JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Rukovodilac službeNusretMasic

Nusret Mašić, dip. pravnik

tel: 00 387 32 447-110 ili 447-016
fax: 00 387 32 226-576 centrala: 00 387 32 447-000, 447-001, 447-002 lok: 7110 ili 7016
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Naziv organizacione jedinice:Služba za organizaciju, standardizaciju i poboljšanje kvaliteta
 2. Načelnik/ca organizacione jedinice:Nusret Mašić, dipl.pravnik
 3. Organizacija organizacione jedinice:

  Zakonom o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu (Službene novine F BiH, broj 59/05, 52/11 i 6/17) je predviđeno da su zdravstvene ustanove dužne uspostaviti, razviti i održavati sistem poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga prilagođen uvjetima rada zdravstvene ustanove. U skladu sa Misijom i vizijom naše Ustanove, zbog rastućih potreba za sitemskim uređivanjem ove oblasti, a prema opredjeljenju menadžmenta, odlučeno je da se na nivou Ustanove formira profesionalna organizaciona jedinica. Služba za organizaciju, standardizaciju i poboljšanje kvaliteta, u okviru JU Kantonalna bolnica Zenica, formirana je u augustu 2017.godine.
  Služba prikuplja, obrađuje, raspoređuje i čuva podatke o provjeri kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga, te obavlja druge stručne i administrativne poslove vezane uz osiguranje i unapređenje kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga, a što uključuje da:

 4. Organizacija rada unutar organizacione jedinice:

  • u saradnji sa organizacionim jedinicama vrši izradu prijedloga zajedničkih politika i procedura, informativnih materijala i kliničkih puteva i vodića,
  • priprema materijale za sastanke Komisije za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, vrši izradu zapisnika, stara se o realizaciji zaključaka, vrši izradu izvještaja o radu,
  • u saradnji sa predsjednicima ostalih komisija/ odbora /komiteta formiranih u skladu sa zakonom i akreditacijskim standardima, saziva sjednice, priprema materijal, vodi zapisnik, distribuira zaključke i radi izvještaj o radu,
  • analizira zakonom utvrđene indikatore kvalitete i rizika, predlaže uvođenje novih i vrši njihovo praćenje / izvještavanje,
  • prikuplja/ obrađuje/ klasificira/ evidentira prigovore/ pohvale/ sugestije pacijenta i drugih korisnika zdravstvenih usluga i vrši izradu odluka i obavijesti, brine se o njihovoj otpremi,
  • prikuplja, po potrebi analizira, klasificira i evidentira incidentne situacije, učestvuje u radu posebno obrazovanih timova za analizu incidentnih situacija, vrši izradu zaključaka/ preporuka u cilju prevecije i/ili otklanjanja štetnih posljedica,
  • vrši razvrstavanje i vodi evidenciju incidentnih situacija prema vremenu nastanka, učestalosti, kategoriji incidenta, lokaciji nastanka, nivou rizika, vrsti itd,
  • provodi mjerenje zadovoljstva pacijenata i osoblja,
  • vrši izradu periodičnih i godišnjih izvještaja o provedenom stručnom nadzoru i stanju kvaliteta,
  • vrši izradu Strategije o poboljšanju kvaliteta i Strategije upravljanja rizikom, pruža stručnu pomoć i prati njihovu realizaciju,
  • pruža pomoć organizacionim jedinicama pri izradi planova/ programa poboljšanja kvaliteta i upravljanja rizikom i prati njihovu realizaciju,
  • vrši izradu planova/ programa/ izvještaja o unutrašnjem nadzoru nad radom organizacionih jedinica i zdravstvenih radnika,
  • u saradnji sa osobljem organizacionih jedinica provodi samoocjenu i unutrašnju ocjenu za potrebe certifikacije i akreditacije,
  • priprema ustanovu za certifikaciju i akreditaciju,
  • sarađuje sa AKAZ-om i drugim ustanovama/ organizacijama u oblasti poboljšanja kvaliteta i sigurnosti.

ZAPOSLENICI SLUŽBE:

 1. Mr. biomed. sci. prim. dr Alma Petrušić Kafedžić - rukovodilac službe
 2. Dipl. pravnik Nusret Mašić - referent za odnose sa pacijentima i osobljem
 3. Mr. zdr. njege i menadžmenta Amela Bedak - koordinator za stand. i kontrolu kvaliteta
 4. Dipl. med. tehničar Dražen Jerković - referent za upravljanje rizikom
 5. Viša med. sestra Elma Sobo - referent za obradu indikatora i administrativne poslove
 6. Dipl. ing. med. radiologije Pojskić Tarik - referent za obradu indikatora

 SLUŽBENI MAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TELEFONI SLUŽBE

ŠIFRA SL. KORISNIK LOKALNOG BROJA LOKALNI TEL.BROJA DIREKTNI TEL.BROJ
  Rukovodilac službe Alma Petrušić-Kafedžić 7110 447-110
  Referenti Nusret Mašić i Tarik Pojskić 7016 447-016
  Referenti Dražen Jerković Elma Sobo i Amela Bedak 7028 447-028