Odjel otorinolaringologije i maksilofacijalne hirurgije

JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

nac orl2 vNačelnik - Prim. Dr Đenad Hodžić

tel: 032 447-382 lok:7382

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.kbze.ba

Šifrarnik usluga


ORGANIZACIJA ODJELA

1. Zajednički poslovi

2. Odjeljenje za otorinolaringologiju
2.a. Odsjek za otologiju i otohirurgiju
2.b. Odsjek za rinologiju
2.c. Odsjek za faringolaringologiju
2.d. Kabinet za endoskopiju
2.d.a. Punkt za audiometriju i skrining
2.d.b.Punkt za odredjivanje slušnih aparata i fiting
2.d.c.Laboratorija za izradu priključaka slušnih aparata i servis slušnih aparata
2.e. Prijemna ambulanta

3. Odjeljenje za maksilofacijalnu hirurgiju
3.a. Odsjek za traumatologiju
3.b. Odsjek za rekonstruktivnu hirurgiju i tumore
3.c. Odsjek za urođene anomalije
3.d. Prijemna ambulanta

4. Operativno odjeljenje

Naziv službe

Odjel otorinolaringologije i maksilofacijalne hirurgije

Načelnik službe: Dr Đenad Hodžić

Glavna sestra/tehničar: Dipl.med.teh. Refik Baručija

Služba za ORL i MFH bavi se dijagnostikom i liječenjem oboljenja iz ova dva područja za pacijente Zeničko-dobojskog i Srednjebosanskog kantona, a povremeno edukacijom kadra, prevencijom i naučno istraživačkim radom. ORL služba formirana je 1958 godine u sklopu tadašnje Opšte bolnice na čelu sa doktorom Đurom Balenovićem. 1959. godine izgradnjom i otvaranjem nove zgrade bolnice postaje jedan od najvećih otorinolaringoloških službi na području BiH sa ukupno 60 bolesničkih postelja. Dostignuti nivo razvoja službe može se okarakterisati kao veoma uspješan, posebno u operativnom dijelu. Imamo educiran stručni tim, koji uspješno operiše gotovo sva oboljenja iz područja glave i vrata, a u druge ustanove upućuju se samo pacijenti na iradijacionu i hemoterapiju te složene rekonstruktivne zahvate.

Rad osoblja odvija se u: Statistički podaci za 2006 godinu
2 prijemne ambulante 11172 pregleda, 3147 intervencija
2 operacione sale 1315 operativnih zahvata
8 specijalističko konsultativnih ambulanti na  području ZDK 20691 pregled (2005 god.)
kabinetu za audiologiju 2653 pregleda, 6577 usluga
hospitalnom dijelu sa 30 bolesničkih postelja

7978 bo dana, prosječna dužina ležanja 5.88 dana, iskorištenost kapaciteta 72.8%

OSOBLJE NA ODJELU

9 specijalista ORL
1 specijalizant ORL
2 specijalista MFH
2 specijalizanta MFH
3 doktora medicine
2 defektologa - logopeda
1 surdoaudiolog
3 dipl. med. sestre
2 viših medicinskih sestara
21 medicinskih sestara/tehničara
1 administrator

TELEFONI NA ODJELU:

ŠIFRA ODJELA KORISNIK LOKALNOG BROJA LOKALNI TEL. BROJ DIREKTNI TEL. BROJ
15 Načelnik odjela – Dženad Hodžić 7382 447-382
15 Glavna Sestra / Tehničar službe 7383 447-383
15 Administracija 7384 447-384
15 Prijemna ambulanta 7385 447-385
15 Kabinet  – Audiometrija 7386 447-386
15 Odjel – Soba sestara 7388 447-388
15 Operaciona sala – instrumentarke 7389 447-389
15 Ljekarska soba: Nermin Hrnčić, Nedim Baručija, Armin Šahović 7390 447-390
15 Ljekarska soba:  Fatima Hadžiselimović, Fahira Arnautović, Amna Goga 7391 447-391
15 Ljekarska soba: Adnan Dedić, Adis Omerspahić, Nadir Omerović 7392 447-392
15 Ljekarska soba: Bakir Škaljo, Haris Hatibović 7393 447-393
15 Soba dežurnog doktora 7394 447-394
15 Ljekarska soba  – Emina Kadribašić, Meliha Vučak-Čaušević 7395 447-395
15 Kuhinja na odjelu – servirke 7396 447-396