Odjel anestezije, reanimatologije i rehabilitacije

JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Načelnik - Asmira dr Ljuca

tel: 00 387 32 447-468 lok. 7468
fax: 00 387 32 226-576

e-mail:
web site: www.kbze.ba

Šifrarnik usluga


ORGANIZACIJA SLUŽBE
1. Zajednički poslovi
2. Odjeljenje za anesteziju i reanimaciju
2.a Sala abdominalne hirurgiju
2.b Sala dječije hirurgiju
2.c Sala ginekologije
2.d Sala ortopedije i traumatologije
2.e Sala neurohirurgije
2.f Sala ORL i MFH
2.g Sala oftalmologije
2.h Sala urologije
2.i Sala plastične hirurgije

3. Odjeljenje intenzivne njege

4. Ambulanta za preoperativnu pripremu i terapiju bola

Naziv Službe:

ODJEL ANESTEZIJE, REANIMATOLOGIJE I REHABILITACIJE

Načelnik/ca Službe:

Asmira dr Ljuca

Glavna medicinska sestra-tehničar Službe:

Lejla Hasić, dipl. med. sestra

Kratki istorijat Službe:

anestezija 3 vAnesteziologija, reanimatologija i jedinica intenzivng liječenja su mlade grane u medicini, posebne službe na Klinikama etablirane su na prostorima bivše Jugoslavije ranih sedamdesetih godina 20-og vijeka, a od tada počinje edukacija srednjeg i visokoobrazovanog kadra, uglavnom u velikim kliničkim centrima.

Služba je formirana 01.01.1986. godine kao posebna služba sa pripadajućom intenzivnom njegom koja nije dobila i novi prostor, pa je do danas smještena u prostoru bivše hirurške intenzivne njege.
Kada je počela sa radom kao posebna Služba imali smo četiri anesteziologa i nekoliko doktora na specijalizaciji. U Službi su tada radili i stari med. tehničari - anestetičari, koji su vještine anestezije učili mahom u velikim kliničkim ustanovama, a svoje ogromno iskustvo samostalnog vođenja anestezija u vrijeme kad nije bilo doktora - anesteziologa, nesebično prenosili mlađim koji su dolazili na specijalizaciju iz te oblasti.

U sklopu specijalizantskog staža su svi doktori posljednju godinu specijalizacije provodili na velikim klinikama i konačno na njima polagali specijalilistički ispit, pa je tako u našu bolnicu stiglo znanje iz Vojno medicinske akademije i iz Kliničke bolnice Dr Dragiša Mišović iz Beograda, Kliničkog centra Ljubljana, Kliničkog centra Rebro iz Zagreba, a zatim Kliničko-Univerzitetskog centra Koševo iz Sarajeva i Kliničke bolnice iz Tuzle.

Sa dolaskom educiranih specijalista došlo je vrijeme sofisticiranog pristupa anesteziji i reanimaciji, u JIL-u su nastavljeni savremeni pristupi intenzivnog liječenja uz kontinuirani neinvazivni monitoring i primjenu kontrolisane mehaničke ventilacije.

Tokom ratnih godina došlo je do fluktuiranja medicinskog kadra, kada su mnogi doktori kao i med. tehničari otišli, ali su dolazili i novi, koji su educirani u našoj kući, tako da Odjel danas zapošljava 62 zdravstvena radnika.
Odjel zapošljava 15 doktora specijalista anestezije i 7 doktora na specijalizaciji iz anestezije. Na odjelu je zaposleno 39 medicinskih tehničara i jedan administrativni radnik, 30 medicinskih tehničara ima SSS, 2 med. tehničara ima VSS i 7 sa VŠS.

Djelatnost Službe:

Služba se sastoji iz 3 segmenta:anestezija 4 v
a) Anestezija
Obezbjeđujemo pružanje usluga opšte i regionalne anestezije u 13 operacionih sala za sve hirurške discipline K.B.a (Opšta hirurgija, Dječija hirurgija, Urologija, ORL i MFH, Neurohirurgija, Ginekologija i porodiljstvo, Traumatologija, Ortopedija, Oftalmologija, Plastična hirurgija i Breast unit). Taj posao se obavlja kontinurano 24 sata . Prosječan godišnji broj urađenih anestezija za sve operativne grane je 6500.
Sve operacione sale imaju savremene aparate za anesteziju i kompletan neinvazivan monitoring.
Postoperativno se stanje pacijenata nakon elektivnih operativnih zahvata prati na matičnim odjeljenjima, od strane operatera i dežurnih anesteziologa,a teška postoperativna stanja se tretiraju u JIL-u.
Opšte anestezije se vode savremenim metodama uz kontinuirano monitoriranje vitalnih parametara. Anesteziju vode specijalisti anesteziolozi uz asistenciju med. tehničara anestetičara te prisustvo doktora na specijalizaciji.
Za sada se u našim salama izvode regionalni blokovi (intravenski, spinalni, epiduralni i aksilarni), a u toku je i edukacija mladih doktora anesteziologa, koja se provodi u zemljama okruženja.
b) Jedinica intenzivnog liječenja (JIL)

anestezija 1 vJIL je smještena na trećem spratu (stare zgrade), uz operacione sale hirurgije i urologije, sa pripadajućim službenim prostorom. Ima 7 kreveta, 6 respiratora (aparata za obezbjeđivanje vještačkog disanja), te ostalu prateću opremu uz svaki krevet kao što su: EKG monitori, aspiratori, perfuzori, infuzione pumpe, pumpe za enteralnu prehranu itd. Portabilni respirator koristimo za vještačku ventilaciju pacijenata u transportu.
U JILu se tretiraju sva stanja vitalne ugroženosti, te postoperativna stanja nakon velikih i teških operacija:

politraume
povrede glave
postoperativna stanja nakon velikih neurohirurških intervencija
repiratorne insuficijencije
kardijalne insuficijencije
renalne insuficijencije
stanja kod kojih postoji potreba za vještačkom ventilacijom
sepse
stanja poslije kardiopulmonalne reanimacije

Prosječno se godišnje u JILa tretira oko 500 pacijenata. Moramo naglasiti da je broj 6 + 1 kreveta za JIL centralnog tipa nedovoljan za potrebe ZE-DO kantona.

Tim JIL-a čine jedan doktor specijalista prije podne, te 2 dežurna doktora na odjelu, uz prateće medicinsko osoblje kontinuirano 24 sata. Rodbini pacijenata se daju podrobne informacije o stanju pacijenta, o planiranim eventualnim invazivnim dijagnostičkim procedurama, kao i operativnim zahvatima. Rodbina poslije toga daje pismeni pristanak na liječenje i tretman u JIL-u.

Velika pažnja se posvećuje kontroli i prevenciji intrahospitalnih infekcija i kontinuiranoj edukaciji medicinskog osoblja.

c) Ambulanta za anesteziološke preglede i terapiju bola

Etablirana u našoj službi 1998. i smještena je među ostalim ambulantama u prizemlju stare zgrade.

Ambulanta radi svakim radnim danom, tim čine jedan doktor specijalista, te dvije medicinske sestre.

Svaki pacijent planiran za op. zahvat na nekoj od hirurških grana, prolazi kroz našu ambulantu, gdje se procjenjuje njegovo stanje na osnovu kliničkog pregleda i medicinskih nalaza, te određuje preoperativna priprema i daju sugestije za postoperativni tretman.

Svakom pacijentu, odnosno roditelju (staratelju) se objasni očekivani tok anestezije, eventualne nejasnoće, te zatraži pismeni pristanak na rizik od anestezije.

U istoj ambulanti se planira terapija hroničnog bola onkoloških pacijenata.

Prosječan godišnji broj ambulantnih pregleda oko 8000.

Organizacija rada unutar organizacione jedinice (Odjela):

1. Zajednički poslovi
2. Odjeljenje za anesteziju i reanimaciju
2.1. Sala za abdominalnu hirurgiju
2.2. Sala dječije hirurgije
2.3. Sala ginekologije
2.4. Sala ortopedije i traumatologije
2.5. Sala neurohirurgije
2.6. Sala ORL i MFH
2.7. Sala oftamologije
2.8. Sala urologije
2.9. Sala plastične hirurgije
3. Odjeljenje intezivne njege
4. Ambulanta za preoperativnu pripremu i terapiju bola

Uz to obavljamo i konzilijarne specijalističke preglede na nivou bolnice i potrebnu dijagnostiku (MRI, CT, gastroskopija i kolonoskopija...) u opštoj anesteziji za određene pacijente ( djeca, osobe sa posebnim potrebama...).
Stručni kolegij Službe planira na početku svake godine edukaciju medicinskih radnika da bi pratili medicinska dešavanja u svijetu.

Završnu godinu kruženja, u toku specijalizantskog staža, sa polaganjem specijalističkog ispita naši specijalizanti provode na Klinikama za anesteziju i reanimatologiju i JIL-u u KCU Sarajevu i UKC Tuzli.
Anesteziolozi su uključeni u rad na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta Zenice kao asistenti i predavači.
Treba istaknuti da je u zadnjoj godini, imajući u vidu evropske standarde o broju doktora, na naš Odjel primljeno je pet mladih doktora na specijalizaciju, što je otvorilo perspektive razvoja subspecijalističkih oblasti anestezije u KB Zenica

Telefonski brojevi Službe:

Intenzivna njega 447-437, lok: 7473, anesteziološka ambulata 447-475, lok: 7475
Načelnik Odjela 447-468 lok:7468, Ljekarska soba 447-472 lok:7472 Ljekarska soba 447 470 lok:7470, anestetičari 447-474 lok:7474

TELEFONI NA ODJELU

ŠIFRA SL. KORISNIK LOKALNOG BROJA LOKALNI TEL. BROJ DIREKTNI TEL. BROJ
18 Načelnik službe 
7468 447-468
18 Glavna sestra Službe 7469 447-469
18 Ljekarska soba (II sprat) 7471 447-471
18 Ljekarska soba (III sprat)
7472 447-472
18 Sestrinska soba – ambulanta 7473 447-473
18 Soba anestetičara 7474 447-474
18 Prijemna ambulanta službe 7475 447-475
18 Ljekarska soba - dr Kalajdžija, dr Filipović 7476 447-476