Služba za organizaciju, standardizaciju i poboljšanje kvaliteta

JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Rukovodilac službeNusretMasic

Nusret Mašić, dip. pravnik

tel: 00 387 32 447-110 ili 447-016
fax: 00 387 32 226-576 centrala: 00 387 32 447-000, 447-001, 447-002 lok: 7110 ili 7016
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Naziv organizacione jedinice:

  Služba za organizaciju, standardizaciju i poboljšanje kvaliteta

 2. Načelnik/ca organizacione jedinice:

  Nusret Mašić, dipl.pravnik

 3. Formiranje organizacione jedinice:

  Zakonom o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu (Službene novine F BiH, broj 59/05, 52/11 i 6/17) je predviđeno da su zdravstvene ustanove dužne uspostaviti, razviti i održavati sistem poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga prilagođen uvjetima rada zdravstvene ustanove. U skladu sa Misijom i vizijom naše Ustanove, zbog rastućih potreba za sitemskim uređivanjem ove oblasti, a prema opredjeljenju menadžmenta, odlučeno je da se na nivou Ustanove formira profesionalna organizaciona jedinica. Služba za organizaciju, standardizaciju i poboljšanje kvaliteta, u okviru JU Kantonalna bolnica Zenica, formirana je u augustu 2017.godine.

 4. Djelatnost organizacione jedinice:

  Služba prikuplja, obrađuje, raspoređuje i čuva podatke o provjeri kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga, te obavlja druge stručne i administrativne poslove vezane uz osiguranje i unapređenje kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga, a što uključuje da:
  • u saradnji sa organizacionim jedinicama vrši izradu prijedloga zajedničkih politika i procedura, informativnih materijala i kliničkih puteva i vodiča,
  • priprema materijale za sastanke Komisije za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, vrši izradu zapisnika, stara se o realizaciji zaključaka, vrši izradu izvještaja o radu,
  • u saradnji sa predsjednicima ostalih komisija/ odbora /komiteta formiranih u skladu sa zakonom i akreditacijskim standardima, saziva sjednice, priprema materijal, vodi zapisnik, distribuira zaključke i radi izvještaj o radu,
  • analizira zakonom utvrđene indikatore kvalitete i rizika, predlaže uvođenje novih i vrši njihovo praćenje / izvještavanje,
  • prikuplja/ obrađuje/ klasificira/ evidentira prigovore/ pohvale/ sugestije pacijenta i drugih korisnika zdravstvenih usluga i vrši izradu odluka i obavijesti, brine se o njihovoj otpremi,
  • prikuplja, po potrebi analizira, klasificira i evidentira incidentne situacije, učestvuje u radu posebno obrazovanih timova za analizu incidentnih situacija, vrši izradu zaključaka/ preporuka u cilju prevecije i/ili otklanjanja štetnih posljedica,
  • vrši razvrstavanje i vodi evidenciju incidentnih situacija prema vremenu nastanka, učestalosti, kategoriji incidenta, lokaciji nastanka, nivou rizika, vrsti itd,
  • provodi mjerenje zadovoljstva pacijenata i osoblja,
  • vrši izradu periodičnih i godišnjih izvještaja o provedenom stručnom nadzoru i stanju kvaliteta,
  • vrši izradu Strategije o poboljšanju kvaliteta i Strategije upravljanja rizikom, pruža stručnu pomoć i prati njihovu realizaciju,
  • pruža pomoć organizacionim jedinicama pri izradi planova/ programa poboljšanja kvaliteta i upravljanja rizikom i prati njihovu realizaciju,
  • vrši izradu planova/ programa/ izvještaja o unutrašnjem nadzoru nad radom organizacionih jedinica i zdravstvenih radnika,
  • u saradnji sa osobljem organizacionih jedinica provodi samoocjenu i unutrašnju ocjenu za potrebe certifikacije i akreditacije,
  • priprema ustanovu za certifikaciju i akreditaciju,
  • sarađuje sa AKAZ-om i drugim ustanovama/ organizacijama u oblasti poboljšanja kvaliteta i sigurnosti.

ORGANIZACIJA RADA UNUTAR ORGANIZACIONE JEDINICE:

1. Dipl. pravnik Nusret Mašić - rukovodilac Službe
2. Mr. zdr. njege i menadžmenta Amela Bedak - koordinator za stand. i kontrolu kvaliteta
3. Dipl. med. tehničar Dražen Jerković – koordinator za upravljanje rizikom
4. Dipl. ing. med. radiologije Pojskić Tarik - referent za obradu indikatora

 SLUŽBENI MAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TELEFONI SLUŽBE

Red broj KORISNIK LOKALNOG BROJA LOKALNI TEL.BROJA DIREKTNI TEL.BROJ
 1. Rukovodilac službe Nusret Mašić, dipl.pravnik 7016 447-016
 2. Referenti Dražen Jerković, Amela Bedak i Tarik Pojskić 7028 447-028