JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

Na osnovu člana 66. Statuta JU Kantonalna bolnica Zenica (prečišćen tekst) broj 20/1-1-8331 od 31.7.2018.godine, člana 34. Pravilnika o radu JU Kantonalna bolnica Zenica (prečišćen tekst) broj 20/1-1-8513 od 31.7.2018. godine i Odluke direktora broj 20/1-448 od 14.1.2019.godine, direktor Bolnice dana 14.1.2019. godine, raspisuje

PONOVLJENI INTERNI OGLAS ZA IMENOVANJE RADNIKA SA POSEBNIM OVLAŠTENJIMA I ODGOVORNOSTIMA

I Naziv radnog mjesta za koja se raspisuje oglas:

1. Rukovodilac Sektora za pravne poslove.

II Opis poslova radnog mjesta

Opis poslova radnog mjesta je dat u Prilogu 2. Pravilnika o radu.

III Period imenovanja

Period imenovanja radnika na radno mjesto iz tačke I ovog oglasa je do tri godine.

IV Uvjeti za kandidate

IV-1 Opći uvjeti

-da je stariji od 18 godina,
-da je državljanin Bosne i Hercegovine

 

IV-2 Posebni uvjeti

- završen pravni fakultet (zvanje stečeno četverogodišnjim studijem na fakultetu prije reforme visokog obrazovanja ili po sistemu obrazovanja prema bolonjskom procesu završen četverogodišnji studij na fakultetu i stečeno najmanje 240 ECTS bodova)
-pet godina radnog iskustva u struci i spremi na istim ili sličnim poslovima

 

V Potrebni dokumenti kojim se dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uvjeta

a)izvod iz matične knjige rođenih
b)uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci
c)ovjerena kopija diplome kojom se dokazuje potrebna stručna sprema
d)uvjerenje o radnom iskustvu

Napomena: Umjesto dokumenata iz tačke a) do d) kandidat može priložiti potvrdu Sektora za pravne poslove da se ta dokumenta nalaze u njegovom personalnom dosijeu.

Kandidati su uz prijavu dužni dostaviti i program rada.

VI Rok za podnošenje prijava na oglas

Interni oglas je otvoren 15dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Bolnice i web stranici Bolnice.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

VII Adresa na koju se dostavlja prijava sa dokazima.

Prijava sa dokazima se dostavlja lično na protokol Bolnice ili preporučenom poštom na adresu.
JU Kantonalna bolnica Zenica
Crkvice 67
72000 Zenica
sa naznakom „Prijava na interni oglas“
Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca prijave,adresu i kontakt telefon.

VIII Interni oglas je objavljen na oglasnoj tabli Bolnice i web stranici Bolnice i dostavljen je organizacionoj jedinici .

PDF