Odjel neurologije

JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

VD Načelnik
Prim dr Samra  Kadić Vukas

tel: 00 387 32 447-416,  lok 7416

web site: www.kbze.ba

Šifrarnik usluga

 


ORGANIZACIJA ODJELA

1. Zajednički poslovi

ORGANIZACIJA SLUŽBE

Zajednički poslovi

Jedinica za akutni moždani udar -odsjek Odjel Neurologije

Odjeljenje za prijem i kons.spec.zaštitu
Prijemna ambulanta
Konsultativno-specijalistička ambulanta

Kabineti
Kabinet za dopler sonografiju krvnih sudova
EMNG kabinet
EEG kabinet
Kabinet za evocirane potencijale

Historija Odjela neurologije

Služba za neurologiju osnovana je 1959 godine kao neurološko odjeljenje u sklopu Službe za neuropsihijatriju. Osnivač i prvi načelnik bio je Miketić dr Božidar. Tadašnja glavna sestra na odjelu bila je Miketić Julijana.
Od osnivanja se razvijala kadrovski i opremom poboljšavajući i unapređujući svoj rad.
Godine 1999. kada je načelnik bio doc dr sci Šestić Muhamed neurološko odjeljenje se izdvaja iz dotadašnje Službe za neuropsihijatriju kao posebna Služba, sada Služba za neurologiju.
U posljednjih dvadesetak godina u Službi za neurologiju nije bilo većih ulaganja. Prvo značajnije ulaganje u Službi za neurologiju bilo je 2007-e godine za vrijeme direktora bolnice prim Strika dr Alija i sadašnjeg načelnika Službe Kovač dr Rahman-a.
Zahvaljujući razumjevanju direktora KB Zenica te uz donaciju Općine Zenica i BH telekoma od februara do jula 2007-e godine u Službi za neurologiju adaptira se Jedinica za akutni moždani udar, renoviraju se mokri čvorovi u cijeloj Službi, te se renoviraju četiri kabineta, od kojih su dva novoformirana (kabinet za kolor dopler i kabinet za evocirane potencijale). U isto vrijeme ulažu se značajna sredstva za kupovinu kolor dopler aparata, aparature za evocirane potencijale, a učini se i nabavka novog EMNG aparata, zbog nemogućnosti popravke starog aparata.

Od osnivanja pa do danas na čelu prvo Službe za neuropsihijatriju, a kasnije Službe za neurologiju smjenilo se 10 načelnika i 4 glavne sestre:

Miketić dr Božidar
Prim Čeh dr Geza
Prim Delibašić dr Bahra
Prim Okiljević dr Danica
Prim Bureković dr Adem
Doc dr sci Šestić Muhamed
Šabić dr Kadrija
Prim Kuzmanović dr Miloš
Prim Trako dr Vesna
Kovač dr Rahman trenutni načelnik

Prva glavna sestra bila je Miketić Julijana, nakon nje glavni tehničar odjela bio je Ljubojević Mile, Natalija Novak.
Sadašnja glavna sestra je Pašalić Nermina

Služba za Neurologiju egzistira na 1043.56 m2 površine, te 77.58 m2 površine konsultativno specijalističke ambulante, raspolaže sa 50 bolesničkih kreveta i danas je organizirana u 5 cjelina:

4.   Jedinica za akutni moždani udar (odsjek)
Odjel za Neurologiju

Kabineti:

Kabinet za elektroencefalografiju (EEG kabinet)
Kabinet za elektromioneurografiju (EMNG kabinet)
Kabinet za Dopler sonografiju krvnih sudova
Kabinet za evocirane potencijale

Konsultativno-prijemna ambulanta

Konsultativno-specijalistička ambulanta

Ambulanta opšte neurologije
Ambulanta za cerebro-vaskularne bolesti, epilepsiju i neuromuskularne bolesti

Osoblje službe čine:

Devet ljekara specijalista neuropsihijatrije i dva ljekar specijalista Neurologije

Prim dr Kovač Rahman – načelnik službe
Prim dr Mirsada Hodžić – šef odsjeka za Jedinicu za akutni moždani udar ; Ćerim dr Ahmed
Hadžiabdić dr Lejla ; Hrvat dr Leila ; Kadić Vukas dr Samra; Kožo Kajmaković dr Azra ; Lačić dr Alma, Suljić dr Sanel; Tandir Lihić dr Lejla; Kuzmanović Karić dr Nina

Tri specijalizanata:
Omeragić dr Selma; Abazović dr Anida; Dizdarević dr Amila

Glavna sestra odjela: Pašalić Nermina
Glavna sestra odsjeka: Čabarabdić Senada
Četiri Više medicinske sestre-tehničara (od toga jedan fizioterapeut); Jedna VSS sestra
Trideset i tri medicinska sestra-tehničar srednje medicinske škole (od toga jedan fizioterapeut)
Jedan administrativni radnik- Halilović Azra

Tokom dana u prosjeku se u prijemnoj ambulanti, konsultativno specijalističkoj ambulanti i kabinetima pregleda 80 do 100 pacijenata.
Rad službe je 24 satni.

U okviru Službe za neurologiju svakodnevno rade tri kabineta:neurologija kab11. Kabinet za elektroencefalografiju (EEG kabinet)

Po stažu ovo je najstariji kabinet naše Službe, oformljen kada i sama Sluzba za neuropsihijatriju i kontinuirano radi do današnjeg dana.U kabinetu se radi dijagnostika epilepsija i kriza svijesti
Elektroencefalografija (EEG) je metoda kojom se beleži električna aktivnost moždane kore sa poglavine uz pomoć elektroda smeštenih u posebnom rasporedu. Metoda je bezbolna i obavlja se u tihoj prostoriji, u standardnoj dužini snimanja od 20 minuta, a tokom snimanja se koriste i neke aktivacione tehnike kakve su hiperventilacija (ubrzano i duboko disanje) i/ili fotostimulacija (izlaganje treperavoj svetlosti). Ne postoji posebna priprema za izvođenje EEG-a. Dovoljno je da kosa i poglavina budu čisti i da je osoba sita. U posebnim slučajevima, uvek prema zahtevu nadležnog neurologa, potrebno je snimanje EEG-a nakon celonoćnog nespavanja. U tom slučaju, tokom snimanja EEG-a- koji je dužeg trajanja od standardnog (90 minuta), očekuje se da osoba zaspi, kako bi se zabeležila aktivnost sa moždane kore tokom uspavljivanja, spavanja i buđenja.
U kabinetu rade: Prim dr Hodžić dr Mirsada , Ćerim dr Ahmed, Lačić dr Alma
Na edukaciji su: Tandir dr Lejla
Med sestra Sofić Sajma
Narudže se mogu izvršiti svaki radni dan na telefon 032 447433 ili radnim danima od 12 do 14 h
Radno vrijeme kabineta je od 10 h do 15 h

2. Kabinet za elektromioneurografiju (EMNG kabinet)

neurologija kab2Kabinet je oformljen davne 1984. godine pod vodstvom Bošnjak dr Ivana, i od tada radi gotovo kontinuirano do danas.
Elektromioneurografija (EMNG) je dijagnostička metoda kojom se vrši ispitivanje perifernih nerava, motornog neurona, nervnih korenova, pleksusa, neuromišićne spojnice i mišića.Ispitivanje sprovodljivosti nervnih vlakana (elektroneurografija – ENG) se obavlja električnom stimulacijom strujama malog intenziteta perifernih nerava i registracijom akcionih potencijala mišića koji je inervisan od strane ispitivanog nerva, odnosno registracijom akcionih potencijala senzitivnih nerava. Drugi deo pregleda je elektromiografija (EMG) i odnosi se na ispitivanje električne aktivnosti mišića pomoću iglene elektrode koja se uvodi u mišić. Zbog primene električne stimulacije i iglene insercije, za neke pacijente, ovaj pregled može biti neprijatan. EMNG pregled traje 30 do 60 minuta u zavisnosti od broja testiranih nerava i mišića, ali dodatnom primenom testova za kvantitativni EMG, koji zavisi od uputne dijagnoze, pregled može trajati i do 90 minuta.U EMNG kabinetu obavljaju se isključivo pregledi pacijenata koji se nalaze na bolničkom liječenju i ambulantni pregledi indikovani od strane neurologa i lekara drugih specijalnosti uz predhodni neurološki pregled i konsultaciju na telefon 032/447432
EMNG pregled obavljaju prim dr Kovač Rahman, Dr Samra Kadić Vukas, Dr Azra Kožo Kajmaković, Dr Alma Lačić
Med sestra: Kadragić Tahira
Obaveštenje za pacijente: Savetuje se da na EMNG pregled pacijent dođe čist, bez nanošenja bilo kakvih kozmetičkih preparata na kožu, da predhodno doručkuje i da obavezno uzme svoju redovnu terapiju. Jedino u slučaju pacijenata sa mijastenijom gravis (Myasthenia gravis, G 70), koji su na terapiji Mestinonom, ovu terapiju treba obustaviti 12h pre pregleda.Pacijent treba da ima uredno popunjenu uputnicu ne stariju od mjesec dana i uredno ovjerenu zdravstvenu knjižicu
Radno vrijeme kabineta je od 10 h do 15 h od ponedjeljka do petka
Narudžbe pacijenata svaki radni dan od 12 do 14 h ili na tel 032447432

3. Kabinet za kolor dopler sonografiju krvnih žila vrata
neurologija kab3

Kabinet je oformljen u januaru 2009 godine. Prethodno je pod mentorstvom prof dr Vide Demarin i mr sic Vuković dr Vlaste sa Klinike za neurologiju Kliničke bolnice Sestre Milosrdnice iz Zagreba provedena edukacija.
U Kabinetu za dopler dijagnostiku obavljaju se sledeći pregledi:
• Pregled magistralnih arterija vrata na prisustvo aterosklerotskih plakova ili drugih promena zida krvnog suda, stepen sužavanja arterija, obim protoka kroz arterije
Informacija za pacijente:
Radno vrijeme kabineta je od 10 h do 15 h od ponedjeljka do petka
Termini za pregled se zakazuju kod sestre Ćostović Senada lično ili na telefon 032447438 svaki radni dan od 12 h do 14 h
Na pregled se dolazi čist, pacijenti treba da doručkuju i popiju svoju jutarnju terapiju. Također potrebno je imati uredno popunjenu uputnicu i zdravstvenu knjižicu.
U kabinetu rade Prim dr Mirsada Hodžić, Dr Hadžiabdić Lejla, dr Hrvat Leila, Dr Samra Kadić Vukas, Dr Azra Kožo kajmaković, Dr Lačić Alma, Dr Sanel Suljić; Dr Lejla Tandir Lihić, Dr Nina Kuzmanović Karić

Kabinet za Evocirane potencijale trenutno nije u funkciji

Budućnost:

Prateći savremene tokove liječenja na odjelu Neurologiju je od 2013 god uvedena nova metoda liječenja akutnog moždanog udara – trombolitička terapija. Naši ljekari su prošli edukaciju za ordiniranje terapije, usvojeni su protokoli liječenja preuzeti od referentnih ustanova.Uveli smo aktivnu saradnju sa oficijelnim udruženjem pacijenata oboljelih od multiple skleroze Ze Do Kantona. U budućnosti planiramo uvesti ordiniranje Imunomodulatorne terapije kod oboljelih od multiple skleroze Planirana je nabavka novog Kolor dopeler aparata, EMNG aparata.
Također se planira edukacija ljekara za Audivizuelne evocirane potencijale.

Tri ljekara su angažovana na Medinskom fakultetu Univerziteta u Zenici ( predmet Patofiziologija i Klinička Neurologija)
Dva ljekara su u toku izrade doktorske disertacije.

Telefoni službe

ŠIFRA SL. KORISNIK LOKALNOG BROJA LOKALNI TEL. BROJ DIREKTNI TEL. BROJ
6 Načelnik Službe Kovač dr Rahman 7416 447-416
6 Glavna sestra  službe 7417 447-417
6 Šef odjeljenja
7418 447-418
6 Medicinski tehničari 7419 447-419
6 Šef odjeljenja poluint. njege - Hodžić dr Mirsada 7420 447-420
6 Šef odjeljenja poluint. njege - Prim. Trako dr Vesna 7421 447-421
6 Medicinske sestre 7423 447-423
6 Ljekarska soba - stariji dežurni
7424 447-424
6 Ljekarska soba - mlađi dežurni
7425 447-425
6 Domaćin službe 7426 447-426
6 Administrator 7427 447-427
6 Prijemni pult
7428 447-428
6 Prijemna ambulanta 7429 447-429
6 Stručni kolegijum službe 7430 447-430
6 Soba dežurnog ljekara 7431 447-431
6 Kabinet EMNG medicinska sestra 7432 447-432
6 Kabinet za EEG 7433 447-433
6 Ljekarska soba: dr Samra Kadić, Hrvat dr Leila 7435 447-435
6 Kuhinja 7436 447-436
6 Ljekarska soba: dr Azra Kožo Kajmaković
7437 447-437
6 Kabinet za UZV 7438 447-438
6 Intezivna njega - JAMU 7439 447-439