Nedjelja, 19 Stu 2017
 
 
Doktori nauka i magistri Ispis E-mail

DOKTORI NAUKA

Prof. dr med. sci. prim. ALAJBEGOVIĆ SALEM Prof. dr sci. SALEM ALAJBEGOVIĆ
Doktor medicinskih nauka od: 15.12.2005. - Medicinski fakultet Sarajevo

"Učestalost hroničnih komplikacija dijabetesa i njihova prevencija" - doktorska disertacija

"Učestalost i značenje šećerne bolesti u bolesnika s akutnim infarktom miokarda liječenih na Internom odjelu KB u Zenici u predratnoj 1991., ratnoj 1993. i poratnoj 1996. godini" - Medicinski fakultet Zagreb, 2000. godine. - Tema magistarskog

Prof. dr. med. sc. prim. POJSKIĆ BELMA Prof. dr med. sci. prim. BELMA POJSKIĆ
Doktor medicinskih nauka od: 29.05.2006. - Medicinski fakultet u Sarajevu

"Aterosklerotske promjene arteriae carotis communis kao prediktor cerebrovaskularnih incidenata kod arterijalne hipertenzije" - Medicinski fakultet u Sarajevu, 2006. godine. - doktorska disertacija

"Ehokardiografske promjene na srcu u procjeni težine arterijske hipertenzije"- Medicinski fakultet u Sarajevu, 2000. godine. - Tema magistarskog

dr med. sci. BAJTAREVIĆ ALMA Prof. dr med. sc. prim. ALMA EFENDIĆ
Doktor medicinskih nauka od: 05.07.2010. - Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli
"Uticaj morfologije karotidne bifurkacije na stepen stenoze unutrašnje karotidne arterije"
Prof. dr med. sci. prim. ČALKIĆ LEJLA Prof. dr med. sci. prim. LEJLA ČALKIĆ 
Doktor medicinskih nauka od: 21.04.2011. - Medicinski fakultet Banja Luka
"Alternativni putevi prenosa hepatitisa C"
dr med. sci. prim. KALAJDŽIJA MERLINA Dr. med. sci. prim. MERLINA KALAJDŽIJA 
Doktor zdravstvenih nauka od: 06.07.2011. - Univerzitet u Zenici

"Plućna embolija u ranom postoperativnom toku - faktori rizika" - Univerzitet u Zenici - doktorat

"Uticaj klonidina na hemodiomsku stabilnost u toku operativnog zahvata" - Medicinski fakultet u Sarajevu - Tema magistarskog

Doc. prim. dr. sci. med. ALMA MEKIĆ-ABAZOVIĆ Prof. dr. med. sc. prim  ALMA MEKIĆ-ABAZOVIĆ
Doktor medicinskih nauka od: 21.02.2012. -
Medicinski fakultet u Tuzli

„Analiza efikasnosti hemioterapije i molekularne terapije kod lokalno uznapredovalog ili metastatskog nesitnoćelijskog karcinoma pluća“ - doktorska disertacija

"Analiza efikasnosti hemioterapijskih protokola u terapiji uznapredovalog nesitoćelijskog karcinoma pluća" - Tema magistarskog

Mr. med. sci. prim. RASIM SKOMORAC

Prim. doc. dr med. sci. RASIM SKOMORAC
Doktor medicinskih nauka od: 18.02.2013. - Medicinski fakultet u Tuzli

"Postoperativna radiografska evaluacija segmentalne nestabilnosti lumbosakralne kičme"

"Morfometrijske promjene intervertebralnog prostora nakon lumbalne diskektomije" - Tema magistarskog

dr med. sci. prim. HARUN HODŽIĆ Doc. prim. dr. sc. HARUN HODŽIĆ
Doktor zdravstvenih nauka od: 30.08.2013. - Univerzitet u Zenici

"Klinički značaj prognostičkih faktora u karcinomu bubrežnog parenhima i mogućnosti predikcije ishoda liječenja"

"Komparativna analiza pojave ana na specifične ekstraktibilne nuklearne antigene kod pacijenata oboljelih od autoimunih oboljenja u BiH" - Tema magistarskog

Mr. med. sci. KOLUH ANHEL Dr. med. sci. ANHEL KOLUH
Doktor medicinskih nauka od: 26.07.2014. - Medicinski fakultet u Tuzli
Magistar medicinskih nauka od: 27.01.2010. - Medicinski fakultet u Tuzli

"Biokompatibilnost citaniomom obložene mrežice nakon laparoskopske reparacije  ventralne hernije"

„Hem-o-lock laparaskopska apendektomija u tretmanu akutnog apendicitisa“ - Tema magistarskog

Mr. med. sci. LJUCA SENAD Dr. med. sci. SENAD LJUCA
Doktor zdravstvenih nauka od: 19.09.2014. - Univerzitet u Zenici
Magistar medicinskih nauka od: 05.11.2007. - Medicinski fakultet u Sarajevu

"Antibiotska profilaksa cefalosporinima kod nekompliciranih upala slijepog crijeva odraslih"

"Antibiotska resistenca mikroba izolovanih iz urina bolničkih i vanbolničkih pacijenata" - Tema magistarskog

Dr. med. sci. Hasan Karahasan Prim. Dr. sci. HASAN KARAHASAN
Subspecijalista fetalne medicine i opstetricije
Doktor medicinskih nauka od: 21.05.2014. - Medicinski fakultet u Tuzli
Magistar medicinskih nauka od: 26.06.2006. - Medicinski fakultet u Tuzli

"Značaj predisponirajućih faktora rizika u pacijentica oboljelih od karcinoma endometrijuma tipa I i II"

"Povezanost promjena epitela grlića maternice sa trichomonas vaginalis, candida albicans gardnerella vaginalis infekcijom" - Tema magistarskog

Mr. biomed. sci. Ermin Čehic Prim dr. med. sc. ERMIN ČEHIĆ, specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista humane reprodukcije
Doktor nauka u području Biomedicine i zdravstva od: 27.10.2016. - Medicinski fakultet u Mostaru

"Uspješnost liječenja neplodnih paraplegičara intracitoplazmatskom mikroinjekcijom spermija"

Mr. med. sci. DAUTBEGOVIĆ STEVANOVIĆ DAVORKA

Dr. med. sci. prim. DAVORKA DAUTBEGOVIĆ STEVANOVIĆ
Doktor medicinskih nauka od: 11.01.2017. - Medicinski fakultet u Tuzli
Magistar medicinskih nauka od: 16.12.2010. - Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli

"Ekspresija protrombotičkih i proinflamatornih faktora koronarne bolesti u pacijenata sa metaboličkim sindromom"

"Efekti inzulinskih analoga dugog djelovanja na lipidni matabolizam"
- Tema magistarskog

Dr. med. sci. MERSIHA MAHMIĆ KAKNJO

Dr. med. sci. MERSIHA MAHMIĆ KAKNJO
Doktor medicinskih nauka od: 03.04.2017. - Medicinski fakultet Sveučilište u Splitu

"Uporaba metoda medicine utemeljene na dokazima u ocjeni nacionalnih lista lijekova"
- Tema doktorskog rada

MAGISTRI MEDICINSKIH I BIOMEDICINSKIH NAUKA

Mr. med. sci. prim. ABDOVlC ENES Prim. mr. sc. dr ENES ABDOVlĆ, ESC cardiologist - PENZIONISAN
Magistar medicinskih nauka od: 02.06.1994. - Medicinski fakultet u Zagrebu
"Vektor kardiografske karakteristike smetnji atrijalnog provođenja, hipertrofije i diletacije atrija"
Mr. med. sci. prim. AZRA DRINO ČAUŠEVIĆ Mr. med. sci. prim. AZRA DRINO ČAUŠEVIĆ-PENZIONISANA
Magistar medicinskih nauka od: 24.11.1998. - Medicinski fakultet u Sarajevu
"Prognoza kovencionalnog operativnog tretmana kod ranih kongentialnih ezotropija sa izliječenom ambliopatijom"
Mr. med. sci. LASTRIĆ GORDANA Mr. med. sci. LASTRIĆ GORDANA
Magistar medicinskih nauka od: 28.12.2004. - Medicinski fakultet Sarajevo

"Fizičko kažnjavanje školske djece i posljedice po njihovo mentalno zdravlje"

Mr. med. sci. KREHlĆ MELISA Mr. med. sci. MELISA KREHlĆ
Magistar medicinskih nauka od: 02.06.2007. - Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli
"Rosacea kao kutani marker Helicobacter pylori infekcije"
Mr. med. sci. DIZDAREVlĆ NEDŽAD Mr. med. sci. NEDŽAD DIZDAREVlĆ
Magistar medicinskih nauka od: 02.11.2007. - Medicinski fakultet u Sarajevu
"Stadij karcinoma dojke u žena tuzlanskog kantona u periodu 1997./'98., 2005./'06. godine"
Mr. med. sci. prim. HADŽIĆ ELDIRA Mr. med. sci. prim. ELDIRA HADŽIĆ
Magistar medicinskih nauka od: 12.02.2009. - Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli
"Uticaj bakterijskog meningitisa u prvoj godini života na pojavu hiperaktivnosti školske djece"
Mr. med. sci. DIZDAREVlC ADMIRA Mr. med. sci. ADMIRA DIZDAREVlĆ
Magistar medicinskih nauka od: 29.07.2010. -
Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
"Incidenca proliferativne dijabetične retinopatije i smjernice savremene terapije"
Prim. dr KAFEDŽIĆ PETRUŠIĆ ALMA, mr. biomed. sci. Prim. dr ALMA KAFEDŽIĆ PETRUŠIĆ, mr. biomed. sci.
Magistar biomedicinskih nauka od: 28.12.2010. - Univerzitet u Zenici
„Prevencija nuspojava transfuzijskog liječenja kao javno zdravstveno pitanje u svijetlu primjene i promocije novih metoda prije transfuzijskog testiranja“
Mr. med. sci. MUJARIĆ EKREMA Mr. med. sci. EKREMA MUJARIĆ
Magistar medicinskih nauka od: 15.06.2011. - Medicinski fakultet u Sarajevu
"Analiza dinamike kretanja atrijalnog natriuretskog peptida kod akutnog infarkta miokarda"
Prim. dr STRIKA ALIJA, mr. biomed. sci. Prim. dr ALIJA STRIKA, mr. biomed. sci.
Magistar biomedicinskih nauka od: 16.06.2011. - Univerzitet u Zenici
"Uticaj „geometrije“ bifurkacije abdominalne aorte na stepen stenoze distalnih krvnih sudova"
Mr. med. sci. LATIĆ KERMO NEJRA Mr. med. sci. NEJRA dr LATIĆ KERMO
Magistar nuklearne medicine od: 10.10.2011. - Medicinski fakultet Univerziteta u Mostaru
"Scintigrafija skeleta u dijagnostici komplikacija osteoporoze"
Mr. med. sci. ŠESTIĆ SABINA Mr. med. sci. SABINA ŠESTIĆ
Magistar medicinskih nauka od: 02.12.2011. - Medicinski fakultet u Sarajevu
"Ispitivanje antimikrobne osjetljivosti izolata roda salamonela"
Mr. biomed. sci. FARUK HODŽIĆ Mr. biomed. sci. FARUK HODŽIĆ
Magistar medicinskih nauka od: 08.12.2011. - Univerzitet u Zenici
"Distorzija skočnog zgloba i povrede lateralnih ligamenata"
Mr. med. sci. ŠESTIĆ HARUN Mr. med. sci. prim. HARUN ŠESTIĆ
Magistar medicinskih nauka od: 17.01.2012. - Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

"Komparacija proksimalne i vistalne AVF kod dijabetičara na kroničnoj hemodijalizi"

Mr. biomed. sci. Diana Štimjanin Koldžo Mr. biomed. sci. prim DIANA ŠTIMJANIN
Magistar biomedicinskih nauka od: 31.01.2012. - Univerzitet u Zenici
"Glikozirani hemoglobin kao pokazatelj metaboličke regularnosti diabetes mellitusa tipa 1 kod djece na intenziviranoj terapiji humanim inzulinima i intenziviranoj terapiji inzulinskim analozima"
Mr. biomed. sci. Haris Husremović Mr. biomed. sci. HARIS HUSREMOVIĆ
Magistar biomedicinskih nauka od: 31.01.2012. - Univerzitet u Zenici
"Učestalost krvarenja iz gornje probavne cijevi"
Mr. med. sci. BEDRANA dr MURAČEVIĆ Mr. med. sci. BEDRANA dr MURAČEVIĆ
Magistar medicinskih nauka od: 10.05.2012. - Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
„Evaluacija dijagnostičke vrijednosti kardiotokografije i color dopplerskih mjerenja protoka krvi u pupčanoj arteriji u procjeni hipoksije ploda kod hipertenzivne bolesti trudnice“
Mr. med. sci. Prim. BAJRO TORLAK Mr. med. sci. prim. BAJRO TORLAK
Magistar medicinskih nauka od: 14.05.2012. - Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
„Faktori rizika koji utiču na broj hospitalizacija kod pacijenata oboljelih od shizofrenije“,
Mr. med. sci. Prim. NIHAD RIBIĆ Mr. med. sci. prim. NIHAD RIBIĆ
Magistar medicinskih nauka od: 29.05.2012. - Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
„Klinička i histološka evaluacija postmenopauzalnih uterinih krvarenja“
Mr. biomed. sci. REFIK MUHAREMOVIĆ Mr. biomed. sci. prim. REFIK MUHAREMOVIĆ
Magistar biomedicinskih nauka od: 05.06.2012. - Univerzitet u Zenici
„Varijacije meniskalnih veza koljenog zgloba“
Mr. biomed. sci. prim. VESNA TRAKO

Mr. biomed. sci. prim. VESNA TRAKO

Magistar biomedicinskih nauka od:18.07.2012 - Univerzitet u Zenici

"Učestalost poremećaja bazičnih oslonaca ličnosti kod ljudi koji nisu zaposleni"
Mr. sci. MELIHA dr ČAUŠEVIĆ - VUČAK

Mr. sci. MELIHA dr ČAUŠEVIĆ - VUČAK

Magistar medicinskih nauka od: 09.07.2012 - Stomatološki fakultet u Sarajevu

"Učestalost recidiva pleomorfnog adenoma parotidne žlijezde u odnosu na izbor operativne metode"
Mr. biomed. sci. Dženana Isaković

Mr. biomed. sci. prim. dr DŽENANA ISAKOVIĆ
Magistar biomedicinskih nauka od: 24.10.2012. - Univerzitet u Zenici

"Uticaj faktora rizika na razvoj glaukomske bolesti"
Mr. med. sci. ADISA OPRAŠIĆ-DŽORDIĆ

Mr. med. sci. ADISA OPRAŠIĆ-DŽORDIĆ

Magistar medicinskih nauka od: 26.12.2012.

Univerzitet u Tuzli, Medicinski fakultet u Tuzli

„Učestalost depresije kod inzulin ovinih dijabetičara“
Mr. med. sci. ANEL OKIĆ

Mr. med. sci. ANEL OKIĆ

Magistar medicinskih nauka od: 26.02.2013.

Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet u Sarajevu

„Vrste izolovanih mikroorganizama i njihova antimikrobna osjetljivost kod dijabetičkog stopala“
Mr. med. sci. JASMIN HODŽIĆ

Mr. med. sci. JASMIN HODŽIĆ

Magistar medicinskih nauka od: 19.04.2013.

Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet u Sarajevu

„Biosinteza nitričnog oksida u normalnoj trudnoći i trudnoći kompliciranoj preeklampsijom“
Mr. biomed. sci. Belma Sadibašić

Mr. biomed. sci. BELMA SADIBAŠIĆ

Magistar biomedicinskih nauka od: 17.05.2013.

Univerzitet u Zenici

„Učestalost metaboličkog sindroma kod pacijenata na terapiji antipsihoticima nove generacije“
Mr. biomed. sci. Alma Čerim

Prim. mr. biomed. sci. ALMA ČERIM

Magistar biomedicinskih nauka od: 17.05.2013.

Univerzitet u Zenici

„Pojava i morfologija katarakte kod pacijenata na opštoj steroidnoj terapiji“
Mr. biomed. sci. Edin Muharemović

Mr. biomed. sci. EDIN MUHAREMOVIĆ

Magistar biomedicinskih nauka od: 12.07.2013.

Univerzitet u Zenici

„Varijacije odnosa stražnjih paranazalnih sinusa i optičkog nerva“
Prim. mr. biomed. sci. Ibrahim Šišić

Prim. mr. sci. IBRAHIM dr ŠIŠIĆ, onkolog

Magistar biomedicinskih nauka od: 01.07.2013.

Univerzitet u Zenici

„Terapijska efikasnost i toksičnost bolusnih primjena hemioterapijskog protokola u terapiji metastatskog kolorektalnog karcinoma“
Mr. med. sci. prim Vildana Arnautović-Torlak

Mr. med. sci. prim VILDANA ARNAUTOVIĆ-TORLAK

Magistar medicinskih nauka od: 04.09.2013.

Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

„Vrijednost D-dimer testa u dijagnostici akutne plućne tromboembolije“
Mr. med. sci. dr Muharem Pidro

Mr. med. sci. dr MUHAREM PIDRO

Magistar medicinskih nauka od: 04.12.2013.

Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet u Sarajevu

„Korelacija rezultata testova koagulacije krvi nakon primjene niskomolekularnih heparina i salicilata prije i nakon operativnog zahvata “
Mr. med. sci. dr Hakija Bečulić

Mr. med. sci. dr HAKIJA BEČULIĆ

Magistar medicinskih nauka od: 06.12.2013.

Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet u Sarajevu

„Neuroepitelijalni tumori mozga dječije dobi “
Mr. med. sci. dr Ranka Filipović

Prim. Mr. med. sci. dr RANKA FILIPOVIĆ

Magistar medicinskih nauka od: 09.12.2013.

Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet u Sarajevu

„Komparacije efekata remifentanila i fentanyla na hemodinamske promjene u toku opšte anestezije “
Prim. mr. biomed. sci.  EDNAN dr DRLJEVIĆ

Prim. mr. biomed. sci. EDNAN dr DRLJEVIĆ

Magistar biomedicinskih nauka od: 27.12.2013.

Univerzitet u Zenici

„Pojava depresije kod pacijenata koji boluju od bruceloze “
Mr. biomed. sci. Aldin dr Jusić

Mr. biomed. sci. ALDIN dr JUSIĆ

Magistar biomedicinskih nauka od: 06.01.2014.

Univerzitet u Zenici

„Javnozdravstveni aspekti obolijevanja od lumbalnog sindroma “
Mr. biomed. sci. Amir dr Custovic

Mr. biomed. sci. AMIR dr ČUSTOVIĆ

Magistar biomedicinskih nauka od: 10.01.2014.

Univerzitet u Zenici

„Epidemiološki značaj depresivnog poremećaja kod medicinskih sestara i medicinskih tehničara Kantonalne bolnice u Zenici “
Mr. med. sci. dr MELIHA dr MUTAPČIĆ

Mr. med. sci. dr MELIHA  MUTAPČIĆ

Magistar medicinskih nauka od: 09.05.2014.

Univerzitet u Sarajevu

„Nespecifični upalni markeri: sedimentacija, C-reaktivni protein, fibrinogen,  β2 mikroglobulin u serumu, te eozinofili u iskašljaju kao prediktori egzacerbacija hronične opstruktivne plućne bolesti “
Mr. med. sci. dr EmiraGasal-Gvozdenovic

Prim. mr. med. sci. dr EMIRA GASAL-GVOZDENOVIĆ

Magistar biomedicinskih nauka od: 24.12.2014.

Univerzitet u Zenici

„Učestalost febrilnih konvulzija kod djece hospitalizirane u Kantonalnoj bolnici Zenica “
Mr. med. sci. dr Edina Pepić-Kapidzic

Prim. mr. med. sci. dr EDINA PEPIĆ-KAPIDŽIĆ

Magistar biomedicinskih nauka od: 24.12.2014.

Univerzitet u Zenici

„Astma od prahistorije do danas - dijagnostika, tretman i liječenje “
Mr. med. sci. dr NINA JOVANOVIĆ

Mr. med. sci. dr NINA JOVANOVIĆ

Magistar medicinskih nauka od: 05.03.2015.

Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet u Sarajevu

„Socioepidemiološki profil povreda oka sa ispitivanjem uloge prognostičkih varijabli u procjeni konačne vidne oštrine “
Mr. med. sci. dr ALMA BADNJEVIĆ-ČENGIĆ

Mr. med. sci. dr ALMA BADNJEVIĆ-ČENGIĆ

Magistar medicinskih nauka od: 27.04.2015.

Univerzitet u Banja Luci, Medicinski fakultet u Banja Luci

„Serumske vrijednosti azot monoksida kod bolesnika sa različitim formama akutnog koronarnog sindroma “
Mr. med. sci. dr Almir Begić

Mr. med. sci. dr ALMIR BEGIĆ

Magistar medicinskih nauka od: 24.07.2013.

Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet u Sarajevu

„Učestalost latente turberkuloze infekcije među zdravstvenim radnicima Bosne i Hercegovine  “
Mr. med. sci. dr NERMANA AHMETSPAHIĆ

Mr. med. sci. dr NERMANA AHMETBEGOVIĆ

Magistar medicinskih nauka od: 28.10.2015.

Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet u Sarajevu

„Značaj scintigrafije paratireoidnih žlijezda i  korelacija nalaza sa vrijednostima parathormona kod pacijenata na hemodijalizi“
Mr. med. sci. dr ORHANA GRAHIĆ-MUJČINOVIĆ

Mr. med. sci. dr ORHANA GRAHIĆ-MUJČINOVIĆ

Magistar medicinskih nauka od: 03.10.2016.

Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet u Sarajevu

„Prediktori perinatalne ozljede mozga kod preterminske novorođenčadi gestacijske dobi mlađe od 32 nedjelje “
Mr. med. sci. dr MEHO KOVAČEVIĆ

Mr. med. sci. dr MEHO KOVAČEVIĆ

Magistar medicinskih nauka od: 17.11.2016.

Univerzitet u Tuzli, Medicinski fakultet u Tuzli

„Liječenje pseudoartroza femura i tibije rimovanim intramedularnim klinom “
Prim. mr. sci. dr SENAD DERVIŠEVIĆ

Prim. mr. sci. dr SENAD DERVIŠEVIĆ

Magistar medicinskih nauka od: 04.04.2017.

Univerzitet u Banja Luci , Medicinski fakultet u Banja Luci

„Uloga neoadjuvantne hemio i radioterapije kod operabilnih lokalno uznapredovalih karcinoma
rektuma,,

MAGISTRI OSTALIH NAUKA

KOVRLIJA MARJANA, klinički psiholog KOVRLIJA MARJANA, klinički psiholog
Magistar psiholoških nauka od: 19.05.2008.
"Objektivne i subjektivne odrednice profesionlnih iscrpljivanja stručnog tima psihijatrijske službe"
MAHMUTOVIĆ LEJLA, dipl. biolog MAHMUTOVIĆ LEJLA, dipl. biolog
Magistar bioloških nauka od: 02.12.2011. - Prirodno matematički fakultet u Sarajevu
"Određivanje koncentracije glukoze i hemograma pacova rattus norvegicus (SOJ WISTAR) u uslovima hipertermije"
AMELA BEDAK, magistar zdravstvene njege i menadžmenta

AMELA BEDAK, magistar zdravstvene njege i menadžmenta
Magistar zdravstvene njege i menadžmenta od: 30.01.2012. - Zdravstveni fakultet u Zenici

"Uticaj nedostatka folne kiseline na nastanak anomalija u razvoju neurealne cijevi"
ARMINA BABIĆ, magistar zdravstvene njege i menadžmenta

ARMINA BABIĆ, magistar zdravstvene njege i menadžmenta
Magistar zdravstvene njege i menadžmenta od: 06.09.2012. - Zdravstveni fakultet u Zenici

"Porod nakon prethodnog carskog reza"
ALDIN KAJMAKOVIĆ, magistar medicinske radiologije

ALDIN KAJMAKOVIĆ, magistar medicinske radiologije
Magistar zdravstvene njege i menadžmenta od: 06.09.2012. - Zdravstveni fakultet u Zenici

"Kompjuterizirana tomografija i magnetna rezonanca u evaluaciji simptoma glavobolje "
Mr. med. sci. ŠEHIĆ-HAVEL SANELA

Mr. med. sci. SANELA ŠEHIĆ-HAVEL
Magistar društvenih nauka iz područja logopedije od: 10.12.2012

Univerzitet u Tuzli Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

„Artikulacijski poremećaji kod djece predškolske i školske dobi“
Mr. iur. sci. ISMIR HEČIMOVIĆ

Mr. iur. sci. ISMIR HEČIMOVIĆ
Magistar pravnih nauka od: 16.05.2015

Univerzitet u Travniku Pravni fakultet

„ Pravni aspekti borbe protiv organizovanog kriminala “
ELMA DELIBAŠIĆ, magistar zdravstvene njege i menadžmenta

ELMA DELIBAŠIĆ, magistar zdravstvene njege i menadžmenta
Magistar zdravstvene njege i menadžmenta od: 22.06.2015. - Zdravstveni fakultet u Zenici

„ Uloga diplomirane medicinske sestre u održavanju psihičke stabilnosti pacijentica oboljelih od karcinoma dojke sa lošim statusom hormonskih receptora “
Mr.sci. ENES KURTA, dipl.ing.med.rad.

Mr.sci. ENES KURTA, dipl.ing.med.rad.
Magistar zdravstvenih nauka od: 18.01.2016. - Univerzitet u Sarajevu

„ Procjena uticaja trenutne anksioznosti na uspješnost pregleda magnetnom rezonancom “
Rasema Suhić, magistar zdravstvene njege i menadžmenat

Rasema Suhić, magistar zdravstvene njege i menadžmenat
Magistar zdravstvenih nauka od: 05.10.2017. - Univerzitet u Zenici medicinski fakultet u Zenici

„Onkološki pacijenti u terminalnoj fazi “
Adnan Bajramović, mr. dipl. ing.

ADNAN BAJRAMOVIĆ, mr. dipl. ing.
Magistar računarstva i informatike od: 02.06.2016. - Fakultet informacionih tehnologija u Banja Luci

„ Bolnički informacioni sistem kao integralni dio sistema e-zdravstva u BiH “
NIHADA ŠEHAGIĆ, magistar laboratorijskih tehnologija

NIHADA ŠEHAGIĆ, magistar laboratorijskih tehnologija
Magistar laboratorijski tehnologija od: 27.09.2016. -
Univerzitet u Sarajevu-fakultet zdravstvenih nauka

„Evolucija metode odredživanja vrijednosti CK-MB na analizatoru VITROS 5600  “

- na vrh -

Mr. med. sci. dr NERMANA AHMETSPAHIĆ
Ažurirano: Petak, 17 Studeni 2017 14:35