Odjel interne medicine sa hemodijalizom

JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

nac belma vNačelnik
Prof. dr. med. sc. prim. Belma Pojskić

tel: 00 387 32 447-116
fax: 00 387 32 447-124

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.kbze.ba


ORGANIZACIJA ODJELA

1. Zajednički poslovi

2. Odsjek za prijem:

2. a. Prijemna ambulanta
2. b. RTG
2. c. Laboratorij

3. Odjeljenje za kardiologiju:

3. a. Odsjek za bolničko liječenje
3 .b. Odsjek koronarna jedinica
3. b.a. Postkoronarna jedinica
3. c.a. Kabinet za UZV srca
3. c.b. Kabinet za UZV krvnih žila
3. c.c. Kabinet za ergometriju
3. c.d. Kabinet za Pace-maker kontrolu ( sa Holter-om)
3 .c.e. Kabinet za EKG
3. d.a. Savjetovalište za koronarne bolesti srca

4. Odjeljenje za gastroenterologiju i hepatologiju

4. a. Odsjek za bolničko liječenje
4. a.a Odsjek za gastroenterologiju
4. a.b. Odsjek za hepatologiju
4. b.a. Kabinet za endoskopsku dijagnostiku i intervenciju u gastroenterologiji
4. b.b. Kabinet UZV dijagnostike i intervencije u abdomenu
4. c.a. Savjetovalište za gastroenterologiju
4. c.b. Savjetovalište za hepatologiju

5. Odjeljenje za nefrologiju

5. a. Odsjek za bolnički smještaj
5. b. Odsjek za hemodijalizu ( sa satelitskim centrom )
5.b.a. Satelitski centar za hemodijalizu u D.Z. Visoko
5.b.b. Satelitski centar za hemodijalizu u D.Z. Žepče
5.c. Odsjek za peritonealnu dijalizu
5 d.a. Savjetovalište za kliničku nefrologiju
5 d.b. Savjetovalište za arterijsku hipertenziju

6. Odjeljenje za pulmologiju

6. a. Odsjek za bolnički smještaj
6. b. Kabinet za spirometriju
6. c. Kabinet za bronhoskopiju
6. d. Savjetovalište za pulmologiju

7. Odjeljenje za reumatologiju

7 .a . Odsjek za bolnički smještaj
7. b Savjetovalište za reumatologiju

8. Odjeljenje za endokrinologiju i dijabetes

8. a. Odsjek za bolnički smještaj
8. b.a. Kabinet za endokrinologiju
8. b.b. Kabinet za dijabetes
8. c.a. Savjetovalište za Endokrinologiju
8. c.b. Savjetovalište za dijabetes

9. Odjeljenje centralne intenzivne njege

9. a. Dnevna bolnica

10. Odjeljenje nuklearne medicine

10. a. Kabinet za UZV vrata
10. a.b. Kabinet za scintigrafiju
10. b. Savjetovalište za bolesti štitne žlijezde

11. Konsultativno specijalistička ambulanta

 

Služba za unutrašnje bolesti je od osnivanja bolnice u Crkvicama pa sve do 1976. godine bila locirana u kompleksu tzv. stare zgrade. Tokom 1976. godine preseljena je u novu zgradu, kada se formira 5 odjela: Kardiologija sa koronarnom jedinicom, Nefrologija sa hemodijalizom, Gastroenterologija, Pulmologija i Opšti odjel (endokrinologije i hematologije). Prvi Načelnik Službe je bio Dr. Bariša Radičev, a potom slijede: Prof. Dr. sc. med. Abdulah Smailbegović, Prim. dr Faik Tarabar, Prim. mr sc. dr Enes Abdović, ESC cardiologist. Aktuelna načelnica službe od februara 2010. godine je Prof. dr. med. sc. prim. Belma Pojskić. Moderna ultrazvučna dijagnostika abdomena i srca počinje se raditi 1985./1986. godine.

Intenzivna jedinica sa deset kreveta je puštena u rad septembra 2005. godine. a 2007. godine je u prizemlju zgrade formiran prijemno-dijagnostički punkt sa prijemnim i dijagnostičkim ordinacijama na jednom nivou. Odsjek hemodijalize je proširen i modernizovan, a u sklopu ovog odsjeka otvoreni su i centri za hemodijalizu u Visokom i Žepču.

Služba raspolaže sa 36 liječnika i to 19 specijalista internista, te 11 na specijalizaciji, 2 specijalista nuklearne medicine, 1 pneumoftiziolog, te 3 stažista. Godišnje se hospitalizira oko 3600 pacijenata. Posteljni fond trenutno iznosi 113 kreveta sa prosječnom dužinom hospitalizacije od 11 dana. U specijalističkoj ambulantnoj službi se godišnje obavi oko 9000 internističkih, subspecijalističkih, pregleda.

ScreenPro FH Projekat je internacionalni projekat čiji je cilj skrining, dijagnoza i tretman familijarne hiperholesterolemije u centralnoj, istočnoj i južnoj Evropi. Ustanova – lider projekta u Bosni i Hercegovini je Kantonalna bolnica Zenica više na: www.screenprofh.com/

Odjel Kardiologije

Odjel kardiologije sa sastoji od intenzivne koronarne jedinice sa 6 kreveta, postintenzivnog odjela sa 6 kreveta i stacionarnog dijela sa 14 kreveta. Koronarna jedinica je osnovana 1974. godine, a prvi šef je bio dr Mladen Jelić. Na odjelu je moguće obaviti kompletnu neinvazivnu kardiološku obradu: elektrokardiogram, ergometrijsko testiranje na biciklergometru ili pokretnoj traci, kolor doppler ultrazvuk srca, transezofagealni ultrazvuk srca, 24h Holter monitoring EKG-a, 24h Holter krvnog tlaka, kolor doppler ultrazvučni pregled krvnih sudova vrata, ruku i nogu, stres scintigrafiju miokarda, kao i perikardijalnu punkciju u urgentnim stanjima. Ehokardiografska dijagnostika se počela raditi 1986., a nekada je rađena i fonokardiografska dijagnostika, pa i vektorkardiografija (Prim. mr. sc. dr. Enes Abdović, ESC cardiologist). U martu 1991. se počela raditi i implantacija pace-makera (Dr Senail Sivro i Prim. mr sc. dr Enes Abdović, ESC cardiologist), što je prekinuto tokom proteklog rata. Odjeljenje raspolaže sa savremenom opremom za ultrazvučnu i drugu dijagnostiku kardiovaskularnog sistema. Od 1997. godine u funkciji je kabinet za doppler ultrazvučnu dijagnostiku krvnih žila vrata, ruku i nogu koji vodi Doc. Dr.sc. Belma Pojskić, koji je dugo vremena bio i jedini takav kabinet u Ze-Do kantonu.

Godišnje se obavi oko 4000 ehokardiografskih pregleda, 2000 ergometrijskih pretraga i 250 Holter nalaza, 700 ultrazvučnih nalaza doppler dijagnostike krvnih žila. U kardiološkom savjetovalištu u Poliklinici se godišnje obavi više hiljada pregleda.

Raspoloživi liječnički tim na odjeljenju: Doc. Prim. dr. sc. med. Belma Pojskić (subspecijalista-kardiolog, Evropski kardiolog, Fellow of European Society of Cardiology, doktor medicinskih nauka iz oblasti kardiologije, angažirana u nastavi na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici u zvanju docenta na predmetima Interna medicina s njegom I i II i Gerijatrija s njegom I i II ), Prim. mr sc. dr Enes Abdović (penzionisan), ESC cardiologist (subspecijalista-kardiolog, Evropski kardiolog, magistar medicinskih nauka iz oblasti kardiologije, predavač od 2003. godine na Školi Ultrazvuka srca u KCU Tuzla), Prim Dr. Višnja Mehmedbašić (subspecijalista-kardiolog), Dr. Almir Rošić (specijalista interne medicine).

Interna zgrada1 vOdjel gastroenterologije i hepatologije

Začetnik suvremene gastroenterologije u 60-im godinama prošlog stoljeća je bio Prof. Dr Abdulah Smailbegović. Suvremene metode, prvo krute, a potom i fleksibilne endoskopije iz područja gastroenterologije su uvedene 60-tih godina prošlog stoljeeća. U sklopu toga i interventne metode- polipektomije, zaustavljanje krvarenja iz gornjih i donjih dijelova gastrointestinalnog trakta (GIT-a). Biopsije jetre su također uvedene prije 40 godina. Uz Sarajevo i Tuzlu, Zenica je godinama bila ravnopravna u metodama obrade GIT-a. 1985. godine je uvedena UZV dijagnostika bolesti abdomena, prva takve vrste u ovoj regiji. Dijagnostiku je uvela Dr Mirjana Agačević-Marković. 1988. godine su uvedene i ciljane punkcije pod kontrolom UZV te neke od interventnih metoda ove dijagnostike. Na odjelu su tokom prošlih vremena radili vrsni liječnici: Dr Z. Rold, Dr. A. Karabeg, Dr S. Franc, a sada ekipu čine 4 liječnika: Dr Mirjana Agačević, Prim. Dr Aida Arnaut, Dr Haris Husremović i Dr Šefkija Abdijević. Koriste se dva kabineta: kabinet za endoskopske pretrage i ultrazvučni kabinet. U endoskopskom kabinetu se rade endoskopske pretrage - EGDS, kolonoskopija, rektosigmoidoskopija kako dijagnostička tako i interventna: polipektomija, sklerozacije i biopsije. U ultrazvučnom kabinetu također se radi dijagnostički dio i interventne pretrage: pleuralne, abdominalne punkcije pod kontrolom ultrazvuka, biopsije jetre pod kontrolom ultrazvuka i slijepe biopsije, kao i ciljane punkcije tumoroznih i drugih promjena.

2004. godine je nabavljena nova endoskopska oprema. Tehnički je ovladano ERCP dijagnostika te smo u očekivanju nabavke dodatne opreme za tu proceduru. Time bi se praktički zaokružio cijeli dijagnostički postupak iz raznih oboljenja GIT-a te pacijenti ne bi imali potrebu odlazaka na dalje kliničko ispitivanje.

Godišnje se obavi oko 3000 ezofagogastroduodenoskopija i 700 kolonoskopija, te oko 2500 UZV pretraga abdomena. U gastroenterološkom savjetovalištu u Poliklinici se godišnje obavi oko 1000 pregleda.

Odjel Nefrologije:

sa troje nefrologa dr Ibrahim Mehmedić, Prim. dr Nasira Begičević i Prim. dr Alma Zildžić. Odsjek Hemodijalize: zbrinjava 150 pacijenata na hroničnom programu hemodijalize uz 10 pacijenata na peritonealnoj dijalizi, što ovaj Odjel svrstava na treće mjesto po broju pacijenata u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prvi Šef dijalize je bio Dr Josip Butorajac, pa Dr Branko Grinfeld, a današnji je Dr Vedad Gradinčić. Nabavka nove reverzne osmoze omogućuje ultračistu vodu koja obezbjeđuje primjenu svih metoda hemodijalize koje su poznate i rade se u svijetu. Plazmafereza je rutinska metoda u ovom centru. Uvođenje biopsije bubrega, koja jedino nedostaje u dijagnostici nefrologije, omogućiće se klinička obrada pacijenata i zaokružiti poznate dijagnostičke metode: od scintigrama bubrega, radiorenografije, kompjuterizovane tomografije, svih poznatih radioloških metoda, mikrobiologije i biohemije koje se rade na Klinikama u Bosni i Hercegovini.

Godišnje se obavi oko 20.000 kroničnih hemodijaliza, od toga u Visokom oko 8000. Akutnih hemodijaliza oko 1500.

Odjel Pulmologije i Reumatologije:
REUMATOLOGIJA: Jedan specijalista reumatolog, Dr Selima Mutapčić. Iz područja reumatologije radimo: dijagnostiku i liječenje reumatskih oboljenja i sistemskih oboljenja.

U obradi reumatskih bolesti moguće je uraditi: osnovne laboratorijske pretrage, RTG dijagnostika, scintigrafija kosti i biopsija kože i mišića.

PULMOLOGIJA:

Odjel raspolaže sa dva liječnika, pulmolog Prim. Dr Vildana Arnautović Torlak i pneumoftiziolog Dr Meliha Mutapčić. Iz područja pulmologije se obavlja: dijagnostika i liječenje akutnog respiratornog infekta, dijagnostika i liječenje HOPB po GOLD smjernicama i bronhalne asthme po GINA programu, dijagnoza i tretman plućne hipertenzije i hroničnog pl. srca, tretman akutnih pogoršanja hronične obstruktivne plućne bolesti. U obradi pulmološhih bolesti moguće je uraditi i spiropletizmografsko ispitivanje plućne funkcije uz alergološko testiranje i pleuralnu punkciju (terapeutsku i dijagnostičku). Za postavljanje dijagnoze malignih bolesti i imunoloških plućnih oboljenja planiramo, vrlo skoro, raditi i bronhološku obradu.
Godišnje se obavi oko 600 spirometrijskih pretraga.

Odjel Endokrinologije sa dijabetesom i bolestima metabolizma.

U početku Odjelom rukovodi Prim. dr. Razija Bocokić koja vodi i Kabinet za nuklearnu medicinu, a kasnije rukovođenje Odjelom preuzima Prim. dr. Omer Hodžić. U ratnim godinama vršitelj dužnosti šefa Odjela, a naknadno sa stalnom obavezom na ovom radnom mjestu je Prim.dr. Slavica Štimac Vujičić, internista endokrinolog. Za potrebe obrade endokrinoloških pacijenata obavlja se ispitivanje funkcije hipofize, obrada štitne žlijezde, ispitivanje funkcije nadbubrežnih žlijezda te obrada pacijenata sa bolestima metabolizma. Od liječničkog kadra na Odjelu radi Prof. dr. sci. Salem Alajbegović, dijabetolog koji i rukovodi Odjelom dijabetologije, i mr.med.sci. Davorka Stevanović-Dautbegović, internista, subspecijalista iz endokrinologije i dijabetologije.

Iz područja diabetologije, na odjelu se obavlja: tretman akutnih dijabetičnih komplikacija, regulacija bolesti, i obrada kroničnih dijabetičnih komplikacija.

U dijabetološkom savjetovalištu u Poliklinici se godišnje obavi oko 1600 pregleda.

Odjel Hematologije:

Hematološki subodsjek formira se potkraj sedamdesetih godina 1979/80. Kompletna hematološka dijagnostika cijelo crijeme (uključujući i sve ratne godine) funkcionirala je u potpunosti, a od 1999. godine se uvode i biopsije kosti i ilijačne punkcije. Prvi pisani tragovi polikemoterapije datiraju od maja 1986. godine kada ju je započeo Prim. dr. Omer Hodžić, a potom od februara 1992. godine nastavlja dr. Ferida Čolaković, a od jula 1992. godine i dr. Ibrahim Pujagić koji tada dolazi u ovu bolnicu. Posljednje ordiniranje polikemoterapije bilo je u 7-om mjesecu 2001. godine, a do tada je ordinirano više od 1450 ambulantnih ciklusa polikemoterapije najrazličitijih protokola.

Danas u ovoj službi rade tri hematologa, Dr Ibrahim Pujagić, Dr Ferida Čolaković, i Dr Adnan Bureković. Sa postojećom opremom, dva moderna mikroskopa, moguće je obaviti kompletnu hematološku dijagnostiku, ali liječenje u potpunosti nije moguće (nedostatak sterilnih jedinica i citostatske terapije).
U hematološkom savjetovalištu u Poliklinici se godišnje obavi oko 1000 pregleda.

Odjel Nuklearne medicine:

sa raspoloživim kadrom, dva liječnika, mr.sci.dr.med. Nejra Latić Kermo i Prim.dr Fuad Terzimehić, i instaliranom opremom, obezbjeđuju sve pretrage koje se rade na nivou Kliničkog centra. Pregledi pacijenata sa patologijom štitne žlijezde su najčešći (klinički pregled, hormoni, UZV, scintigrafija, ciljana punkcija štitne žlijezde, terapija radiojodom J-131), UZV vrata i paratiroidnih žlijezda kojima se napravi i scintigrafija ukoliko je to potrebno. Također scintigrafije bubrega (scintigrafija kortexa sa DMSA, dinamička scintigrafija sa DTPA ili MAG-3, sintigrafije skeleta (trofazni i obični) i scintigrafija srca (stress i rest) SPECT.

Godišnje se obavi oko 4000 UZV pretraga i oko 500 scintigrafija štitaste žlijezde.

Telefoni

 

ŠIFRA SL. KORISNIK LOKALNOG BROJA LOKALNI TEL. BROJ DIREKTNI TEL. BROJ
2 Načelnik odjela - Belma Pojskić 7116 447-116
2 Glavna sestra službe 7117 447-117
2 Administracija 7130 447-130
2 Odjel kardiologije – Šef Odjela kardiologije
7118 447-118
2 Odjel kardiologije - Belma Pojskić 7116 447-116
2 Odjel kardiologije
7119 447-119
2 Odjel kardiologije - ljekarska soba 7121 447-121
2 Odjel kardiologije - sestrinska soba 7122 447-122
2 Koronarna jedinica 7123 447-123
2 Načelnik službe - Belma Pojskić fax.:
7124 447-124
2 Odjel reumatologije - Šef odjela Ermin Ruščukić
7125 447-125
2 Odjel pulmologije - Šef odjela Vildana Arnautović-Torlak 7126 447-126
2 Odjel pulmologije - sestrinska soba 7127 447-127
2 Odjel pulmologije – pulmo-onkološka ambulanta II sprat
7128 447-128
2 Odjel pulmologije – Ljekarska soba Meliha Mutapčić
7129 447-129
2 Odjel pulmologije – pulmo-onkološka ambulanta prizemlje
7137 447-137
2 Odjel gastroenterologije – šef odjela
gastroenterologije dr Mirjana Agačević
7131 447-131
2 Odjel gastroenterologije - Aida Arnaut 7132 447-132
2 Odjel gastroenterologije - Haris Husremović 7133 447-133
2 Odjel gastroenterologije - sestrinska soba intervencije
7134 447-134
2 Odjel gastroenterologije 
7135 447-135
2 Odjel dijabetologije - Šef odjeljenja  7136 447-136
2 Odjel dijabetologije – Davorka Dautbegović 7503 447-503
2 Odjel dijabetologije – Ljekarska soba
7120 447-120
2 Odjel dijabetologije - sestrinska soba 7138 447-138
2 Odjel nefrologije - Šef odjela Nasira Begičević 7139 447-139
2 Odjel nefrologije - ljekarska soba
7140 447-140
2 Odjel nefrologije - sestrinska soba 7141 447-141
2 Intenzivna njega - Šef Int. njege Alma Zildžić 7142 447-142
2 Intenzivna njega - sestrinska soba 7143 447-143
2 Odjeljenje nuklearne medicine - Šef odjeljenja
Nejra Latić
7144 447-144
2 Odjeljenje nuklearne medicine  7145 447-145
2 Odjeljenje nuklearne medicine - Fuad Terzimehić 7146 447-146
2 Odjeljenje nuklearne medicine - sestrinska soba 7147 447-147
2 Odjeljenje hemodijalize - šef odjeljenja
hemodijalize - Lejla Bečić Hantalašević
7148 447-148
2 Odjeljenje hemodijalize glavni med. tehničar
Heco Fahrudin
7149 447-149
2 Odjeljenje hemodijalize - sestrinska soba 7150 447-150
2 Odjeljenje hemodijalize - administracija 7151 447-151
2 Odjeljenje hemodijalize - sala II 7152 447-152
2 Dijalizni centar Visoko - glavni tehničar
7154
447-154
2 Dijalizni centar Visoko - info pult
7155 447-155
2 Dijalizni centar Žepče - info pult
7156 447-156
2 Dijalizni centar Žepče - glavni tehničar 7157 447-157
2 Dijalizni centar Kakanj 7158 447-158
2 Prijemno - dijag. odjeljenje - prijemna ambulanta 7160 447-160
2 Prijemno - dijag. odjeljenje - kabinet endoskopije 7161 447-161
2 Prijemno - dijag. odjeljenje - kabinet spirometrije 7162 447-162
2 Prijemno - dijag. odjeljenje - kabinet UZV abdomena 7163 447-163
2 Prijemno - dijag. odjeljenje - kabinet UZV srca 7164 447-164
2 Prijemno - dijag. odjeljenje - kabinet UZV srca - Novi
7165 447-165
2 Dežurni ljekar (mlađi) 7166 447-166
2 Dežurni ljekar (stariji) 7167 447-167
2 Kabinet UZV 7168 447-168
2 Holter 7169 447-169
2 Domaćin službe (Šetka Ana) 7170 447-170
2 Portirnica 7029 447-029
2 Priručna apoteka interno 7171 447-171
2 Informacije 7172 447-172
2 RTG 7173 447-173

 

Šifrarnik usluga