JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Rukovodilac službe
Dipl. fizičar Armin Duraković

centrala: 00 387 32 447-194 lok. 7194

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.kbze.ba


SLUŽBA ZA MEDICINSKU FIZIKU I ZAŠTITU OD JONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

Kratki istorijat Službe:

Služba za medicinsku fiziku i zaštitu od jonizirajućeg zračenja je oformljena 2012.godine kao zasebna služba u čijem sastavu je zaposleno 3 diplomirana fizičara.   Na samom početku zbog manjka  iskustva iz oblasti medicinske fizike u radioterapiji Služba je prema nalogu Državne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost radila pod supervizijom. Sticanjem licenci o kvalificiranosti za obavljanje poslova specijaliste medicinske fizike u 2014.godini, svi uposlenici Službe samostalno obavljaju sve poslove vezane za medicinsku fiziku i zaštitu od jonizirajućeg zračenja. Služba u svom sastavu ima i jednog eksperta za zaštitu od jonizirajućeg zračenja.

Služba je do sada učestvovala u dva projekta tehničke kooperacije Bosne i Hercegovine sa Internacionalnom agencijom za atomsku energiju (IAEA) u sklopu kojih su uposlenici obavili niz kraćih i dužih edukacija iz svih oblasti medicinske fizike (radioerapija, nukelarna medicina i radiologija). U sklopu istih projekata Služba za medicinsku fiziku je dobila kao donaciju veoma kvalitetnu opremu koja je nedostajala za svakodnevne testove kontrole kvaliteta aparata koji proizvode jonizirajuće zračenje.

Djelatnost Službe:

 • Zajednički poslovi
 • Medicinska fizikak
  • kontrola kvaliteta
  • planiranje radioterapijskog tretmana na Odjeljenju za radioterapiju u Službi za onkologiju i radioterapiju, Zaštita od jonizirajućeg zračenja, Medicinska fizika
  • Služba za medicinsku fiziku i zaštitu od jonizirajućeg zračenja redovno vrši dnevne i periodične dozimetrijske i geometrijske testove aparata koji proizvode jonizirajuće zračenje na  Odjeljenju za radioterapiju, Odjeljenju za nuklearnu medicinu i Službi za radiologiju.
  • Planiranje radioterapijskog tretmana pacijenata na Odjeljenju za radioterapiju su redovni dnevni poslovi uposlenika Službe. Učestvovanje u odabiru optimalnih planova tretmana, odabiru i usavršavanju novih i postojećih modaliteta tretmana.
 • Zaštita od zračenja
  • U svom sastavu Služba upošljava i jednog eksperta za zaštitu od jonizirajućeg zračenja u medicini. U sklopu ovih poslova Služba vrši kontrolu personalnog dozimetrijskog monitoringa, monitoring radne sredine i nivo kontaminacije kod otvorenih izvora zračenja. U sklopu ovih poslova Služba posjeduje kapacitete da planira zaštitu za nove aparate koji proizvode jonizirajuće zračenje, procijeni, planira i optimizira, pacijentske doze i doze uposlenika profesionalno izloženih jonizirajućem zračenju.


Radno vrijeme na nivou Službe je od 08:00h do 14:00h, svim radnim danima.