Služba za medicinsku fiziku i zaštitu od jonizirajućeg zračenja

JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Rukovodilac službeArmin nacelnik
Dipl. fizičar Armin Duraković
centrala: 00 387 32 447-194 lok. 7194

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.kbze.ba


SLUŽBA ZA MEDICINSKU FIZIKU I ZAŠTITU OD JONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

1.Naziv Službe:
SLUŽBA ZA MEDICINSKU FIZIKU I ZAŠTITU OD JONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

2.Rukovodilac Službe :
mr.fizike Duraković Armin,
na poslovima specijaliste medicinske fizike i eksperta za zaštitu od zračenja u medicinskoj djelatnosti

3.Uposlenici Službe :
mr.fizike Avdić Edib
na poslovima specijalista medicinske fizike

diplomirani fizičar Nuhan Amar
na poslovima specijalista medicinske fizike

dipl.inžinjer med.radiologije Dogdibegović Amila
na poslovima inžinjera RTG dijagnostike

4.Kratki istorijat Službe :

Služba za medicinsku fiziku i zaštitu od jonizirajućeg zračenja je oformljena 2012.godine kao zasebna služba u čijem sastavu je zaposleno dva magistra fizike, jednog diplomiranog fizičara, a od 2017.godine upošljava i jednog dipl. inžinjera medicinske radiologije. Nakon osnivanja zbog manjka iskustva iz oblasti medicinske fizike u radioterapiji Služba je prema nalogu Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost radila pod supervizijom. Sticanjem licenci o kvalificiranosti za obavljanje poslova specijaliste medicinske fizike u 2014.godini, svi uposlenici Službe samostalno obavljaju sve poslove iz oblasti medicinske fizike i zaštite od jonizirajućeg zračenja.
Od samog formiranja Služba učestvuje u projektima tehničke kooperacije Bosne i Hercegovine sa Internacionalnom agencijom za atomsku energiju (IAEA) u sklopu kojih su uposlenici obavili niz edukacija iz svih oblasti medicinske fizike (radioterapija, nukelarna medicina i radiologija). U sklopu istih projekata Služba za medicinsku fiziku je kao donaciju obezbijedila kvalitetnu opremu koja je nedostajala za svakodnevne testove kontrole kvaliteta aparata koji proizvode jonizirajuće zračenje.

5.Djelatnost Službe:

• Zajednički poslovi
• Medicinska fizika
o Planiranje i odabir optimalnih planova radioterapijskog tretmana na Odsjeku za radioterapiju u Odjelu onkologije i radioterapije
o Dnevne i periodične dozimetrijske i geometrijske testove aparata koji proizvode jonizirajuće zračenje na Odsjeku za radioterapiju, i Odjelu radiološke dijagnostike, te periodične testove opreme za kalibraciju pacijentskih doza i gamma kamere na Odsjeku za nukelarnu medicinu
• Zaštita od zračenja
o Kontrola personalnog dozimetrijskog monitoringa (zaduživanje i distribuciju personalnih dozimetara)
o Monitoring ljekarskih pregleda uposlenika profesionalno izloženih jonizirajućem zračenju
o Obavlja periodični i vanredni monitoring radne sredine u kojima su instalirani izvori jonizirajućeg zračenja i nivo kontaminacije kod otvorenih izvora zračenja
o Kontrola nabake otvorenih izvora
o Služba planira i optimizira zaštitu za nove aparate koji proizvode jonizirajuće zračenje
o Obuka iz zaštite od jonizirajućeg zračenja
o Procjena doze uposlenika profesionalno izloženih jonizirajućem zračenju.
o Procjena pacijentskih doza

6.Telefoni Službe :

ŠIFRA SL.

KORISNIK LOKALNOG BROJA

LOKALNI TEL. BROJ

DIREKTNI TEL. BROJ

 

Rukovodilac Službe  

7194

447-194

 

Soba za planiranje

7185

447-185


Radno vrijeme na nivou Službe je od 08:00h do 14:00h, svim radnim danima.