JAVNI OGLAS ZA PRODAJU: EEG aparata i EMG aparata

JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
Crkvice 67,72 000 Zenica, Bosna i Hercegovina

Broj: 01-02-652-2/24
Zenica, 12.06.2024. godineustanova Kantonalna bolnica Zenica objavljuje
JAVNI OGLAS ZA PRODAJU:

 1. EEG aparata i
 2. EMG aparata

PUTEM LICITACIJE

I Predmet javnog oglasa

Prodaja EEG i EMG aparata JU Kantonalna bolnica Zenica, licitacijom za izbor najpovoljnijeg ponuđača:

R. broj

Predmet prodaje

Početna prodajna cijena

1.

EEG  aparat, proizvođača MEDELEC, 2000. god.

4.500,00 KM

2.

EMG aparat, proizvođača NIHON KOHDEN, 2008. god.

5.000,00 KM

II Pravo učešća

 1. a) EEG aparata, jedan aparat od 4.500,00 KM,

b) EMG aparat, jedan aparat od 5.000,00 KM.

je predmet javnog oglasa i prodaje se ponuđaču koji dostavi najveću cijenu.

 1. Pravo učešća na javni oglas putem licitacije, imaju domaća i strana fizička i pravna lica.
  • Pregled EEG i EMG aparata

EEG i EMG aparati koji su predmet licitacije mogu se pogledati u prostoru JU Kantonalna bolnica Zenica, Crkvice 67, Zenica, od 17.06.2024. godine do 21.06.2024. godine radnim danom, u vremenu od 09,00-14,00 sati, do datuma zakazane licitacije, uz javljanje glavnoj sestri Odjela neurologije ili osobi koju imenovana zaduži, radniku JU KBZ.

 • Dostavljanje ponude
  1. Ponude.................................................................... se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom „NE OTVARAJ"- PONUDA ZA PRODAJU, EEG aparata i EMG aparata, na adresu JU Kantonala bolnica Zenica, Crkvice 67, 72000 Zenica ili lično na protokolu Bolnice - zgrada uprave, I sprat, kancelarija br.
  2. Ponude koje stignu poslije navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.
  3. Rok za dostavljanje ponuda je 21.06.2024.godine do 14,00 sati.
  4. Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresiranih ponuđača odrzati će se dana 24.06.2024. godine (ponedjeljak) sa početkom u 14,00 sati u sali za satanke - zgrada uprave JU Kantonalna bolnica Zenica, Crkvice 67, 72000 Zenica.
  5. Otvaranju ponuda i javnom nadmetanju mogu prisustvovati ponuđači fizička lica lično ili po punomoćniku, te osoba ovlaštena da zastupa pravno lice ili punomoćnik za učešće u postupku Javnog oglasa.

V   - Sadržaj ponude          

1.   Ponuda obavezno sadrži:

a)   Podatke o fizičkom licu (ime i prezime, adresa, broj telefona, kopija identifikacijskog dokumenta i broj računa u banci)

b)   Podatke o pravnom licu (naziv, fotokopija Rješenja o upisu u sudski registar ovjerena od strane nadležnog organa, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije, adresa, broj telefona, broj transakcijskog računa kod banke.)

c)   Iznos ponude izražen u konvertibilnim markama

d)  Naziv predmeta prodaje (ili broj LOT-a)

e)   Dokaz o uplati depozita na račun JU KBZ u iznosu od 10% od ukupne cijene (ukupno 4.500,00 KM za EEG  aparat) ili  (5.000,00 KM za EMG aparat).

2.   Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca, a ako je ponuđač pravno lice, ista mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe u pravnoj osobi i ovjerena pečatom tog pravnog lica.

3.   Prihvatljivom ponudom se smatra ponuda koja sadrži podatke iz tačke 1. i 2., i čiji je iznos jednak ili veći od najmanje procjenjene vrijednosti početne cijene aparata.

4.   Javni oglas je punovažan i u slučaju da ponudu dostavi jedan prihvatljivi ponuđač.

VI - Dodatne informacije

1.   Sve informacije u vezi javnog oglasa mogu se dobiti radnim danom u periodu od 12,00-14,00 sati, na broj telefona 032 447-015.

2.   Javna ustanova Kantonalna bolnica Zenica zadržava pravo da prihvati ili odbije ponude, obustavi ili poništi prodaju EEG aparata i EMG aparata po ovom oglasu u bilo kojoj fazi, sve do momenta uplate kupoprodajne cijene.

3.   Prodaja se vrši po principu „viđeno-kupljeno", što isključuje sve naknadne prigovore i reklamacije kupca upućene prodavcu.

D I R E K T O R

                                                                      dr Tarik Zulović