Historija KBZ-a

JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

KANTONALNA BOLNICA ZENICA

Kantonalna bolnica Zenica postoji već nekoliko decenija. Prvi put se zenička bolnica pominje 1953. godine pod imenom Opšta državna bolnica čiji zadatak je bio da pregleda i liječi bolesnike sa područja sreza Zenica kao i drugih srezova. Prvi upravnik Bolnice je bio poznati dr. med. Adolf Goldberger.

U narednim godinama mijenjaju se nazivi Bolnice, upravnici, odnosno kasnije direktori te se proširuje predmet djelatnosti kao i teritorija koja gravitira Bolnici.

Izgradnjom i otvaranjem nove Bolnice 1959. godine na sadašnjoj lokaciji, učinjen je ogroman korak u razvoju zdravstvene djelatnosti posebno u razvoju zdravstvene zaštite stacionarnog tipa. Zgrada je projektovana za kapacitet od 450 kreveta.

Sadašnja Kantonalna bolnica Zenica se nalazi u tom istom prostoru koji je izgrađen 1959. godine s tim da je u međuvremenu u bolničkom krugu izgrađeno još objekata (zgrada zaraznog, internog, praonice rublja, direkcije, zgrada magnetne rezonance, zgrada radioterapije), a vršena je adaptacija, dogradnja i opremanje svih bolničkih odjela, pratećih službi i saobraćajnica unutar bolničkog kruga.

Naročito intenzivan razvoj Kantonalna bolnica Zenica bilježi u posljednjih nekoliko godina. Ovdje ćemo spomenuti samo zdravstvene usluge koje se po prvi put u istoriji zeničke bolnice počinju obavljati a to su: laparaskopska hirurgija, usluge humane reprodukcije, visokosofisticirani neurohirurški, oftalmološki i onkološki operativni zahvati, razbijanje kamenaca u bubrezima metodom ESWL, onkološki tretman pacijenata – citoterapijom, usluge snimanja magnetne rezonance, mikrobiološke usluge tercijarnog nivoa, usluge radioterapije (zračenje karcinoma dojke, pluća, probavnog sistema, urotrakta i palijativna iradijacija)./ Usluge su navedene vremenskim redoslijedom njihovog uvođenja, a ne po značaju./

Nadalje, Kantonalna bolnica Zenica je pored sekundarne i dijela tercijarne bolničke zdravstvene zaštite i dijagnostike, preuzela obavljanje kompletne konsultativno-specijalističke zdravstvene zaštite na Kantonu, tako da svaki dan bolnički specijalisti pružaju tu vrstu usluga u općinama Žepče, Zavidovići, Kakanj, Visoko, Breza, Vareš.

Za potrebe građana Zenice, adaptiran je prostor u Aneksu A zgrade Stacionara i preseljene su sve konsultativno-specijalističke ambulante smještene ranije u zgradi Specijalističke poliklinike.

Otvorena su dva satelitska centra za hemodijalizu u Visokom i Žepču kao istureni organizacioni dio odjeljenja za hemodijalizu Službe za unutrašnje bolesti čime su pacijenti sa gravitirajućeg područja dobili uslugu vrhunskog kvaliteta na „kućnom pragu“.

Kantonalna bolnica danas zauzima prostor od 35.899 m2, smješten u bolničkom krugu, otvoreni prostor-park je površine 88.382 m2, te prostor stacionara 3.917 m2.

Trenutni bolnički kapaciteti iznose 912 kreveta, 38 kreveta za hemodijalizu i 8 kreveta u dnevnoj bolnici.

Prosječni stepen iskorištenosti kapaciteta od 68,1%, sa prosječnom dužinom liječenja od 7,3 dana, sa godišnjim brojem liječenih bolesnika od 30.885, sa godišnjim brojem ambulantno-polikliničkih pregleda i usluga od 2.261.946. Sve to je urađeno u okviru 34 službe u kojima su 1.626 zaposlena od čega je 285 VSS medicinski radnici, 140 VŠ medicinskih radnika i 690 medicinskih sestara-tehničara, 9 medicinskih saradnika, dok su ostalo nemedicinski saradnici.

Bolnica raspolaže sa modernom opremom od čega treba spomenuti aparat za magnetnu rezonancu MAGNETOM Avanto snage 1,5 Tesla, 2 CT, od kojih je jedan 40 slajsni spiralni submilimetarski CT aparat SOMATOM, litotriptor, gama kamera, digitalne RTG aparate, moderne ultrazvučne aparate, laser i fundus kamera za očno, savremeni anesteziološki aparati, sofisticirani laboratorijski aparati, sofisticirani aparati za radioterapiju SOMATOM Emotion i Elekta Compakt.

Posebnu vrijednost Bolnice predstavlja edukovani visokoobrazovni medicinski kadar slijedećih specijalnosti:specijalisti internisti, ginekolozi, pedijatri, urgentne medicine, infektolozi, radiolozi, mikrobiolozi, transfuziolozi, fizijatri, otorinci, neurolozi, psihijatri, dermatolozi, hirurzi, dječiji hirurzi, ortopedi, urolozi, neurohirurzi, plastični i rekonstruktivni hirurzi, oftalmolozi, anesteziolozi, patolozi, fizičari, radijacijski onkolozi, radijacijski inžinjeri, spec. medicinske biohemije, kao i subspecijalisti: kardiolozi, vaskularni hirurzi, medikalni onkolozi, dijabetolozi, hematolozi, itd.

U saradnji sa Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH, Bolnica je započela proces uvođenja sistema za poboljšanje kvaliteta i pripremu za akreditaciju Bolnice.

(Napomena: Podaci o broju liječenih bolesnika, stepenu iskorištenosti kapaciteta, prosječnom dužinom liječenja, broju usluga i pregleda su dati za 2013. godinu, podaci o broju zaposlenih su dati zaključno sa 30.09.2014. godine.)