ODJEL NUKLEARNE MEDICINE

JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Načelnik
prim. mr.sci.med.Nejra dr Latić Kermo


tel: 00 387 32 447-144, lok. 7144

e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site:kbze.ba
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  • Naziv Odjela: 

    ODJEL NUKLEARNE MEDICINE

  • Načelnik/ca Odjela:

    prim. mr.sci.med.Nejra dr Latić Kermo

  • Glavna medicinska sestra-tehničar Službe:

    Alem durmiš, dipl. med. tehničar

Odjel za nuklearnu medicinu Kantonalne bolnice Zenica postoji od kako je izgrađena naša Bolnica. Na Odjelu , smo do rata, imali skener i radiorenogram, te rutinski radili pretrage štitne žlijezde i bubrega.

O ODJELU ZA NUKLEARNU MEDICINU :

1998. godine je ovaj Odjel kompletno renoviran i instalirana je nova , dvoglava ,gama-kamera PRISM 2000 XP, firme Picker tj. Philips.
Imamo i aparat za određivanje hormonalnog statusa štitne žlijezde, prateću mrežu kompjutera i dio opreme potrebne za vrući laboratorij ( laminal flow koji je velika pomoć u zaštiti od zračenja pri pripremanju doza.Ovaj aparat je dobiven u sklopu IPA projekata od EU.
U prostorijama Odjela imamo i aparat za UZ štitne žlijezde i vrata sa linearnom sondom od 7,5 MHz.Ovaj aparat je star i dobijen je u ratnoj donaciji našoj bolnici.
2005. godine smo, zahvaljujući IAEA, dobili novi „doze kalibrator“ firme Venestra , za određivanje jačine pripravljene doze.
Zahvaljujući IAEA, na samom početku rada poslije renoviranja, smo dobili i „čitače radoaktivnosti“ , te nekliko olovnih omotača za šprice koje koristimo kada apliciramo doze.

OSOBLJE NA ODJELU:

U Odjelu za nuklearnu medicinu radi jedna mala , ali dobro obučena ,ekipa koja se sastoji iz 3 ljekara specijaista nuklearne medicine, 1 ljekara na specijalizaaciji, 2 sestre i 5 medicinskih tehničara, spremačicu, te inženjera fizike pola radnog vremena.

Načelnica Odjela je prim. mr.sci.med.Nejra dr Latić Kermo, specijalista nuklearne medicine, specijalizaciju završila u Klinici za nuklearno medicino, pri Kliničnom centru Ljubljana u Sloveniji, gdje joj je mentor bio Prof dr sci med S.Hojker.U Ljubljani je položila specijaistički ispit 1997. godine. Od 1997. godine je član Evropske asocijacije za nuklearnu medicinu (EANM), čiji je član postala na preporku prof dr Isabel Roca iz Španije te , prof dr Metke Milčinski i prof dr Nataše Budihna iz Slovenije. Mgistarski rad je odbranila na Medicinskom fakultetu, Sveučilišta u Mostaru 2011. Godine.

Prim . Fuad dr Terzimehić , specijalista nuklearne medicine je specijalizaciju završio u Klinici za nuklearnu medicinu, Kliničkog centra u Tuzli, gdje je položio specijalistički ispit, a mentor mu je bila dr A.Čiškušić.

Senka dr Dedić, specijalista nuklearne medicine, specijalizaciju je završila na Institutu za nuklearnu medicinu, Kliničkog univerzitetskg centra u Sarajevu, 2021.

Benina dr Purić, doktor medicine na specijalizaciji.

USLUGE KOJE PRUŽAMO:

Na Odjelu za nuklearnu medicinu je rad podijeljen u nekoliko segmenata.
1. tirologija
2. nuklearno medicinska dijagnostika.
1. Tirologija je segment u kojem imamo ambulantne pacijente , radimo pretrage štitne žlijezde (hormonalni status i Tg).Ovdje spadaju pretrage koje su velika rutina u našem poslu i mi sa lahkoćom i stručnošću obavljamo : klinički pregled i UZ pregled štitne žlijezde , paratiroidne žlijezde i vrata, ciljana punkcija štitne žlijezde, scintigrafije i terapijski tretman pacijenata sa patologojom štitne žlijezde, aplikacija ambulantne doze radiojoda J-131.

2. Nuklearno medicinska dijagnostika podrazumijeva svakodnevno urađene scintigrafije, Osposobljeni smo opremom i kadrom da uradimo sljedeće:
- štitne žlijezde.
- paratioridnih žlijezda
- scintigrafije bubrega :a. scintigrafije sa DMSA i
b. dinamičke scintigraije sa DTPA, MAG-3
- perfuzijske scintigrafije pluća sa MAA
- scintigrafije skeleta HDP ili MDP
- scintigrafija dojke sa MIBI ili HDP(MDP) ,a opremljeni smo i specijalnom posteljom za ovu pretragu
- scintirafije testisa
- scintifgrafije srca, gdje radimo dvodnevni protokol „stres i rest“ u saradnji sa kardiolozima. Možemo raditi i „gated spect“.
- scintigrafija moždane smrti
- scintigrafija neprepoznatog infarkta
- scintigrafija cijelog tijela sa J-131

3. Radioterapija sa radiojodom J-131je podijeljena u
– aplikacja radiojodne terapije radi tretmana hipertiroza i radi toksičnih adenoma

Radno vrijeme Odjela za nuklearnu medicinu je od 7,30 do 14,00 sati svakoga radnog dana, sa pcijentima radiomo do 13,30 sati..
Kontaktirati nas možete na sljedeće brojeve telefona: kartoteka 032 447 147

TELEFONI NA ODJELU

ŠIFRA SL. KORISNIK LOKALNOG BROJA LOKALNI TEL. BROJ DIREKTNI TEL. BROJ
37 Načelnik službe-Dr Latić Kermo
7144 447-144
11 Dr Terzimehić 7146 447-146
11 Dr Senka Dedić
7145 447-145
11 Kancelarija - administracija-pult 7147 447-147