-576
centrala: 00 387 32 405-133 lok. 1078

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.kbze.ba


ORGANIZACIJA SLUŽBE

Zajednički poslovi

Odjel opšte hirurgije

Odsjek poluintenzivne njege
Odsjek za ezofagogastričnu hirurgiju
Odsjek za hepatobilijarnu hirurgiju
Odsjek za kolorektalnu hirurgiju
Odsjek za laparoskopsku hirurgiju
Odsjek za grudnu hirurgiju
Operativni odsjek
Prijemna ambulanta
Ambulanta opštu hirurgiju
Ambulanta za abdominalnu hirurgiju
Ambulanta za grudnu hirurgiju
Proktološka ambulanta


Odjel dječije hirurgije

Odsjek opšte, abdominalne i laparoskopske dječije hirurgije
Odsjek za intenzivnu njegu dječije hirurgije
Operativni odsjek dječije hirurgije
Ambulanta dječije hirurgije


NAČELNIK SLUŽBE Prim. dr Senad Dervišević

Tel: 032 409 242; 032 405 133 lok 1078

Hirurgija 3 vPočetak rada Službe za hirurške bolesti vezan je za 1959. godinu, kada je u okviru tadašnje Opštinske bolnice u Zenici osnovano hirurško odjeljenje u čijem sklopu su bila i odjenjenja urologije, traumatologije i ortopedije.

Organizaciono danas u okviru Službe za hirurške bolesti egzistiraju:

    Prijemna hirurška ambulanta sa 24-satnim radom;
    Specijalističko-konsultativna ambulanta u poliklinici za:

        Opštu i abdominalnu hirurgiju
        Proktologiju
        Dječiju hirurgiju
        Grudnu hirurgiju
        Vaskularnu hirurgiju;

    Kabinet za endoskopske pretrage;
    Odjeljenja opšte, abdominalne, grudne, vaskularne i odjeljenje dječije hirurgije;
    Operativno odjeljenje koje raspolaže sa 3 savremeno opremljene operacione sale;
    Administracija

Služba za hirurške bolesti ukupno broji 78 zaposlena od čega 20 ljekara (4 subspecijalista, 13 specijalista i 3 specijalizanta), 9 diplomiranih medicinskih sestara i tehničara, 3 više medicinske sestre i 44 medicinske sestare i tehničara sa srednjom stručnom spremom i 2 administratora.


LJEKARI SPECIJALISTI:

    Prim dr Ahmet Hercegovac
    Prim dr Ibrahim Cero – Šef kabineta za laparoskopsku hirurgiju
    Prim dr Harun Šestić, subspec. vaskularne hirurgije- Šef operativnog trakta
    dr Edin Bašić - Šef odjeljenja opšte hirurgije
    dr Senad Karavdić, subspec. abdominalne hirurgije – Šef odjeljenja abdominalne  hirurgije
    dr Senad Dervišević, subspec. abdominalne hirurgije - Šef odjeljenja za poluintenzivnu njegu
    dr Adnan Begović - Šef spec.- konsultativne ambulante za abdominalnu hirurgiju – na subspecijalizaciji abdominalne hirurgije
    dr Abdel-Hakim Gouda - Šef proktološke ambulante
    dr Hasib Mujić, subspec. vaskularne hirurgije - Šef vaskularne hirurgije
    dr Amor Mulahalilović, spec. dječije hirurgije
    dr. med. sci Senad Ljuca - Šef prijemne ambulante
    dr Elvis Cikotić, spec. opšte hirurgije
    dr Jamal Mughrabi, spec. opšte hirurgije
    dr Magrin Alić, spec. opšte hirurgije
    dr Goran Zovko, spec. opšte hirurgije
    dr Elvedin Selimanović, spec. opšte hirurgije
    dr Azur Jakić, spec. dječije hirurgije - Šef odjeljenja dječije hirurgije
    dr Anel Okić - specijalizant
    dr Adnan Džinić - specijalizant
    dr. med. sci Anhel Koluh - specijalizan

 

Ljekari
subspecijalisti

Ljekari
specijalisti

Ljekari
specijalizanti

UKUPNO

4

13

3

20

ODJEL HIRURGIJE

Med. sestre i tehničari:

1. vms Selma Mujkanović – glavna sestra Službe

Odjel hirurgije:

2. dipl. med. teh. Dražen Jerković – gl. tehničar odjeljenja vaskularne hirurgije
3. Čolić Slavica - gl. sestra odjeljenja abdominalne hirurgije
4. Nikić Mirko - gl. tehničar opšte hirurgije
5. Dipl. med. sestra Šišman Belma - gl. sestra odjeljenja za poluintenzivnu njegu
6. Huduti Šejap
7. Žuna Bena
8. Fejzić Mehrima – gl. sestra odjeljenja grudne hirurgije
9. Cogo Albin
10. vms Lejla Mulić
11. Aščerić Melisa
12. Haurdić Venad
13. Čamdžić Mersija
14. Janjušić Biljana
15. Topčić Ivana
16. dipl. med. teh. Zaim Parganlija
17. Baručija Semra
18. dipl. med. sestra Fatima Halilović
19. Džampo Nedžad
20. Alić Elma
21. Mujezinović Nermina
22. Đurišić Bosiljka
23. Havić Haris
24. Čančar Esmir
25. Fejzić Anida
26. Halilović Merhunisa

Prijemna ambulanta:

27. Šahini Eska – gl. sestra prijemne ambutante
28. Husikić Refika
29. Zec Mersiha


Spec.-konsultativna ambulanta – stacionar:

30. Golub Vahdeta – gl. sestra spec. ambulante za abd. hirurgiju
31. Huseinagić Šehzada
32. dipl. med. sestra Amila Smajlagić


Odjel dječije hirurgije:

33. dipl. med. sestra Mirnesa Deljkić - gl. sestra odjeljenja dječije hirurgije
34. Haseljić Mirnesa
35. Avdibegović Zikreta
36. Čejić Zagorka
37. dipl. med. sestra Aida Alijagić
38. Omić Izmira
39. Delihasanović-Spahić Fikreta
40. Milošević Vesna
41. Sarić Andrea

Operativni trakt:

42. dipl. med. sestra Hadžibegović Hazema - gl. sestra operativnog odjeljenja
43. vms Kanita Karalić - glavna instrumentarka
44. dipl. med. sestra Larisa Husić - gl. sestra kabineta za laparoskopsku hir.
45. Ahmetspahić Ibela
46. Gadžun Mersiha
47. Arnaut Kanita
48. Čančar Neijra
49. dipl. med. sestra Šejla Mujić-Begagić
50. Bekrija Redžija
51. Vojić Elisa
52. Halilović Mirjana
53. Isaković Edina
54. Adžemović Džemila
55. Mašić Dževahira
56. Muračević Behisa

Diplomirana
med. sestra

Viša
med. sestra

SSS
med. sestra

UKUPNO

9

3

44

56

Administracija:

1. Omerović Zora - administrator
2. Alić Habiba – administrator

KAPACITET LEŽEĆIH MJESTA

Odjeljenje

Standardna njega

Poluintenzivna njega

Intenzivna njega

Majke pratilje

Ukupno

Abdominalna, opšta i grudna hirurgija

56

6

   

62

Vaskularna hirurgija

12

     

12

Dječija hirurgija

31

6

4

5

46

Ukupno

99

6

4

5

120

Statistički podaci za period od 01.01.2011. – 31.12.2011. godine

Broj hospitaliziranih bolesnika za period 01.01. – 31.12.2011. godine

3690

Broj bo dana

20868

Prosjek bo dana po pacijentu

5,65

Broj operativnih zahvata u opštoj i lokalnoj anesteziji u 2011. godini

2942

Ukupan broj protokolisanih u prijemnoj hirurškoj ambulanti

10665

Ukupan broj protokolisanih u specijalističkim ambulantama u stacionaru

5058

(opšta hirurgija 1779, vaskularna hirurgija 2735 i proktologija 544)

 

 Telefoni službi

ŠIFRA SL. KORISNIK LOKALNOG BROJA LOKALNI TEL. BROJ DIREKTNI TEL. BROJ
9 Načelnik službe - Senad Dervišević
7359 447-359
9 Glavna sestra službe - Mujkanović Selma 7360 447-360
9 Prijemna ambulanta
7361 447-361
9 Prijemna ambulanta dječije hirurgije
7362 447-362
9 Informacioni pult hirurgije 7363 447-363
9 Administratori 7364 447-364
9 Dežurni hirurzi - stariji
7365 447-365
9 Dežurni hirurzi - srednji
7366 447-366
9 Dežurni hirurzi - mlađi 7367 447-367
9 Ljekarska soba: Ljekarska soba:  Ibrahim C., Jamal M., Elvedin S., Anel O. 7368 447-368
9 Ljekarska soba: Edin B., Adnan B., Senad Lj., Magrin A. 7369 447-369
9 Ljekarska soba: Goran Z., Elvis C., Anhel K. 7370 447-370
9 Ljekarska soba: Ahmet H., Amor M., Azur J., Adnan Dž. 7371 447-371
9 Operaciona sala
7372 447-372
9 Instrumentarke 7373 447-373
9 Medicinske sestre - odjel dj. hirurgije
7374 447-374
9 Poluintezivna njega - odjel hirurgije
7375 447-375
9 Previjalište - odjel hirurgije
7376 447-376
9 Odjel hirugije - intervencija 7377 447-377
9 Servirke 7378 447-378