Odjel urgentne medicine

JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

 VD Načelnik - Huremović dr Mirza

387 32 447-477 lok. 7477

e-mail:mirza.huremović@kbze.bamirza.huremović@kbze.bamirza.huremović@kbze.ba
web site: www.kbze.ba

Šifrarnik usluga


ORGANIZACIJA ODJELA

1. Zajednički poslovi

2. Odjel urgentne medicine

Glavna sestra odjela: dipl.med.sestra Elma Sobo centrala: 00 387 32 447- lok. 7479

INFO PULT

Odjel koristi prostor pulta u centralnom holu bolnice gdje radi medicinska sestra/tehničar za informacije u vremenu od 07:00-19:00 h.
Na ovim poslovima zaposlene su dvije (2) medicinske sestre/tehničari koji također vrše i centralnu evidenciju hospitaliziranih pacijenata.
Četiri (4) medicinska tehničara su dio Mobilne ekipe (rad u smjenama), za pomoć pri prijemu i obradi pacijenata kojima je potrebna pomoć (nestabilni pacijenti, nepokretni, ležeći pacijenti...) na svim odjelima.

ODJEL URGENTNE MEDICINE

Odjel urgentne medicine je prvi odjel ovog tipa u hospitalnoj organizaciji rada. O načinu nastanka odjela i dosadašnjem radu u nastavku teksta.
U našoj bolnici se pokazalo da je Odjel jako funkcionalan i dobar model za organizaciju zbrinjavanja hitnosti.
Organizovani smo i radimo u zasebnom odjelu na oko 400m2 prostora koji je podjeljen na potrebne prostorije:
Soba za reanimaciju sa dva pokretna kreveta za reanimaciju i svom potrebnom opremom za reanimaciju nestabilnih pacijenata ili pacijenata u arestu (oprema za obezbjeđenje dišnog puta, aparat za mehaničku ventilaciju, defibrilator, puls oksimetar, EKG aparat, kiseonik, potrebni parenteralni lijekovi i tečnosti, oprema za imobilizaciju i transport politraumatizovanih, za detoksikaciju i druga potrebna oprema).
Mala hirurška sala za malu hirurgiju, sa svom potrebnom opremom za primarno hirurško zbrinjavanje rana.
Prostor za prijem i opservaciju pacijenata koji se sastoji od centralnog pulta odjela (radni dio osoblja) i pet boksova sa po dva pokretna kreveta. Potrebne popratne prostorije: ljekarska soba, soba za sastanke i edukaciju, prostor za medicinske sestre/tehničare, čekaonica za pratnju pacijenata, sanitarni čvor za zaposlene i drugi za pacijente.

Na Odjelu urgentne medicine su zaposleni:
  - pet (5) ljekara specijalista urgentne medicine sa po 5 ili više godina specijalističkog staža i 3 ljekara na specijalizaciji iz Urgentne medicine. Ljekari rade u dvije smjene (prije i poslije podnevna) a noćni rad je organizovan u vidu dežurstva (u dežurstvu od 19:00 do 07:00 ujutro radi jedan ljekar i pripravni ljekar za hitna stanja i potrebe bolnice).
 - 16 (šesnaest) medicinsikih sestara/tehničara od kojih je:
 - 1 glavna sestra odjela
 - 5 (pet) vođa smjene:više medicinske sestre ili iskusne sestre na poslovime urgentne medicine
 -10 medicinskih sestara/tehničara koji rade u smjenama.
Tim u smjeni se sastoji od najmanje jednog ljekara i tri medicinske sestre/tehničara.

PATOLOGIJA KOJA SE OBRAĐUJE I TRETIRA NA ODJELU

  • Prijem, obrada i tretman svih vitalno nestabilnih pacijenta (ambulantnih i ležećih) koji se dovezu na odjel,
  • Internističke hitnosti a posebno gdje je pacijent nestabilan,
  • Sve povrede upućene u Bolnicu ili dovežene kao hitan slučaj (od primarnih hirurških obrada rane do teških politrauma),
  • Neurohirurške povrede se obrađuju i opserviraju prva 24 sata na odjelu za urgentnu medicinu uz mogućnost konsultacije sa neurohirurgom,
  • Detoksikacija i opservacija intoksiciranih pacijenata na bilo koji način (predoziranje kod narkomanije, alkoholizma i drugo),
  • Akutni dermatološki slučajevi (alergijske reakcije...),
  • Sve druge hitnosti ako su upućene na naš odjel ili su udružene sa povredom ili gore navedenim hitnostima.
  • Povrede iz domena plastične i maskilofacijalne hirurgije se obrađuju i opserviraju na našem odjelu uz mogućnost konsultacije sa plastičnim hirurgom ili maksilofacijalnim hirurgom.

Napomena: protokol bolnice je da se izolovane hitnosti (u smislu bolesti) drugih specijalnosti, kod kojih u bolnici postoji dežurni ljekar, a pacijent nije vitalno nestabilan, rješavaju na tom odjelu (gienkologija, hirurgija, ORL, Očno, Interno...).

OBIM POSLOVA

Prosječno se dnevno obradi i tretira oko 30 pacijenata što je oko 10-12 000 pacijenata godišnje.

Oko 60% pacijenata se nakon obrade i tretmana vrati kući.

Prosječno se uradi 10-ak reanimacija (oživljavanja) mjesečno.

Dnevno imamo u prosjeku 3 pacijenta na opservaciji 24 sata.

DIJAGNOSTIKA HITNOSTI NA ODJELU

Za dijagnostiku naše patologije koristimo Centralnu laboratoriju bolnice. Radiološka dijagnostika:rtg, uz, ct se ralizira na Odjelu radiološke dijagnostike.. Konsultativni pregledi drugih specijalista za potrebe naših pacijenata imaju prioritet po indikaciji hitnosti.

EDUKACIJA NA ODJELU

Na odjelu se educiraju mladi medicinski radnici i specijalizanti u vidu redovnog staža. Postoji redovna edukacija medicinskih sestara/tehničara u vidu predavanja i kurseva iz oblasti Urgentne medicine. Svi ljekari su  Instruktori kardiopulmonalne reanimacije (BLS i ACLS) i  održavaju edukacije za medicinsko osoblje Kantonalne bolnice Zenica.

 

TELEFONI NA ODJELU

ŠIFRA SL. KORISNIK LOKALNOG BROJA LOKALNI TEL. BROJ DIREKTNI TEL. BROJ
27 Načelnik službe - Kašmira Vrače 7477 447-477
27 Gl. sestra službe 7479 447-479
27 Soba za sastanke 7480 447-480
27 Ljekarska soba 7481 447-481
27 Med. tehničari 7482 447-482
27 Pult 7483 447-483
27 Centralni pult u holu bolnice 7485 447-485