Misija i vizija

JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

JZU Kantonalna bolnica Zenica vodeća je medicinska ustanova u Ze-do kantonu koja kontinuirano pruža zdravstvene usluge liječenja, njege i hospitalizacije pacijenata uz primjenu savremenih dijagnostičko-terapeutskih procedura i metoda liječenja, sa kvalitetnim i educiranim kadrom.

MISIJA

Profesionalno i pod jednakim uslovima pružanje savremenih i efikasnih zdravstvenih usluga bolničkog nivoa, svim pacijentima i korisnicima naših usluga, a prvenstveno pacijentima iz Ze-do kantona, što podrazumijeva:

  • održavanje i kontinuirano poboljšanje zdravlja pacijenata uz obostrano razumijevanje i zadovoljstvo,
  • kontinuiranu edukaciju kadrova u cilju sticanja novih znanja i vještina i ovladavanja metodama i tehnikama liječenja, uz stalno unapređenje kvalitete pruženih zdravstvenih usluga,
  • plansko ulaganje u razvoj i opremu u okviru raspoloživih materijalnih resursa, radi poboljšanja postojećih i kreiranja, usvajanja i uvođenja novih zdravstvenih usluga i metoda liječenja naših pacijenata,
  • namjeru da se poboljša saradnja sa širom zajednicom,
  • saradnju sa drugim zdravstvenim ustanovama i institucijama i centrima za obrazovanje, edukaciju i istraživanje.

 

VIZIJA

  • da budemo referalni, regionalni lider i centar za pružanje medicinskih usluga visokog kvaliteta iz oblasti bolničke zdravstvene zaštite na regiji Srednje Bosne i šire,
  • da budemo klinička ustanova koja će razvijati i unapređivati naučno-istraživačku i nastavnu djelatnost za sve profile medicinskog osoblja,
  • da pružamo usluge najvišeg nivoa sigurnosti i kvalitete,
  • da budemo ustanova u kojoj su pacijenti zadovoljni pruženim zdravstvenim uslugama,
  • da budemo ustanova u kojoj će postojati uslovi u kojima će se vrednovati rad, znanje i vještine svih zaposlenih.