JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

nac trans vNačelnik - Mr. biomed.sci.prim.dr Alma Petrušić Kafedžić

fax: 00 387 32 447-252 lok:7252

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.kbze.ba

Šifrarnik usluga


ORGANIZACIJA SLUŽBE

1.Zajednički poslovi.

2.Odsjek za prikupljanje krvi

3.Odsjek za imunohematološko i serološko testiranje krvi

4.Odsjek za preradu,čuvanje,distribuciju i raspodjelu krvi i krvnih sastojaka

5.Odsjek za osiguranje i kontrolu kvalitete krvnih sastojaka

6.Savjetovalište za dobrovoljne davaoce krvi

Naziv Centra:

TRANSFUZIJSKI CENTAR

Načelnik/ca Centra:

Prim. mr.sc.dr. Alma Petrušić Kafedžić

Glavna medicinska sestra-tehničar Centra:

Admira Pašalić, diplomirana medicinska sestra
tel: 00 387 32 447-253
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kratki istorijat Transfuzijskog centra:

Transfuzijski centar, nekadašnja Služba za transfuziju krvi KB Zenica ima tradiciju koliko i sama bolnica u Zenici. Stanica za transfuziju krvi započinje sa radom sa otvaranjem nove Bolnice 1959. godine kao dio organizacione jedinice Ginekologija i transfuzija. Dolaskom prvog specijaliste transfuziologa dr. Jadranke Vejzagić, 1966. godine, transfuzija započinje sa radom kao samostalna Služba.

Od tada pa do danas Transfuzijski centar se kontinuirano razvijala prateći savremene trendove u transfuziologiji. Kompletna informatizacija Centra provedena je u martu 2009. godine što u mnogo čemu upotpunjuje rad i Centar približava Evropskim preporukama i standardima vezanim za transfuzijsku medicinu.

Služba je mjesto edukacije mladih specijalizanata transfuzijske medicine i drugih specijalizacija, polaznika kursa iz transfuzijske medicine za medicinske sestre/tehničare, studenata Zdravstvenog fakulteta u Zenici, te središte stručnog, naučnog, nastavnog i publicističkog rada.

Rješenjem Federalnog ministra zdravstva od 10.11.2014. godine Služba za transfuziju krvi je registrirana u Transfuzijski centar.

Djelatnost Transfuzijskog centra

Transfuzijska medicina integrira nauku, tehnologiju, medicinu, javno zdravstvo, administraciju i društvo u cjelini. Dobrovoljni davalac krvi ima centralno mjesto u transfuzijskoj medicini. Odnos između davalaca krvi i transfuzijske službe osniva se na partnerstvu između davalaca krvi, zajednice i organizacija Crvenog krsta/križa.

Transfuzijska djelatnost je regulirana Zakonom o krvi i krvnim sastojcima, te Pravilnicima koji reguliraju uslove prostora, opreme, stručnog kadra i edukacije kadra, kao i uslove za osiguranje kvaliteta i sigurnosti krvi i Pravilnik o posebnim tehničkim zahtjevima za krv i krvne sastojke.

Zaposlenici Transfuzijskog centra:

• 4 ljekara specijalista transfuziologa;
• 2 doktora medicine na specijalizaciji iz transfuziologije
• 3 diplomirane medicinske sestre/tehničar
• 1 ing. laboratorijske tehnologije
• 11 SSS medicinskih sestara/tehničara /laboratorijskih tehničara
• 1 administrator
• 2 radnice-spremačice

 

Uži oblici dijelova procesa rada (odjeljenja, odsjeci, kabineti, ambulante, punktovi...):

Organizacijska šema po Odsjecima:

1. Odsjek za prikupljanje krvi i pripremu komponenata krvi

Ljekar na Odsjeku: dr.Suad Štaljo; dr. Dženana Omeragić
glavni tehničar Odsjeka: Alen Ramić, diplomirani medicinski tehničar

Transfuzija 2014 01Na ovom odsjeku se vrši prikupljanje doza krvi od dobrovoljnih davalaca krvi na Službi i putem organiziranih akcija na terenu, izrada knjižica i kompletno vođenje evidencije davanja krvi za svakog davaoca.

U Kantonalnoj bolnici Zenica godišnja potreba za krvlju je cca 5.500 doza krvi. Od toga se 30% ostvari kroz aktivnosti Crvenog krsta/križa putem akcija davanja krvi na području općina Zeničko-dobojskog kantona, 10% doza krvi se prikupi putem davalaca upućenih od strane Crvenog krsta/križa, a oko 60% potreba se podmiruje putem usmjerenog davanja krvi (porodično davalaštvo)

Cilj: U saradnji sa organizacijama Crvenog krsta/križa intenzivirati aktivnosti na promociji dobrovoljnog davalaštva krvi, smanjiti udio usmjerenog davalaštva, ispuniti uvjete „sigurne krvi“ koje nameće Vijeće Evrope i Zakon o krvi i krvnim sastojcima.

2. Odsjek za preradu, čuvanje, distribuciju i raspodjelu krvi i krvnih sastojaka

Šef Odsjeka: dr.Marko Samardžić, spec.transfuziolog
Glavna sestra Odsjeka: Mirela Hodžić, diplomirana med. sestra

Proizvodnja komponenata iz doze pune krvi centrifugiranjem, razdvajanjem u zatvorenom sistemu (T-ACE), spajanjem sterilnom konekcijom (TSCD), zamrzavanjem i filtriranjem (filteri za leukodepleciju).

Paleta proizvoda:

• puna krv
• koncentrat eritrocita
• koncentrat eritrocita u hranjivoj otopinilab
• koncentrat eritrocita sa smanjenim brojem leukocita
• priprema pedijatrijskih doza
• koncentrat O eritrocita u AB plazmi
• svježe smrznuta plazma
• krioprecipitat
• plazma bogata trombocitima
• koncentrat trombocita-singl doza
• koncentrat trombocita-deleukocitirani pool singl doza

Savremena oprema omogućava automatizaciju i standardizaciju u procesu prikupljanja krvi, odvajanje i čuvanje krvnih komponenata (vrećice sa predonacijskom vrećicom, vage sa mješalicom za krv, sileri za zavarivanje vrećica, aparat za sterilnu konekciju vrećica TSCD, T-ACE, agitator za čuvanje trombocita do 5 dana, frižideri za zamrzavanje i čuvanje svježe plazme (-70oC, -40oC, -20oC).

U radu odsjeka se za sve radne procese primjenjuju usvojene procedure (AKAZ), vrši se redovna mikrobiološka kontrola pripravaka, prostora i opreme, kao i kontrola osoblja.

Cilj: Liječenje krvnim pripravcima unaprijediti i približiti standardima dobre kliničarske prakse i Preporukama Vijeća Evrope.

3. Odsjek za kontrolu kvalitete krvnih sastojaka

Šef Odsjeka: Prim. mr.sc.dr. Alma Petrušić Kafedžić
Glavna sestra Odsjeka: Aida Mujičić, ing. laboratorijske tehnologije

Odsjek objedinjava rad centra u dijelu Donorvigilance i Haemovigilance- nadzora nad prikupljanjem, proizvodnjom,testiranjem, obilježavanjem i primjenom krvnih sastojaka u transfuzijskom liječenju.

Odsjek vrši redovne laboratorijske (mikrobiološke, hematološke i biohemijske) kontrole krvnih sastojaka.
Prati i evidentira neželjene reakcije, štetne događaje i prijave nesukladnosti u radu centra, objedinjava podatke, pravi smjernice za unapređenje kvalitete krvnih sastojaka i usluge uopšte.

Lokal 13-19 Specijalističko-konsultativna ambulanta i administrator Transfuzijskog centra

4. Odsjek za imunohematološko i serološko testiranje krvi

Šef Odsjeka: dr. Sanja Nikić, spec. transfuziolog
Glavna sestra Odsjeka: Belma Mujkić

a. Na odsjeku, u sklopu serološkog testiranja vrši se:

testiranje svih uzetih donacija na markere transfuzijama prenosivih infekcija: hepatitisa B, hepatitisa C, HIVAg/Ab i sifilisa
serološko testiranje pacijenata na markere infekcija hepatitisa A,B,C; HIV/AIDS; sifilis

Serološko testiranje se vrši na automatskom analizatoru
ARCHITECTi2000SR PLUS, aparatu novije generacije koji
zadovoljava Evropske standarde u testiranju krvi za transfuziju.
U radu Odsjeka se primjenjuju usvojene procedure (AKAZ).

Savjetovalište:

Vodi se posebna evidencija davalaca krvi kod kojih se nađe pozitivan rezultat pretraživanja na markere krvlju prenosivih bolesti, šalje se Poziv/Obavijest za ponovno testiranje i obavlja savjetovanje. Uzorci krvi sa pozitivnim/indeterminantnim rezultatima testiranja šalju se na potvrdno testiranje u Federalni zavod za transfuzijsku medicinu Sarajevo.

b. u dijelu dijagnostičko-kliničke imunohematologije obavlja se:

testiranje svih uzetih donacija, određuje se ABO, RhD krvna grupa, fenotip ostalih sistema,
određivanje ABO, RhD krvnih grupa pacijenata u preoperativnoj pripremi
testovi pretraživanja na prisustvo antieritrocitnih antitijela u serumu
prijetransfuzijsko ispitivanje sa križnom probom za pacijente bolničkih odjela
određivanje specifičnosti antieritrocitnih antitijela i određivanje njihovog kliničkog značenja i procjena mogućnosti razvoja poslijetransfuzijskih hemolitičkih reakcija i/ili hemolitičke bolesti novorođenčeta
imunohematološko testiranje trudnica, prvo i kontrolno, praćenje porasta titra iregularnih antieritrocitnih antitijela, savjetovanje trudnica i informiranje o značaju Rh(D) imunoprofilakse.

Imunohematološko testiranje se vrši na poluautomatskom analizatoru, metoda u mikrogel karticama, koje pruža standardizaciju, komfor i neophodnu naknadnu kontrolu urađenog.
U radu se primjenjuju usvojene procedure (AKAZ), usklađene sa Preporukama Vijeća Evrope. Od 2007. godine uključeni smo u Eksternu kontrolu kvalitete rada u imunohematologiji Republike Hrvatske (ljubaznošću Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu), gdje postižemo zavidne rezultate o čemu govore Certifikati o učešću i uspjehu našeg centra.
Na Odsjeku, za potrebe Haemovigilance, postoji banka seruma, o čijem sadržaju postoji uredna evidencija.

Cilj: Proširenje palete mikrogel kartica, podignuti nivo ispitivanja u dijelu identifikacija iregularnih antieritrocitnih antitijela u serumu i procjene pojedinih kliničkih stanja.

Organizacija rada Transfuzijskog centra:

Centar je organiziran u dijelu rada sa davaocima krvi i ambulantnog prijema kroz redovno radno vrijeme od 07-15h i u Laboratoriju za kliničku transfuziju i hitnu dijagnostiku kroz smjenski rad 0-24h.

Nakon redovnog radnog vremena, ljekari su raspoređeni u pripravnosti, kada su centru na raspolaganju za sve telefonske konsultacije i dolazak kod pozitivnih/nesukladnih rezultata imunohematoloških ispitivanja.

Telefoni

ŠIFRA SL. KORISNIK LOKALNOG BROJA LOKALNI TEL. BROJ DIREKTNI TEL. BROJ
19 Načelnik Službe - Mr. biomed.sci.prim.dr Alma Petrušić Kafedžić 7252 447-252
19 Markeri
7253 447-253
19 Administracija - Aida Telalović 7254 447-254
19 Glavna sestra - Admira Pašalić 7255 447-255
19 Prijem. med. sestre, med tehničari 7256 447-256
19 Ambulanta
7220 447-220