Transfuzijski centar

JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

sanjaNačelnik - dr Sanja Nikić

fax: 00 387 32 447-252 lok:7252

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.kbze.ba

Glavna medicinska sestra:

VD Belma Mujkić diplomirana medicinska sestra
tel: +387 32 447-255 lok: 7255
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Šifrarnik usluga


Kratki istorijat Transfuzijskog centra:

svi davanje krviTransfuzijski centar ima tradiciju koliko i sama bolnica u Zenici. Stanica za transfuziju krvi započinje sa radom sa otvaranjem nove Bolnice 1959. godine kao dio organizacione jedinice Ginekologija i transfuzija. Od 1966.godine dolaskom prvog specijaliste transfuziologa dr Jadranke Vejzagić transfuzija djeluje kao Služba za transfuziju krvi. Rješenjem Federalnog ministra zdravstva od 10.11.2014. godine Služba za transfuziju krvi je registrirana u Transfuzijski centar.

Danas smo svjedoci kontinuiranog razvoja i napredovanja transfuzijske službe koja je prateći savremene trendove u transfuziologiji dostigla reprezentativnost među transfuzijskim ustanovama u zemlji i okruženju. Neizbrisivi pečat u razvoju transfuzijske službe ostavile su načelnice: dr Jadranka Vejzagić, dr Amira Kostijal, Prim.dr Gorica Ljubunčić, Mr.sci. Prim.dr Alma Petrušić Kafedžić,dr Marko Samardžić kojima odajemo zahvalnost.

Djelatnost Transfuzijskog centra:

davanje krviTransfuzijska djelatnost integrira nauku, medicinske tehnologije, javno zdravstvo i društvo u cjelini. Regulirana je Zakonom o krvi i krvnim sastojcima, te Pravilnicima koji reguliraju uslove prostora, opreme, stručnog kadra i edukacije kadra, kao i uslove za osiguranje kvaliteta i sigurnosti krvi i Pravilnik o posebnim tehničkim zahtjevima za krv i krvne sastojke. Preko dobrovoljnog davaoca krvi transfuzijska medicina je posrednik između zdravog dijela zajednice i bolesnog pojedinca, dio medicine koji dar plemenitog čovjeka prerađuje u lijek za bolesnika.

Organizacija Transfuzijskog centra:

Zajednički poslovi
1. Odsjek za prikupljanje krvi
2. Odsjek za imunohematološko i serološko testiranje krvi
3. Odsjek za preradu,čuvanje,distribuciju i raspodjelu krvi i krvnih sastojaka
4. Odsjek za osiguranje i kontrolu kvalitete krvnih sastojaka
5. Savjetovalište za dobrovoljne davaoce krvi

1. Odsjek za prikupljanje krvi vrši prikupljanje doza krvi od dobrovoljnih davalaca krvi u Centru i putem organiziranih akcija na terenu, izrada knjižica i kompletno vođenje evidencije davanja krvi za svakog davaoca. Puna krv se uzima na automatiziranim vagama/mješalicama za krv, a prikupljanje trombocita i plazme na staničnom separatoru centrifugalnom metodom.
Godišnja potreba je oko 6.200 doza krvi. Od toga se oko 50% ostvari kroz aktivnosti Crvenog križa (okupljanje davalaca i organiziranje akcija dobrovoljnog davanja krvi na području općina Zeničko-dobojskog kantona) i samoinicijativnim davanjem krvi, a oko 50% potreba se podmiruje putem usmjerenog davanja krvi (porodično davalaštvo).
Cilj: U saradnji sa organizacijama Crvenog križa intenzivirati aktivnosti na promociji dobrovoljnog davalaštva krvi, smanjiti udio usmjerenog davalaštva, ispuniti uvjete „sigurne krvi“ koje nameće Vijeće Europe i Zakon o krvi i krvnim sastojcima.

2. Odsjek za imunohematološko i serološko testiranje krvi
Šef Odsjeka: dr Suad Štaljo

U sklopu serološkog testiranja vrši se:
      • testiranje svih uzetih jedinica krvi/krvnog sastojka na markere transfuzijama prenosivih infekcija: hepatitisa B, hepatitisa C, HIV-a i sifilisa
      • testiranje pacijenata na markere infekcija: hepatitisa A, B i C; HIV/AIDS i sifilisa

Serološko testiranje se vrši na automatskim analizatorima koji zadovoljavaju Europske standarde u testiranju krvi za transfuziju. Od 2015.godine naša laboratorija učestvuje u ciklusima vježbi procjene kvalitete testiranja krvlju prenosivih bolesti za transfuzijske ustanove u Federaciji BiH i Republici Hrvatskoj, gdje postižemo rezultate visokog nivoa tačnosti.
Vodi se posebna evidencija davalaca krvi kod kojih se nađe pozitivan rezultat pretraživanja na markere krvlju prenosivih infekcija, šalje se Poziv/Obavijest za ponovno testiranje i obavlja savjetovanje. Uzorci krvi sa pozitivnim/indeterminantnim rezultatima testiranja šalju se na potvrdno testiranje u Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH Sarajevo. Na Odsjeku postoji banka seruma svih uzetih doza krvi/krvnog sastojka, uzorci se čuvaju pet godina.

U dijelu imunohematološkog testiranja obavlja se:

  • testiranje uzetih jedinica krvi/krvnog sastojka, određuje se ABO Rh(D) krvna grupa, fenotip ostalih krvnogrupnih sistema, test pretraživanja na iregularna antieritrocitna antitijela
  • imunohematološko ispitivanje pacijenata, hospitaliziranih i ambulantni prijem: određivanje ABO Rh(D) krvnih grupa, testovi pretraživanja na prisustvo antieritrocitnih antitijela u plazmi i na eritrocitima (IAT i DAT), određivanje specifičnosti otkrivenih antieritrocitnih antitijela, križna proba za pacijente bolničkih odjela, ispitivanje  poslijetransfuzijskih reakcija i hemolitičke bolesti novorođenčeta
  • imunohematološko testiranje trudnica, prvo i kontrolno, praćenje porasta titra iregularnih antieritrocitnih antitijela, savjetovanje trudnica i informiranje o značaju Rh(D) imunoprofilakse.

Imunohematološko testiranje se vrši na poluautomatskom analizatoru standardiziranim metodama u mikrogel karticama i mikrotitarskim pločama. Od 2007. godine uključeni smo u Eksternu kontrolu kvalitete rada u imunohematologiji Republike Hrvatske (NEQAS), gdje imamo uspješne rezultate o čemu govore Certifikati o učešću i uspjehu našeg Centra.

Na Odsjeku postoji banka seruma svih transfundiranih pacijenata i pacijenata čiji su rezultati testova pretraživanja na prisustvo antieritrocitnih antitijela pozitivni.
Cilj: podignuti nivo ispitivanja u dijelu identifikacija iregularnih antieritrocitnih antitijela u plazmi i procjene pojedinih kliničkih stanja.

aparat za prikupljanje trombocita3. Odsjek za preradu, čuvanje, distribuciju i raspodjelu krvi i krvnih sastojaka
Savremena oprema omogućava automatizaciju i standardizaciju u procesu prerade i čuvanja krvnih komponenata. Proizvodnja komponenata iz doze pune krvi vrši se metodama zonskog centrifugiranja, razdvajanja sastojaka, filtriranja (leukodeplecije) i brzog zamrzavanja. Krv se razlaže na komponente pomoću automatizirane prese i koriste se zatvoreni sistemi vrećica za pretakanje, a naknadno pridruživanje sistema filtera i vrećica vrši se na aparatima za sterilnu konekciju. Koncentrati eritrocita se čuvaju u frižiderima sa data logerima za praćenje temperature, opremljeni smo inkubatorom konstantne temperature sa agitatorom za trombocite, i savremenim zamrzivačima za čuvanje zamrznutih komponenata na -35oC (svježe smrznute plazme i krioprecipitata).


Paleta proizvoda:
   1. koncentrat eritrocita
   2. koncentrat eritrocita u hranjivoj otopini
   3. koncentrat eritrocita bez buffy coat-a u hranjivoj otopini
   4. koncentrat eritrocita sa smanjenim brojem leukocita
   5. koncentrat eritrocita sa smanjenim brojem leukocita u hranjivoj otopini
   6. koncentrat O eritrocita u AB plazmi (“Peta grupa”)
   7. koncentrat trombocita, jedna jedinica
   8. koncentrat trombocita – pool
   9. koncentrat trombocita – pool sa smanjenim brojem leukocita
 10. koncentrat trombocita, afereza
 11. plazma bogata trombocitima
 12. svježe smrznuta plazma
 13. krioprecipitat
 14. svježe smrznuta plazma bez krioprecipitata

proizvodnja paleta proizvodaZa hitno transfuzijsko liječenje hospitaliziranih pacijenata nakon redovnog radnog vremena, ljekari su raspoređeni u pripravnosti, kada su Centru na raspolaganju za sve telefonske konsultacije i dolazak kod pozitivnih/nesukladnih rezultata imunohematoloških ispitivanja i/ili organizacije prikupljanja krvi i testiranja.
Cilj: Liječenje krvnim pripravcima unaprijediti i približiti standardima dobre kliničarske prakse i Preporukama Vijeća Europe.

4. Odsjek za kontrolu kvalitete krvnih sastojaka
Odsjek objedinjava rad centra u dijelu Donorvigilance i Haemovigilance- nadzora nad prikupljanjem, proizvodnjom,testiranjem, obilježavanjem i primjenom krvnih sastojaka u transfuzijskom liječenju.
Prati i evidentira neželjene reakcije, štetne događaje i prijave nesukladnosti u radu Centra, objedinjava podatke, pravi smjernice za unapređenje kvalitete krvnih sastojaka i usluge uopšte. Na Odsjeka se izrađuju prema AKAZ-u Procedure za sve radne procese u Transfuzijskom centru.
Odsjek vrši redovne laboratorijske (mikrobiološke, hematološke i biohemijske) kontrole krvnih pripravaka i/ili krvnih sastojaka. Od Sektora za higijensko-epidemiološki nadzor KB Zenica vrši se periodična mikrobiološka kontrola prostora, opreme i kontrola osoblja Centra.

SERVISNE INFORMACIJE:

! Prijem davalaca krvi i uzimanje krvi svaki radni dan u terminu od 7:30h do 14:30h. Davaoci krvi trebaju doći sa identifikacionim dokumentom. Poželjno je prije davanja krvi pojesti lagan obrok (ne masno!) i popiti tečnosti (ne alkohol!). Slobodno pitajte sve što vas zanima u vezi davanja krvi. Naše ljubazno osoblje stoji Vam na raspolaganju. Darujte krv-znamo da je imate!
! Ambulantni prijem pacijenata za uzimanje uzorka krvi za imunohematološko i serološko testiranje svaki radni dan od 730 do 1000 . Nije potrebno prethodno zakazivanje usluge. Nalaz se izdaje u terminu od 1300 do 1400 svaki radni dan.Pacijenti trebaju ponijeti sa sobom ovjerenu zdravstvenu knjižicu i uredno popunjenu Uputnicu u bolnicu.

Za imunohematološko ispitivanje potrebno je imati jasnu medicinsku indikaciju (preoperativna priprema, trudnoća, utvrđivanje krvne grupe muža kod Rh(D) negativnih trudnica, hematološka opservacija i slično).
Uslugu određivanje krvne grupe “na lični zahtjev” za sve koji žele da saznaju svoju krvnu grupu, a nemaju medicinsku indikaciju, naplaćujemo po utvrđenom Tarifniku usluga.

Za serološko testiranje na markere infekcija potrebno je imati na uvid nalaz specijaliste po čijoj uputi se traži testiranje.Za testiranje na HIV pacijent će potpisati Informirani pristanak.

Telefoni

ŠIFRA SL. KORISNIK LOKALNOG BROJA LOKALNI TEL. BROJ DIREKTNI TEL. BROJ
19 Načelnik Službe - dr Sanja Nikić
7252 447-252
19 Markeri
7253 447-253
19 Administracija - Aida Telalović 7254 447-254
19 Glavna sestra - Admira Pašalić 7255 447-255
19 Prijem. med. sestre, med tehničari 7256 447-256
19 Ambulanta\Ljekari (dr Štaljo Suad, dr Omeragić Dženana)
7220 447-220