JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Načelnik - Prim. dr. Kašmira Vrače

387 32 447-477 lok. 7477

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.kbze.ba

Šifrarnik usluga


ORGANIZACIJA SLUŽBE

1. Zajednički poslovi

2. Odjeljenje za urgentnu medicinu

3. Odjeljenje za redovni i urgentni prijem

Glavna sestra odjela: dipl.med.sestra Elma Sobo centrala: 00 387 32 447- lok. 7479

Služba se sastoji iz dva odjela:

Odjel za redovni prijem i
Odjel za urgentnu medicinu.

ODJEL ZA REDOVNI PRIJEM

Šef odjela: Prim. dr Huseinović Kašmira, specijalista urgentne med.

Odjel koristi prostor pulta u centralnom holu bolnice gdje radi:

Medicinska sestra za informacije u vremenu od 07-19 h.

Zaposlene su 2 (dvije) medicinske sestre

Dva administrativna radnika u periodu od 07- 22h a od 22h do 07h narednog dana jedan radnik, za protokol redovnog prijema pacijenata i centralnu evidenciju. Zaposleno je 5 (pet) administrativnih radnika.
Jedan medicinski tehničar 24 sata (rad u smjenama) kao dio Mobilne ekipe za pomoć pri prijemu i obradi pacijenata kojima je potrebna pomoć (nestabilni pacijenti, nepokretni, ležeći pacijenti ...) na svim odjelima.

Zaposleno je 4 (četiri) medicinska tehničara.

ODJEL ZA URGENTNU MEDICINU

Šef odjela: Ruščukić dr Ermin, specijalista urgentne med.

Odjel za urgentnu medicinu je odjel hospitalne urgentne medicine kakav do sada nije postojao u hospitalnoj organizaciji rada. O načinu nastanka odjela i dosadašnjem radu u nastavku teksta. U našoj bolnici se pokazalo da je odjel jako funkcionalan i dobar model za organizaciju zbrinjavanja hitnosti i za druge bolnice i vjerovatno ćemo u budućnosti imati višesličnih odjela u drugim većim bolnicama.

Organizovani smo i radimo u zasebnom odjelu na oko 400 m2 prostora koji je podijeljen na potrebne prostorije:

Soba za reanimaciju sa dva pokretna kreveta za reanimaciju i svom potrebnom opremom za reanimaciju nestabilnih ili pacijenata u arestu (Oprema ta obezbjeđenje dišnog puta, defibrilator, puls oksimetar, EKG aparat, kiseonik, potrebni parenteralni lijekovi i tečnosti, oprema za imobilizaciju i transport politraumatizovanih, za detoksikaciju i druga potrebna oprema)
Mala hirurška sala za malu hirurgiju posebno svježih povreda. Sa svom potrebnom opremom (Hirurški sto i lampa, 20-ak setova za malu hirurgiju koji se sterilišu u centralnoj sterilizaciji bolnice, sterilizator sa dodatnim instrumentima, i potreban potrošni materijal).

Prostor za prijem i opservaciju pacijenata koji se sastoji od centralnog pulta odjela (radni dio osoblja), i pet boksova sa po dva pokretna kreveta. Ovaj dio zauzima više od polovine prostora odjela.
Potrebne popratne prostorije : Ljekarska soba , Soba za sastanke i edukaciju, prostor za sestre, Čekaonica za pratnju pacijenata, Sanitarni čvor za zaposlene i drugi za pacijente

Na Odjelu za urgentnu medicinu su zaposleni:

5 (pet) ljekara specijalista urgentne medicine sa po 5 i više godina specijalističkog staža, koji rade u dvije smjene ( prije i poslije podnevna) a noćni rad je organizovan u vidu dežurstava (u dežurstvu od 19 do 07 ujutro radi jedan ljekar).
14 (četrnaest) medicinskih sestrara i tehničara kojih je:

- Glavna med. sestra službe
- Glavna sestra odjela
- Med. sestra Vođa smjene: 5 (pet) viših med. sestara ili iskusnih sestrara na poslovima urgenetne medicine
- Med. sestra-teh. na odjelu urgenetne medicine koje rade u smjenama.

Ukupno 7 (sedam) med. sestara-tehničara

- Tim u smjeni se sastoji od najmanje jednog ljekara i tri med. sestre/tehničara.

PATOLOGIJA KOJA SE OBRAĐUJE I TRETIRA NA ODJELU

Prijem obrada i tretman svih vitalno nestabilnih pacijenata (vanjskih i ležećih) koji se dovezu na odjel.
Internističke hitnosti a posebno gdje je pacijent nestabilan.
Sve povrede upućene u Bolnicu ili dovežene kao hitan slučaj (od primarnih hirurških obrada rane do teških politrauma)
Neurohirurške povrede se obrađuju i opserviraju na Odjelu za urgentnu medicinu uz mogućnost konsultacije sa Neurohirurgom koji je pripravan.
Detoksikacija i opservacija intoksiciranih pacijenata na bilio koji način.
Predoziranje kod narkomanije alkoholizma i drugo.
Akutni dermatološki slučajevi (Alergijske reakcije ...)
Sve druge hitnosti ako su upućene na naš odjel ili su udružene sa povredom ili gore navedenim hitnostima.

Napomena: Protokol bolnice je da se izolovane hitnosti (u smislu bolesti) drugih specijalnosti, kod kojih u bolnici postoji dezurni ljekar, a pacijent nije vitalno nestabilan, rješavaju na tom odjelu (ginekologija, hirurgija, ORL, Očno, Interno....)

OBIM POSLOVA

Prosječno se dnevno obradi i tretira oko 30 pacijenata što je oko 10-12 hiljada pacijenata godišnje.
Oko 60% pacijenata se nakon obrade i tretmana vrati kući.
Uradi se prosječno 10-ak reanimacija (oživljavanja) mjesečno.
Dnevno imamo prosječno 3 pacijenta na opservaciji 24 sata

DIJAGNOSTIKA HITNOSTI NA ODJELU

Za dijagnostiku naše patologije koristimo Centralnu laboratoriju bolnice.
RTG dijagnostika (RTG, CT, UZ... ) se radi na RTG odjelu.
Konsultativni pregledi drugih specijalista za potrebe naših pacijenata imaju prioritet po indikaciji hitnosti.

EDUKACIJA NA ODJELU

Na odjelu se educiraju mladi ljekari i specijalizanti u vidu redovnog staža.
U školskoj 2006/07 godini svi ljekari bili asistenti na predmetu Urgentna medicina Zdravstvenog fakulteta u Zenici.
Postoji redovna edukacija sestara u vidu predavanja i kurseva iz oblasti Urgentne medicine.
Tri ljekara su instruktori kardiopulmonalne reanimacije (BLS i ACLS) i održavaju kurseve u zdravstvenim ustanovama na kantonu, u okviru programa specijalizacije Porodične medicine i za druge potrebe.
Pratimo savremene trendove, smjernice i dostignuća u oblasti urgentne medicine

TELEFONI NA ODJELU

ŠIFRA SL. KORISNIK LOKALNOG BROJA LOKALNI TEL. BROJ DIREKTNI TEL. BROJ
27 Načelnik službe - Kašmira Vrače 7477 447-477
27 Gl. sestra službe 7479 447-479
27 Soba za sastanke 7480 447-480
27 Ljekarska soba 7481 447-481
27 Med. tehničari 7482 447-482
27 Pult 7483 447-483
27 Centralni pult u holu bolnice 7485 447-485