Odjel pedijatrije

JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Načelnik - Prim. dr. Emira Gasal-Gvozdenović mr.biomed. sci

tel: 00 387 32 447-336 lok. 7336

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.kbze.ba

Šifrarnik usluga


 1. Naziv Odjela

  Odjel pedijatrije

 2. Načelnica Odjela

  Prim. dr. Emira Gasal-Gvozdenović mr.biomed. sci

  tel: 00 387 32 447-336 lok. 7336

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 3. Glavni medicinski tehničar

  Miralem Isaković, dipl. medicinski tehničar
  Tel.032 447 337

Arrow right small Vodič za roditelje 

Arrow right small Rad kabineta i utvrđivanje termina

Arrow right small Priručnik za dijabetes


 1. Naziv Odjela

  Odjel pedijatrije

Odjel pedijatrije je osnovan davne 1959. godine. Od osnivanja do danas se intenzivno razvija, kadrovski i opremom poboljšavala i unapređuje svoj rad.Egzistira na 1160 m2 prostora sa 95 bolesničkih kreveta te kreveta za majke pratilje.
Na odjelu se hospitaliziraju sva djeca sa Ze-Do kantona od rođenja do navršenih 18 godina starosti. Dostignuti razvoj Kantonalne bolnice Zenica omogućava dijagnostičke procedure i liječenje večine patoloških stanja osim liječenja hematoonkoloških oboljenja koji se nakon osnovne dijagnostike na liječenje upućuju u KCU Sarajevo.Godišnje se hospitalizira oko 3000 pacijenata sa prosječnom dužinom liječenja 4,1 dana. U subspecijalističkim ambulantama i savjetovalištima odjela se godišnje obavi oko 15.000 pedijatrijskih i subspecijalističkih pregleda i učini oko 55 000 različitih dijagnostičkih ambulantnih usluga.

Usvajanjem Konvencije o pravima djeteta te potom Europske povelje o pravima djeteta u bolnici rad službe od 2003. godine prolazi određene promjene i prilagođava se zahtjevima

Europske povelje te na taj način služba stiče status BOLNICA PRIJATELJI DJECE što je dovelo do bliske i iskrene suradnje između bolnica, roditelja, dječijeg okruženja i same djece.

Organizacija

1. Zajednički poslovi:
- Načelnik službe
- Glavna sestra službe
- Medicinski daktilograf
- Administrativni tehničar

2. Odsjek za intenzivnu, postintenzivnu njegu i neonatologiju
- Ambulanta sa savjetovalištem za neonatologiju
- Kabinet za eho glave

3. Odsjek za pedijatrijsku gastroenterohepatologiju i poremećaje metabolizma sa mliječnom kuhinjom
-Ambulanta sa savjetovalištem za gastroenterologiju i poremećaje ishrane

4. Odsjek za pedijatrijsku kardiologiju
- Ambulanta sa savjetovalištem za kardiologiju
- Kabinet za eho srca,holter EKG i holter TA

5. Odsjek za pedijatrijsku nefrologiju
- Ambulanta sa savjetovalištem za nefrologiju
- Kabinet za urodinamiku

6. Odsjek za respiratorna oboljenja i Tbc
- Ambulanta sa savjetovalištem za pulmologiju
- Kabinet za spirometriju

7. Odsjek za pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetologiju
-- Ambulanta sa savjetovalištem za dijabetes i endokrinologiju
- Kabinet za inzulinsku pumpu i edukaciju

8. Odsjek za neuropedijatriju
- Ambulanta sa savjetovalištem za neurologiju
- Kabinet za EEG

9. Odsjek za alergoimunoreumatologiju
-Ambulanta sa savjetovalištem

8. Dnevna bolnica

- Prijemno-konsultativna ambulanta
- Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku

Prijemna ambulanta

Ambulanta je smještena u ulaznom holu Odjela pedijatrije. Radi od 0-24 sata. Ambulanta je potpuno opremljena shodno predvidjenim standardima. Svaki pacijent prijemne ambulante Odjela pedijatrije se registrira u bolničkom informacionom sistemu. Pri prijemu se urade antropometrijska mjerenja i registriraju vitalni parametri.U prijemnoj ambulanti radi specijalista pedijatar sa sss.medicinskom sestrom prema rasporedu rada. Za prijemnu ambulantu nije potrebno zakazivanje pregleda. Roditelj, skrbnik svakog pacijenta mora dobiti nalaz pedijatra nakon pregleda ukoliko nije hospitaliziran.Hospitalizirani pacijent i njegovi roditelji slijede dalje upute medicinske sestre u prijemnoj ambulanti


Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku

Opremljen je novim savremenim ultrazvučnim aparatom. U kabinetu se obavlja eho glave, eho abdomena. Tokom godine se uradi oko 2500 ultrazvučnih pretraga.Ultrazvučne pretrage obavljaju certificirani pedijatri.
Amb.pretrage se zakazuju na tel. 032 447 351
Odgovorna sestra Spahić Nasiha


EEG kabinet

Kabinet je opremljen izuzetno kvalitetnim aparatom i pripadajućim kapama za dječiju dob uz mogućnost obavljanja dijagnostike i u neonatalnoj dobi. Pregledi i EEG snimanje se obavljaju u utvrđenim terminima. U kabinetu se osim snimanja obavljaju pregledi, uvodi terapija i vrši nadzor nad provođenjem antiepileptogene terapije uz određivanje nivoa lijekova. Uradi se u prosjeku 800 EEG snimanja u toku godine.
U kabinetu rade Mr sci prim. dr. Emira Gasal-Gvozdenović, neuropedijatar i educirane VSS diplomirane sestre Mirza Osmančević i Nihada Smajlović
Amb.pretrage se zakazuju na telefon 032 447 345


Ambulantna sa savjetovalištem za neurologiju

U savjetovalištu se vrši praćenje psihomotornog razvoja novorođenčadi i dojenčadi, nadzor razvoja neurorizične djece, nadzor razvoja djece sa posebnim potrebama, liječenje i kontrola djece sa neurološkim oštećenjima. Po potrebi obavljaju se konsulativni pregledi sa drugim specijalnostima: okulistički pregled, pregled fizijatra, psihologa, defektologa. U toku godine se obavi oko 2000 pregleda.
U ambulanti radi Mr.sci prim. dr. Emira Gasal-Gvozdenović, neuropedijatar, i Pivić Jasmina,sss.med.sestra
Amb.pregledi se zakazuju na telefon 032 447 344


Ambulanta sa savjetovalištem za endokrinologiju i dijabetes

U ambulanti sa savjetovalištem se svakodnevno provodi edukacija, reedukacija i kontrola djece dijabetičara na Ze-Do kantonu i njihovih roditelja i skrbnika uz mogućnost provođenja djece dijabetičara do 18 godina kao i njihovih roditelja.savjetovalištu pripadaju sva djeca do 18 god. na Zedo kantonu.Kontrola rasta ,terapija smanjenog rasta, hipotireoza, hipertireoza, adipoziteta i drugih endokrinoloških stanja provodi se u endokrinološkoj ambulanti.
U ambulanti rade Mr. sc. prim. dr. Diana Štimjanin-Koldžo subspecijalista endokrinolog, dijabetolog i Alić Elvedina ,sss med.sestra
Amb.pregledi se zakazuju na telefon 032 447 357

Priručnika za dijabetes.pdf


Ambulanta sa savjetovalištem za kardiologiju

Kabinet za eho srca,holter EKG i holter TA
U ambulanti se vrše prvi i svi dugogodišnji kontrolni pregledi te konsultativni pregledi djece sa urođenim srčanim greškama, poremečajima ritma, pregledi i kontrole djece sa hipertenzijom, kardiomiopatije. Ambulantna sa kabinetom je opremljena savremenim ultrazvučnim aparatom, EKG aparatom, Holter EKGom i holter pritiska.
U ambulanti i kabinetu rade prim. dr. Mirsada Karahasan, prim. dr. Majda Smajlagić,subspecijalisti pedijatrijske kardiologije, Mirsada Karabegović sss.med.sestra i Alić Majda sss.med.sestra
Za holter pretrage je potrebna 24 satna hospitalizacija sa majkom pratiljom.

Amb.pregledi i holter pretrage se zakazuju na telefon 032 447 348


Ambulanta sa savjetovalištem za pulmologiju

U kabinetu se vrše pregledi i kontrole svih respiratornih oboljenja, pulmoalergološko testiranje, praćenje plućne funkcije, astma škola, savjetovalište za djecu i roditelje.
U ambulanti radi Mr.sci prim. dr Edina Pepić-Kapidžić i Zuhra kahrimanović ,sss.med.sestra
Amb.pregledi i holter pretrage se zakazuju na telefon 032 447 346


Ambulanta za gastroenterologiju i poremećaje prehrane

U ambulanti se vrše pregledi i kontrole djece sa akutnim i kroničnim problemima probave, ishrane, prirasta u tjelesnoj masi, kontrola i praćenje djece sa celijakijom, ulceroznim kolitisom, Chronova bolest.
Kontrolne preglede po uradjenoj dijagnostičkoj obradi obavlja
Amb.pregledi se zakazuju na telefon 032 447 357


Ambulanta sa savjetovalištem za nefrologiju

Kabinet za urodinamiku
U ambulanti se vrši kontrola akutnih bubrežnih oboljenja i prati tok kroničnih bubrežnih bolesti, uz laboratorijske ,mikrobiološke,dijagnostičke i terapisjke parametre.
Urodinamičke pretrage obavlja educirana med.sestra.
Amb. pregledi se zakazuju na telefon 032 447 351
Odjel pedijatrije je nastavna baza za studente Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici sa 3 asistenta u nastavi: Mr. sc. prim. dr. Diana Štimjanin-Koldžo, Mr sc. prim. dr. Emira Gasal-Gvozdenović i Mr.sc prim. dr. Edina Pepić-Kapidžić, kao i za učenike Srednje medicinske škole u Zenici.

Telefoni službe

ŠIFRA SL. KORISNIK LOKALNOG BROJA LOKALNI TEL. BROJ DIREKTNI TEL. BROJ
4 Prim. dr. Emira Gasal-Gvozdenović mr.biomed. sci 7336 447-336
4 Gl. medicinski tehničar 7337 447-337
4 Administracija službe 7338 447-338
4 Mliječna kuhinja 7339 447-339
4 Ljekarska soba 7340 447-340
4 Intenzivna njega 7341 447-341
4 Soba za sestre 7342
447-342
4 Ljekarska soba 7343 447-343
4 Neuropedijatrijska ambulanta 7344 447-344
4 EEG kabinet 7345 447-345
4 Pulmoalergološko ambulanta 7346 447-346
4 Informativni pult 7347 447-347
4 Kardiološka ambulanta 7348 447-348
4 UZV abdomena
7351 447-351
4 Dežurna ljekarska 7349 447-349
4 Inkubatori 7350 447-350
4 Intervencija – prizemlje 7352 447-352
4 Prijemna ambulanta
7356 447-356
4 Endokrinološka ambulanta
7357 447-357
4 Soba za sestre - pulmologija 7358 447-358
4 Ljekarska soba - pulmologija 7355 447-355
4 Intervencija  - Pulmologija 7353 447-353
4 Soba za sestre - Pulmologija 7358 447-358